Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
401z dziś
4963z ostatnich 7 dni
18318z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa chodnika

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa chodnika

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
Kolejowa 5
08-500 Ryki
powiat: rycki
81 8652 394, faks 81 8653 169
sekretariat@zdpryki.pl
https://zdpryki.ezamawiajacy.pl/pn/zdpryki/demand/notice/public/35233/details
Województwo: lubelskie
Miasto: Ryki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 81 8652 394, faks 81
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa chodnika przy ulicy Królewskiej w Rykach"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika przy ulicy Królewskiej w Rykach, w km od 1+789 do 2+234 po stronie prawej o szerokości 2,00 m.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
o Wykorytowanie istniejącego pobocza z wywiezieniem urobku,
o Wykonanie warstwy odsączającej,
o Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
o Ułożenie obrzeży, krawężników - kolor szary,
o Ułożenie kostki brukowej w kolorze czerwonym,
o Wykonanie zjazdu.

CPV: 45233222-1, 34953300-5, 45100000-8, 45110000-1, 45233253-7

Dokument nr: 2021/BZP 00129247, ZDP/PN/14/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zdpryki.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdpryki.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zdpryki.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej - adres: sekretariat@zdpryki.pl, kinga.stepnicka@zdpryki.pl . Ofertę oraz załączniki do oferty należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę ,,Lista przetargów PZP", następnie zakładkę ,,Aktualne", wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania (po upływie terminu składania ofert dokumentacja jest dostępna w zakładce ,,W toku"). Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach pod adresem: https://zdpryki.ezamawiajacy.pl. Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony http://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Szczegółowe zasady korzystania z Platformy znajdują się w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego" - Instrukcja dla Wykonawcy. Dokumenty elektroniczne - inne niż oferta i załączniki do oferty - oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów mogą być składane przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy pod adresem: https://zdpryki.ezamawiajacy.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres : sekretariat@zdpryki.pl lub kinga.stepnicka@zdpryki.pl . Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 (22) 257 22 23, e-mail: oneplace@marketplanet.pl, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-17:00. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, Chrome i FireFox) włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa przykładowe formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formacie np. doc, docx, rtf, pdf, .zip, rar, 7zip. Przy czym preferowany format to pdf. Wszystkie dostępne formaty przesyłania plików określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247). Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach z siedzibą przy Ul. Kolejowej 5, 08-500 Ryki (nr tel.81 8652 394, adres e-mail: sekretariat@zdpryki.pl).
o dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach, Ul. Kolejowa 5, 08-500 Ryki, adres e-mail: sekretariat@zdpryki.pl tel.81 8652 394
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.);
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zdpryki.ezamawiajacy.pl/pn/zdpryki/demand/notice/public/35233/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: https://zdpryki.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/PN/14/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 81129,45 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika przy ulicy Królewskiej w Rykach, w km od 1+789 do 2+234 po stronie prawej o szerokości 2,00 m.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
o Wykorytowanie istniejącego pobocza z wywiezieniem urobku,
o Wykonanie warstwy odsączającej,
o Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
o Ułożenie obrzeży, krawężników - kolor szary,
o Ułożenie kostki brukowej w kolorze czerwonym,
o Wykonanie zjazdu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34953300-5 - Chodniki

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
o oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
o oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
o wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
o oferta nie podlega odrzuceniu.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie i SWZ oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:
I. Cena - 60 %
Sposób oceny:
Lp = Cn/Cb x 60% x 100
gdzie:
Lp - liczba punktów
Cn- najniższa cena wśród ofert
Cb - cena badanej oferty

Z tytułu kryterium ,,cena " Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

II. Termin wykonania zamówienia - 40%
W kryterium termin wykonania zamówienia punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
o W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy - 40 pkt
o W terminie 60 dni od dnia podpisania umowy - 20 pkt
o W terminie 90 dni od dnia podpisania umowy - 0 pkt
Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).
Termin wykonania zamówienia nie może być inny niż podany powyżej.
Zamawiający określa minimalny oraz maksymalny termin wykonania zamówienia W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie terminu wykonania zamówienia lub inny niż opisane powyżej, Zamawiający ofertę odrzuci na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5). .
Z tytułu kryterium ,,termin wykonania zamówienia" Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
3. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
Ilość punktów = ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,cena"+ ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,termin wykonania zamówienia"
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów oraz która spełni wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
c) Wykaz rozwiązań równoważnych - wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem - jeżeli dotyczy
d) Pełnomocnictwo:
? Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
? W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
e) Dokumenty - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 poz. 346), a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Kosztorys ofertowy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik 2 do SWZ składają odrębnie wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony zgodnie ustalają, że zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, z zastrzeżeniem poniższego.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:
1) W zakresie terminu wykonania zamówienia:
a) W przypadkach opisanych w §2 ust. 4 niniejszej umowy
b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;
c) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej
d) w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
e) w przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami zewnętrznymi lub instalacjami przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami-o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji,
f) w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji niezależnych od stron o ile na zmianę terminu wyrażą zgodę obie strony,
g) z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy;
4. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych we wzorze umowy dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:
- wskazanie innych podwykonawców;
- rezygnację z podwykonawców;
- wskazanie innego zakresu podwykonawstwa
- wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania
w ramach podwykonawstwa;
5. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę,
zawierającego:
- opis propozycji zmiany
- uzasadnienie zmiany,
- opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
oraz jego akceptacja przez Stronę drugą.
6. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.
7. Istotnej zmiany umowy nie stanowi zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
o oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
o oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
o wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
o oferta nie podlega odrzuceniu.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie i SWZ oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:
I. Cena - 60 %
Sposób oceny:
Lp = Cn/Cb x 60% x 100
gdzie:
Lp - liczba punktów
Cn- najniższa cena wśród ofert
Cb - cena badanej oferty

Z tytułu kryterium ,,cena " Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

II. Termin wykonania zamówienia - 40%
W kryterium termin wykonania zamówienia punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
o W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy - 40 pkt
o W terminie 60 dni od dnia podpisania umowy - 20 pkt
o W terminie 90 dni od dnia podpisania umowy - 0 pkt
Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).
Termin wykonania zamówienia nie może być inny niż podany powyżej.
Zamawiający określa minimalny oraz maksymalny termin wykonania zamówienia W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie terminu wykonania zamówienia lub inny niż opisane powyżej, Zamawiający ofertę odrzuci na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5). .
Z tytułu kryterium ,,termin wykonania zamówienia" Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
3. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
Ilość punktów = ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,cena"+ ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,termin wykonania zamówienia"
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów oraz która spełni wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.