Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
259z dziś
4820z ostatnich 7 dni
18176z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie naprawy powierzchni betonowych płyt dennych przelewu stokowego

Przedmiot:

Wykonanie naprawy powierzchni betonowych płyt dennych przelewu stokowego

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
powiat: nowotarski
tel.+48 18 26 10 150, (tel. 18-26-10-113) tel. kom. 605 449 536, tel. (18) 26-10-105
sekretariat@niedzica.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Niedzica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.+48 18 26 10 150
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., z siedzibą 34-441 Niedzica - Ul. Widokowa 1, działając na podstawie :
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93, z późn. zmianami), zaprasza do złożenia oferty wstępnej w postępowaniu ofertowym z negocjacją warunków umownych na:
wykonanie remontu płyt dennych przelewu stokowego zapory Niedzica
1. Przedmiot i zakres zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy powierzchni betonowych płyt dennych przelewu stokowego zapory Niedzica. Planowany remont obejmuje remont bystrza przelewu stokowego w obrębie murów oporowych B-12 do B-15 i B-21 do B-24, zlokalizowanych w rejonie środkowej części bystrza. Jest to kontynuacja remontu zrealizowanego w 2019 roku na odcinku górnym, trójdzielnego koryta przelewu. Szczegółowa lokalizacja napraw zostanie wskazana przez Zamawiającego.
1.2. Szacowana ilość płyt dennych do naprawy to 1500 m2. Zakres prac ograniczony jest łączną kwotą za całość zadania tj. 900 000,00 zł netto.
Oferta powinna obejmować cenę jednostkową za naprawę 1 m płyty betonowej.
2. Technologia i sposób wykonania prac.
Przewidziane prace obejmują w szczególności:
2.1. Usunięcie skorodowanego betonu na głębokość min 10 cm - skucie skorodowanego betonu a następnie oczyszczenie powierzchni hydrodynamicznie lub za pomocą piaskowania. Słaby, uszkodzony i zniszczony beton, a tam gdzie to konieczne, także beton nieuszkodzony należy usunąć zgodnie z zasadą i metodą wybraną z ENV 1504-9.
Załadunek, odtransportowanie i utylizacja gruzu z wyburzanego betonu poza obręb przelewu i jego utylizacja - po stronie Wykonawcy.
2.2. Przygotowanie podłoża przed wykonaniem nadbetonu.
Montaż szalunków, zmycie powierzchni i nałożenie warstwy sczepnej. Prace przygotowania podłoża betonowego powinny być odpowiednie do wymaganego stanu podłoża oraz do stanu konstrukcji, tak aby możliwe było właściwe zastosowanie wyrobów i systemów naprawczych, zgodne z normą PN-EN 1504 (a w szczególności pkt 7 załącznik A7 normy PN-EN 1504-10:2005)
2.3. Odbiór przygotowanej powierzchni betonu- badania jakości podłoża.
2.4. Oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętych prętów zbrojeniowych zgodnie z normą PN-EN 1504-9:2008-metoda 11.1. Wykorzystanie materiału posiadającego znak CE zgodnie z EN 1504-7.
2.5. Odwiercenie w betonie otworów do osadzenia kotew z prętów zbrojeniowych żebrowanych 10 mm, rozstaw otworów w siatce 45 na 45 cm.
2.6. Osadzenie w otworach kotwi na zaprawie kotwiącej lub żywicy iniekcyjnej.
2.7. Przyspawanie do kotwi prefabrykowanej siatki zbrojeniowej z prętów fi 8 o rozstawie 15 na 15 cm,
2.8. Odbiór przygotowanej powierzchni betonu.
2.9. Ułożenie warstwy 10 cm betonu C 30/37 pompowego z powierzchniowym zagęszczeniem i zatarciem, zlicowanie górnej powierzchni płyt z pytami sąsiednimi. Mieszanka betonowa dozbrojona zbrojeniem rozproszonym w postaci fibr syntetycznych.
Wymagania szczegółowe mieszanki betonowej;
- cement - należy stosować cement z grupy określonych w normie PN-EN 197-1:2002 z przestrzeganiem warunków podanych w normie PN-B-19707:2003,
- woda zarobowa- musi spełniać warunki normy PN-EN 1008:2004,
- kruszywo-zgodne z normą PN-EN 1260:2004+A1:2008, frakcje kruszywa dobierać tak aby spełnione były warunki maksymalnej szczelności stosu okruchowego. Użyte kruszywo musi się charakteryzować stałością cech fizycznych i uziarnienia, marka kruszywa nie może być niższa niż marka betonu. Maksymalna wielkość ziarna 16 mm.
Niedopuszczalne jest stosowanie pospółek naturalnych.
- domieszki chemiczne do betonów -- zastosowanie mieszanek musi ustalić projektant betonu. Dobór ilościowy domieszki zależny jest od jej charakteru, rodzaju użytego cementu, funkcji spełnianej przez beton (wodoszczelność), technologii transportu i układania mieszanki.
