Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa pracowni kształcenia zawodowego

Przedmiot:

Przebudowa pracowni kształcenia zawodowego

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W SZAMOTUŁACH
ul. Adama Mickiewicza 4
64-500 Szamotuły
powiat: szamotulski
+48 612921579
zs3@zs3.szkola.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Szamotuły
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 612921579
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w
Szamotułach

CPV: 45300000-0, 45310000-3, 45321000-3, 45331100-7, 45332000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00129318, ZSNr3-ZP.271.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://minportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz
poczty elektronicznej: zs3@zs3.szkola.pl
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami w sprawach formalnych:
Krzysztof Furmaniak, telefon: +48 612921579;
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do
komunikacji".
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) Niniejsze postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w systemie
miniportal (https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania) na liście wszystkich postępowań
w miniPortalu, klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
,,Postępowania".
8) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać
się z instrukcją korzystania z miniportal i ePuap - stanowiącej zał. nr 6 do SWZ. Instrukcja została
zamieszona także bezpośrednio na portalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4
maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane
zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi;
2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w
Szamotułach, reprezentowany przez Panią Dyrektor Anitę Zastróżną, zwany dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, odpowiada za ich wykorzystanie w
sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującymi przepisami, (http://www.zs3.szkola.pl/rodo/)
? kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Przemysław Szulc, email: przemoszulc@gmail.com
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie
pn.: ,,Przebudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w
Szamotułach" (nr postępowania: ZSNr3-ZP.271.1.2021), prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji; Z uwagi na brak miejsca - ograniczona ilość znaków (liter) -
szczegółowe informacje zawarto w SWZ. Prosimy o zapoznanie się z treścią: https://szkola-zs3-
bip2.alfatv.pl/zamowienia
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:? na podstawie art.15RODOprawodostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;? na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;? prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z
art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa wart. 20RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. cRODO. **Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowaniawodniesieniudoprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lubwceluochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względyinteresupublicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Z uwagi na brak miejsca -
ograniczona ilość znaków (liter) -
szczegółowe informacje zawarto w SWZ. Prosimy o zapoznanie się z treścią: https://szkola-zs3-
bip2.alfatv.pl/zamowienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 12:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-20

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZSNr3-ZP.271.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 3145546,17 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w
Szamotułach
4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, odpowiadająca wszystkim
warunkom określonym
w dokumentach zamówienia, która uzyska największą łączną liczbę punktów Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a stanowić będzie łącznie
sumę punktacji, liczonej wg. wzoru: O (ocena) = C + T
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma
największą łączną liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
UWAGA !
1) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę,
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera
ofertę z najniższą ceną.
3) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustanawia warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ustanawia warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie ustanawia warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli:
a. wykaże się niezbędną wiedzą i doświadczeniem, tj. wykaże, że wykonał należycie,
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, min. dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub przebudowa
lub remont budynku użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 3.000.000 zł brutto
każda; Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału
w postępowaniu na podstawie wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączonych dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Budynek użyteczności publicznej - budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki,
sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty
lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i
socjalny (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065))
- wg formularza stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ,
W przypadku ww. warunku wymagane jest, aby był on spełniony przez jeden podmiot,
niezależnie od faktu czy wykonawca składa ofertę samodzielnie, wspólnie czy też polega na
zasobach podmiotów trzecich.
Oznacza to, że warunek zostanie spełniony tylko wtedy, gdy jeden podmiot wykaże się
realizacją dwóch robót budowlanych, o których mowa w niniejszym punkcie.
W przypadku, gdy wartości robót budowlanych będą wyrażone w walucie innej niż PLN,
Zamawiający przeliczy te wartości na PLN po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b. wykaże, że skieruje do wykonania zamówienia osoby spełniające co najmniej poniższe
wymogi:
a) Kierownik budowy - posiadający co najmniej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) Kierownik robót - posiadający co najmniej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z
art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.
zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
c) Kierownik robót - posiadającym co najmniej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w
zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów;
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy z wymaganiami określonymi w ppkt 4 b. lit b) lub c).
- wg formularza stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ
W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która nabyła
uprawnienia poza granicami RP, osoba taka musi posiadać wykształcenie i kwalifikacje
wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tej
osoby oraz posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży
budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 220, późn. zm.)
lub posiadać ważny wpis na listę członków izby zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.
1117), wydane przez właściwą radę izby inżynierów budownictwa wraz z aktualnym
zaświadczeniem o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej wydanym przez właściwe Izby
Inżynierów Budownictwa". Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwiewykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
niekrótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych
środkówdowodowych:1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o
brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertęczęściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dowodamipotwierdzającymi, że przygotowanie oferty, oferty częściowej nastąpiło niezależnie od
Wykonawcynależącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ. Oświadczenie musi
być złożone w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej
opatrzonejpodpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączonych
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (spełnianie warunków udziału w
postępowaniu)
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie
wymaganym w SWZ (spełnianie warunków udziału w postępowaniu)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy, 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 3. Oświadczenie wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy); 4. Zobowiązanie podmiotu
trzeciego lub inny dokument dot. udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) ; 5. Wykaz rozwiązań
równoważnych (jeżeli dotyczy); 6. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć
do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, - wszystkich wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Wymagana
forma: Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Zgodnie z art. 97 § 2
ustawy
z 14lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu
lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegóły w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do SWZ.
3) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie
z zapisami projektowanych postanowień umowy - zał. nr 2 do SWZ, w szczególności zapisy §
22.
§ 23. Zmiany umowy
1. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie i na warunkach wskazanych w obowiązujących
przepisach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu.
2. Zmiana harmonogramu rzeczowego oraz terminu wykonania umowy możliwa jest na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiającego w następujących przypadkach:
1) opóźnienia związanego z przekazaniem terenu budowy lub dokonaniem odbioru końcowego
robót spowodowanego przez Zamawiającego, nie dłużej jednak niż o czas trwania tego
opóźnienia,
2) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby
i podmioty trzecie, jeżeli te opóźnienia nie są wynikiem działania lub zaniechania Wykonawcy, o
czas trwania tych opóźnień, utrudnień lub przeszkód,
3) jeżeli wystąpiła konieczność przeprowadzenia robót zamiennych, wpływających na
dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, szczególnie w następstwie okoliczności,
których w normalnych warunkach Zamawiający nie mógł przewidzieć,
o czas trwania robót zamiennych,
4) w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu
realizacji przedmiotu umowy o okres, na jaki roboty zostały wstrzymane,
5) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z terminem określonym w umowie - dopuszcza się zmianę terminu końcowego realizacji, nie
dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,
Powyższe nie wyklucza dokonania zmian umowy w przypadkach określonych
w obowiązujących przepisach, w szczególności w art. 455 ustawy - Pzp.
uwagi na brak miejsca - ograniczona ilość znaków (liter) -
szczegółowe informacje zawarto w SWZ. Prosimy o zapoznanie się z treścią: https://szkola-zs3-
bip2.alfatv.pl/zamowienia
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, odpowiadająca wszystkim
warunkom określonym
w dokumentach zamówienia, która uzyska największą łączną liczbę punktów Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a stanowić będzie łącznie
sumę punktacji, liczonej wg. wzoru: O (ocena) = C + T
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma
największą łączną liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
UWAGA !
1) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę,
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera
ofertę z najniższą ceną.
3) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.