Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie publicznej sieci Wi-Fi

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie publicznej sieci Wi-Fi

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA LUTOCIN
ul. Poniatowskiego 1
09-317 Lutocin
powiat: żuromiński
tel. 23 658 10 01 w.121, tel. 23 658 10 01 w. 33
ug_lutocin@poczta.fm
Województwo: mazowieckie
Miasto: Lutocin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 23 658 10 01 w.
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe: ,,Publiczny internet dla mieszkańców gminy Lutocin"
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania:
,,Publiczny internet dla mieszkańców gminy Lutocin"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC - ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Działania 1.1 ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" Publiczny Internet dla każdego
1. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie publicznej sieci Wi-Fi celem uruchomienia punktów powszechnego dostępu do Internetu typu ,,hotspot WiFi" o parametrach nie gorszych niż określone w dokumencie ,,Wymagania dla WiFi" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z niezbędną dokumentacją, w tym dokumentacją niezbędną do ubiegania się o środki pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Działanie 1.1 ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" w I osi priorytetowej.
Przedmiot zamówienia składa się z 4 (słownie: czterech) zewnętrznych i 9 (słownie: dziewięciu) wewnętrznych punktów dostępowych typu hotspot ulokowanych na/w miejscach publicznych wskazanych przez Zamawiającego;
Hotspoty zewnętrzne łącznie 4 sztuki, z tego:
? 2 sztuki w Parku Wiejskim w Lutocinie - Plac Kościuszki
? 1 sztuka przy Gminnej Bibliotece Publicznej
? 1 sztuka w Świetlicy Wiejskiej w Boguszewcu.
Hotspoty wewnętrzne, łącznie 9 sztuk, z tego;
? 2 sztuki w Urzędzie Gminy w Lutocinie (po 1 na kondygnację),
? 1 sztuka w budynku Zespołu Szkół w Lutocinie,
? 1 sztuka w budynku byłego gimnazjum w Lutocinie,
? 1 sztuka budynku Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym,
? 1 sztuka w budynku Szkoły Podstawowej w Swojęcinie,
? 1 sztuka w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Jonnem,
? 1 sztuka w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Chraponi,
? 1 sztuka w Świetlicy Wiejskiej w Przeradzu Wielkim.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje, przeprowadzi testy oraz uruchomi wszystkie punktu dostępu zgodnie z dokumentem ,,Wymagania dla WiFi" stanowiącym załącznik do wniosku złożonego w konkursie współfinansowanym ze środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010,
Działanie 1.1 ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" w I osi priorytetowej.
Wykonawca zapewni min. 5 lat gwarancji świadczonej w miejscu eksploatacji sprzętu.
Szczegółowy opis wymagań technicznych zawarto w dokumencie ,,Wymagania dla WiFi", który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable, licencje, zasilacze niezbędne do ich użytkowania.
3) Zamówienie nie obejmuje kosztów aktywnych elementów sieci łączy dosyłowych. Sieć łączy dosyłowych i zapewnienie zasilania w energię elektryczną będą dostępne w miejscu podłączenia sieci z publicznymi punktami dostępu do Internetu (,,hotspoty") i zostaną zapewnione przez zamawiającego.
4) Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, z oficjalnego kanału dystrybucji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.
5) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
6) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
7) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
b) nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub
c) dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
8) W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
9) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
11) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności nie dotrzymania terminu wykonania prac przedmiotu zamówienia, bądź gdy wykonana usługa nie będzie spełniać warunków jakościowych wymaganych przez Zamawiającego oraz innych przewidzianych umową.
12) Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę z najwyższą starannością.
13) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień.
14) Dodatkowe informacje dla oferentów:
? zewnętrzne punkty dostępowe powinny być wyposażone w port PoE-out (Power over Ethetnet),
? możliwość bezpośredniego podłączenia kamery zgodnej z normą 802.3af do zewnętrznego punktu dostępowego,
? zewnętrzne punkty dostępowe zapewniające funkcję backhaulingu bezprzewodowego ,
? obudowa IP-67 z filtrem UV
? temperatura robocza: -30C do +60C
? grzałka elektryczna do zimnego rozruchu dla zewnętrznych punktów,
? wzmocniona obudowa - ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD), komponenty klasy przemysłowej,
? filtry do eliminacji zakłóceń LTE,
? kontroler WiFi działający w oparciu o technologię cloud computing (chmura) pochodzący od tego samego producenta co urządzenia dostępowe lub posiadający pisemne potwierdzenie Producenta o kompatybilności.

Dokument nr: FIN.271.2.6.2021

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty
1) Ofertę należy złożyć na w terminie do dnia 09.08.2021 r. do godz. 11.00 zgodnie ze wskazówkami z pkt. 6 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Lutocinie, Ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, sekretariat - I piętro

Miejsce i termin realizacji:
Realizacja zadania: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021 roku.

Wymagania:
Warunki płatności:
Płatne, po zrealizowaniu całego przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu odbioru w terminie do 60 dni od dnia otrzymania faktury VAT (po uzgodnieniu dokumentacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa).
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zadania dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena brutto: 100 %.
4. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy - załącznik Nr 2,
2) Wykaz wykonanych usług (zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3), tj. Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 1 usługę polegającą na dostawie i montażu urządzeń sieciowych na potrzebę uruchomienia sieci dostępu do Internetu o przepływności nie mniejszej niż 30 mb/s i obsługujących nie mniej niż po 200 użytkowników,
b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 1 usługę polegającą na budowie lub przebudowie sieci dostępu do Internetu o przepływności nie mniejszej niż 30 mb/s i obsługujących nie mniej niż po 200 użytkowników.
3) Oświadczenie, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia na stanowisku ,,Koordynator", która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 4,
5. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym".
W formularzu ofertowym należy opisać cenę netto i brutto w PLN cyfrowo i słownie.
Proponowana cena brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy kompleksowej (prawidłowej i profesjonalnej) realizacji przedmiotu zamówienia.
Cena brutto może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
Cena podana przez wykonawcę za świadczone usługi obowiązuje przez cały okres trwania umowy.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:
,,Oferta na zadania: ,,Publiczny internet dla mieszkańców gminy Lutocin"
Termin składania 09.08.2021r. godz. 11:00".
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
8. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
1) O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców telefonicznie/e-mail.
2) Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
4) Istotne postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy - Załącznik nr 5.
5) Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
? jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu.
? dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
? odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp";
? dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? Wykonawca posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
? Wykonawcy nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi:
? w zakresie przedmiotu zamówienia - Sławomir Sobolewski, tel. 23 658 10 01 w.121
e-mail: ug_lutocin@poczta.fm
? w zakresie procedury postępowania - Wioletta Szczesiak, tel. 23 658 10 01 w. 33,
e-mail: ug_lutocin@poczta.onet.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.