Wszystkie mieszanki betonowe modyfikowane domieszkami chemicznymi wymagają wcześniejszych prób laboratoryjnych wyznaczających kompatybilność domieszki z cementem, określających stopień i trwałość upłynnienia mieszanki i efekty wytrzymałościowe
Dozowanie domieszek do betonu ustala się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 934-2:2002/Al:2005.
- mieszanka betonowa beton C30/37, W8 (klasa ekspozycji XC 1-4, XA i XM 1-2, XF 1-4, XW 1-2 dotyczy zgodnie z ZTV-W LB 2019 obiektów wodnych, XD 1-3, XS 1-3,)
Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie urabialnej mieszanki betonowej, wystarczającą urabialność można zapewnić przez zastosowanie klasy konsystencji S3 mierzonej metodą stożka opadowego wg EN-123 50-2. Wskaźnik wodno cementowy W/C <=0.5
Produkcja mieszanki betonowej musi się odbywać w wytwórni betonów typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i kruszywa oraz w pełni zautomatyzowanej i sterowanej komputerowo spełniającej wymagania standardów europejskich. Zabezpieczenie elementów stalowych zgodnie z normą PN-EN 1504-9:2008-metoda 11.1. Wykorzystanie materiału posiadającego znak CE zgodnie z EN 1504-7.
2.9. Zastosowanie środków do odpowiedniej pielęgnacji nowej warstwy betonowej,
2.10. Wykonanie dylatacji :
- reprofilacja powierzchni bocznej dylatacji do głębokości min. 10 cm i szerokości 20 cm (nienaprawianej płyty) z wypełnieniem ew. pustek,
- włożenie w dylatacje 2 pasków papy, a następnie betonowanie na styk.
2.11. Spadek dna płyt dennych wynosi 15,7 %.
2.12. Istotną trudność stanowi organizacja prac związana w szczególności z usuwaniem skutego betonu oraz dostarczenie mieszanki betonowej do miejsca wbudowania (brak dojazdu w miejsce przewidywanych robót). Ponadto istnieje niebezpieczeństwo związane z miejscem prowadzenia rozbiórki skorodowanych płyt i wbudowania betonu - przelew stokowy narażony jest w czasie powodzi na obciążenia dynamicznie przepływającej wody.
2.13. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z atestami na zastosowane materiały.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również :
a) organizacja miejsca prowadzenia robót,
b) wykonanie przedmiotu umowy w standardach i jakości wynikającej z polskich i europejskich norm i przepisów prawa, przepisów ppoż., bhp w tym prac na wysokościach, Kodeksu pracy oraz prawa o ochronie środowiska, obowiązującymi w okresie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze ,,Szczegółową Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w ZEW Niedzica SA" oraz zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1830),
c) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich,
d) ponoszenie kosztów gospodarki odpadami w czasie prac i usunięcia ich na własny koszt po zakończeniu prac oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności spełnienie wymogów art. 27 ust. 3b (gospodarowanie odpadami) ustawy o odpadach z dnia 15 grudnia 2012 r. z póź.zm.. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów w rozumieniu w/w ustawy powstających w wyniku wykonywanych prac. Wobec tego Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności usunięcia ich z terenu należącego do ZEW Niedzica SA,
e) wykonanie całego zakresu zamówienia w oparciu o materiały i urządzenia zakupione przez siebie w ramach zaproponowanego wynagrodzenia ofertowego,
f) dostarczenie i przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego: certyfikatów ,,na znak bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia, badań protokołów prób i regulacji lub aprobat technicznych i dokumentów gwarancyjnych do urządzeń i materiałów, których zamierza użyć do wykonania umowy - zgodnie z przepisami regulującymi te kwestie na obszarze Unii Europejskiej (przedstawienie Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonania przedmiotu umowy),
g) usuwanie w sposób terminowy wad stwierdzonych przez Zamawiającego w czasie trwania prac, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym i rękojmi na zasadach określonych w umowie,
h) zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
i) Wykonawca musi uzyskać od przedstawiciela Zamawiającego dopuszczenie do prowadzenia prac oraz zgłosić zakończenie wykonywania prac.
Zamawiający zastrzega sobie zmianę (zmniejszenie lub zwiększenie) zakresu objętego zamówieniem.

