Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dobra
Szczecińska 16A
72-003 Dobra
powiat: policki
wydzial@dobraszczecinska.pl
https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska/public/postepowanie?postepowanie=18143149
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Dobra
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. ,,Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu" wraz z zagospodarowaniem terenu z infrastrukturą terenową i jego uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym.
Inwestycja zlokalizowana jest na działce inwestycyjnej nr 66/144 o powierzchni 15186 m? zlokalizowanej w Bezrzeczu, Gminie Dobra w obrębie Ul. Górna i Miodowa. W północnej części działki znajduje się wielofunkcyjne boisko sportowe z utwardzoną nawierzchnia poliuretanową, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz teren piknikowy z wiatą. W południowo - wschodniej części działki trwa budowa boiska sportowego typu ,,Orlik". Teren przeznaczony pod inwestycję o powierzchni 3 979 m? znajduje się w południowo - zachodniej części przedmiotowej działki.

CPV: 71200000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00129401, WKI.ZP.271.24.2021.AA

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez platformę zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Platformą.
Platforma jest dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Z uwagi na limit znaków wymagania zawarte są w rozdziale XIV SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Z uwagi na limit znaków wymagania zawarte są w rozdziale II SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska/public/postepowanie?postepowanie=18143149
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 11:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WKI.ZP.271.24.2021.AA
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. ,,Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu" wraz z zagospodarowaniem terenu z infrastrukturą terenową i jego uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym.
Inwestycja zlokalizowana jest na działce inwestycyjnej nr 66/144 o powierzchni 15186 m? zlokalizowanej w Bezrzeczu, Gminie Dobra w obrębie ul. Górna i Miodowa. W północnej części działki znajduje się wielofunkcyjne boisko sportowe z utwardzoną nawierzchnia poliuretanową, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz teren piknikowy z wiatą. W południowo - wschodniej części działki trwa budowa boiska sportowego typu ,,Orlik". Teren przeznaczony pod inwestycję o powierzchni 3 979 m? znajduje się w południowo - zachodniej części przedmiotowej działki.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. tj. udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego. Zakłada się że zamówienie podobne dotyczyć może usług projektowych związanych z budynkiem basenu, w tym w szczególności dotyczących możliwości doprojektowania dodatkowej bryły budynku, rozwiązań drogowych lub innego obiektu służącego obsłudze obiektu basenowego, jak i konieczności zaprojektowania dodatkowego zagospodarowania terenu w rejonie obiektu budowlanego, które będą rozliczane na warunkach analogicznych do umowy podstawowej.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby przeznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia - projektant w branży architektonicznej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a. wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi podobne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę krytej pływalni, o powierzchni lustra wody pod dachem co najmniej 300 m2,
b. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia tj. osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
o jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniające do projektowania, która posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co njmniej 1 dokumentacji projektowej krytej pływalni,
o jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do projektowania, która posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co njmniej 1 dokumentacji projektowej krytej pływalni;
o jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do projektowania, która posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co njmniej 1 dokumentacji projektowej krytej pływalni;
o jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do projektowania, która posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej krytej pływalni.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
Ww. wykaz należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto do oferty należy załączyć:
o Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie własne;
o Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie Innego Podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy ( dokument załączyć tylko gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby;
o Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w zakresie terminu w przypadku wystąpienia:
a) okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią Covid 19;
b) siły wyższej, klęski żywiołowej,
c) przyczyn zależnych od Zamawiającego;
d) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy;
e) zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
f) konieczności wprowadzenia rozwiązań mających znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności obiektu, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny lub zasadność ekonomiczną nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia:
a) Zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,
b) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w następującym przypadku: zmiany osoby przewidzianej do realizacji zamówienia - projektant branży architektonicznej przez nową osobę wymagań wskazanych w SWZ (dotyczy warunku i kryterium oceny ofert).
4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać:
a) opis zmiany i jej charakter,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
d) czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby przeznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia - projektant w branży architektonicznej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.