Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
5212z ostatnich 7 dni
20287z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Remont dachu budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa w Rudnie
Pl. Zwycięstwa 5
59-305 Rudna
powiat: lubiński
tel. 76 746 70 92, tel. 76 746 70 92
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 76 746 70 92, t
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych, zwracam się z zapytaniem ofertowym
o przedłożenie oferty udziału w postępowaniu.
II. Przedmiot zamówienia: remont dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Rudna, Pl.
Zwycięstwa 10
Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego oraz Decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu
stanowiącej załącznik nr 3.

Składanie ofert:
9.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Pl. Zwycięstwa 10-
10A - Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, w
terminie do dnia 06.08.2021 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji: 15.10.2021 r.

Wymagania:
IV. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób ich oceny.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium
najniższej ceny.
2. Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
V. Sposób obliczenia ceny oferty.
Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Ofertę należy złożyć w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz
podpis lub parafkę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji
wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
4. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji
wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych,
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
9.2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez
wykonawców drogą pocztową.
9.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: " Oferta -
Remont dachu budynku mieszkalnego w m. Rudna, Pl. Zwycięstwa 10" oraz napisem "Nie
otwierać przed upływem terminu składania ofert".
VIII. Badanie i wybór oferty.
1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom
którzy złożyli ofertę.
5. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania.
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca
składający ofertę.
XI. Okres gwarancji: min. 36 m-cy max 60 m-cy.

Uwagi:
IX. Ochrona Danych Osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO",
Zamawiający informuje, że:
- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, Pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, tel. 76/746 70 84; iodo@ amt24 . biz
- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie zapytania ofertowego;
-odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2020 r. poz. 2275), dalej "ustawa Pzp";
- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 98 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochron Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kontakt:
X. Osoba do kontaktu z wykonawcami: Jolanta Kościelniak - tel. 76 746 70 92

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.