CPV: 45.26.23.30-3

Otwarcie ofert: 16. Otwarcie oferty, rozpoczęcie prac Komisji Przetargowej nastąpi w dniu 6 sierpnia 2021 roku o godz. 10:00 w budynku Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica - Spółka Akcyjna Niedzica Ul. Widokowa 1, sala konferencyjna (I piętro ).
17. Otwarcie ofert bez udziału Oferentów i rozpoczęcie prac Komisji Przetargowej nastąpi w dniu 6
sierpnia 2021 roku o godz. 10:00.

Składanie ofert:
15. Miejsce i termin złożenia oferty :
Oferta ma być złożona w siedzibie Zamawiającego, 34-441 Niedzica - Ul. Widokowa 1, w terminie, do dnia 6 sierpnia 2021 roku godz. 9:45.
Ofertę należy zapakować w opakowanie (kopertę) zewnętrzne. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego : Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. oraz opatrzona napisem ,,Oferta -remont płyt dennych przelewu stokowego zapory Niedzica". Nie otwierać przed godz. 10:00 w dniu 6 sierpnia 2021 roku.

Miejsce i termin realizacji:
5. Pożądany termin wykonania zamówienia : do 30 listopada 2021 roku.

Wymagania:
4. Podstawa wykonania robót ma być;
a) dokonana przez Wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizja lokalna terenu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wizję lokalną dla Wykonawców w dniu 30.07.2021r. godz;. 10:00 - zbiórka w holu budynku administracyjnego ZEW Niedzica S.A. ul. Widokowa 1 w Niedzicy. Uczestnicy muszą posiadać niezbędne środki zabezpieczające związane z SARS - CoV -- 2 (maseczki, rękawiczki),
b) uzgodnienia przeprowadzone z Zamawiającym.
Wskazany termin zakończenia prace może ulec zmianie, po obustronnym uzgodnieniu, w przypadku zaistnienia siły wyższej oraz przedłużających się niekorzystnych warunków hydrologicznych.
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
8. Zamawiający przewiduje możliwość udzjelenia zamówienia dodatkowego.
Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zapytania należy składać na piśmie lub faksem najpóźniej na cztery dni robocze przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi umieszczając je również na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią pierwotną zaproszenia a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Oczekujemy na złożenie oferty zawierającej :
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego lub potwierdzonego przez właściwy urząd, aktualności nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Formularz ofertowy wstępny - załącznik nr 1 do zaproszenia.
c) Kserokopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie objętym umową.
d) Wykazanie się wykonaniem roboty budowlanej na obiektach hydrotechnicznych I klasy ważności o wartości min. 100.000,00 złotych netto o podobnym charakterze tj. remontów konstrukcji betonowych, posadzek betonowych, na wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i nazwy inwestora oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona (aby spełnić ten wymóg, praca na którą Wykonawca powołuje się, musi być ukończona w całości)- zał. nr 2 do zaproszenia.
e) Opis proponowanej technologii wraz z opisem proponowanych do zastosowania materiałów.
f) Formularz ofertowy ostateczny - załącznik nr 3 do zaproszenia.
g) Oświadczenie - załącznik ni* 4 do zaproszenia.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku nie uzupełnieniu ewentualnych braków w dokumentacji w przypadku wezwania do uzupełnienia przez Zamawiającego lub złożeniu dokumentów w celu ich uzupełnienia w niewłaściwej formie oferta może zostać odrzucona.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Do oferty nie należy dołączać danych osobowych pracowników.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia wyznaczonego na złożenie ofert.
12. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prac odbywać się będzie w złotych polskich.
13. Gwarancja finansowa zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13.1. Zamawiający wymaga wniesienia gwarancji finansowej zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 18.000,00 złotych. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
o pieniądzu;
o gwarancjach bankowych;
o gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wzór gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winien uzyskać akceptację Spółki. Gwarancja powinna być pisemna, nieodwołalna, bezwarunkowa, bez prawa badania zasadności żądania, płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
13.2. Zabezpieczenie o którym mowa w pkt. 13.1. Wykonawca wniesie najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o wyborze oferty. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO SA O/Nowy Targ: 10 1240 1574 1111 0000 0790 1809 przed terminem zawarcia umowy. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie musi być wniesione w oryginale przed terminem zawarcia umowy do kasy w siedzibie Zamawiającego.
13.3. Zamawiający zwróci 40% wysokości zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
13.4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości stanowić będzie 60% wysokości zabezpieczenia.
13.5. Kwota, o której mowa w pkt. 13.4. będzie zwrócona na pisemny wniosek Wykonawcy po upływie okresu rękojmi za wady.
13.6. Gwarancja finansowa przepada na rzecz Zamawiającego do wysokości kwot naliczonych na podstawie postanowień Umowy z tytułu kar umownych lub roszczeń z tytułu gwarancji jakości, rękojmi bądź wykonania zastępczego prac albo odszkodowań.
14. Rękojmia i gwarancja:
14.1. Zamawiający wymaga udzjelenia 36 miesięcznej rękojmi za wady oraz 36 miesięcznej
pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy liczonej od daty końcowego odbioru robót.
14.2. Początkowym terminem okresu rękojmi jest dzień dokonania przez Zamawiającego odbioru
końcowego robót bez wad. Jeżeli odbioru końcowego dokonano z obowiązkiem usunięcia wad ujawnionych w trakcie odbioru, to terminem początkowym okresu rękojmi jest dzień sporządzenia protokołu z usunięcia wad.
14.3. Postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte w umowie nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z kodeksu cywilnego i może on z nich - niezależnie od warunków zawartych w umowie lub dokumentach gwarancyjnych - korzystać według własnego uznania.
14.4. Zamawiający może za zgodą Wykonawcy przenieść uprawnienia z rękojmi i gwarancji na
dowolną osobę trzecią.
18. Przeprowadzenie negocjacji.
Bezpośrednio po otwarciu ofert Zamawiający przeprowadzi negocjacje telefoniczne z Wykonawcami, którzy złożyli oferty wstępne. a)Przedmiotem negocjacji będzie:
- wynagrodzenie ostateczne,
- inne zagadnienie ważne dla obu stron uczestniczących w negocjacjach.
b) Oferent uzupełni i prześle drogą elektroniczną Formularz ofertowy ostateczny (załącznik nr 3) z zaoferowanym w negocjacjach telefonicznych wynagrodzeniem ostatecznym.
c) Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny. Żadna ze stron bez zgody drugiej strony nie będzie mogła udzielić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
19. Kryterium wyboru oferty :
Wynegocjowane wynagrodzenie jednostkowe netto za wykonanie 1 m2 remontu płyty dennej -100%.
Oferta z najniższym wynagrodzeniem jednostkowym netto otrzyma największą ilość punktów. Oferty pozostałe otrzymają punkty na zasadzie proporcji.
Wynagrodzenie jednostkowe netto powinno być podane liczbowo i słownie. Wynagrodzenie powinno zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również nie wyspecyfikowane w dokumentacji przetargowej a konieczne do wykonania całego zakresu zamówienia.
20. Po zakończeniu przez Komisję Przetargową prac związanych ze sporządzeniem protokołu
z postępowania oraz uzyskaniu aprobaty ze strony Kierownika Zamawiającego co do wyboru oferty - przekazana zostanie Oferentowi informacja o wyborze Wykonawcy zamówienia.
21. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.
22. Jakiekolwiek oświadczenie Zamawiającego skierowane do uczestnika albo uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty nie stanowi oświadczenia woli o przyjęciu oferty. Do nawiązania stosunku prawnego z Oferentem na wykonanie przedmiotu zamówienia niezbędne jest zawarcie umowy na piśmie.
23. W przypadku uchylania się przez wybranego Oferenta od zawarcia umowy Zamawiający ma prawo do obciążenia oferenta karą w wysokości 25% wartości przewidzianej do wydatkowania kwoty (900 000 złotych). Kara ta nie jest karą umowną w rozumieniu art. 483 §1 kodeksu cywilnego.
24. Zgodnie z zapisami pkt. 13 niniejszego zaproszenia Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą musi wnieść gwarancję finansową należytego wykonania umowy.
25. Zamawiający udzieli zamówienia poprzez zawarcie z wybranym Wykonawcą umowy na piśmie, której wzór stanowi zał. nr 5 do niniejszego zaproszenia. Oświadczenie Zamawiającego o wyborze oferty nie jest chwilą zawarcia umowy w rozumieniu art. 703§ 3 Kodeksu Cywilnego. Chwilą zawarcia umowy w tym znaczeniu jest podpisanie jej tekstu przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
26. Z uwagi na tryb postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie przysługuje prawo do składania protestów.
27. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany załączonego projektu umowy, jak również do zamknięcia postępowania bez wyłonienia oferty (unieważnienie postępowania), w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
28. Wszystkie koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

Kontakt:
9. Szczegółowych informacji w zakresie spraw technicznych udzielać będzie: Jerzy Stypuła (tel. 18-26-10-113) tel. kom. 605 449 536 codziennie w godzinach od 8.00, do 14.00. Informacji w zakresie spraw proceduralnych udzielać będzie Agata Pyrdoł tel. (18) 26-10-105, tel. kom. 697-109-097.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.