Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Mazowiecki
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
+48 44 724-64-20, +48 44 724-40-97
ttbsprzetargi@ttbs.com.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Wadium: nie jest wymagany
Nr telefonu: +48 44 724-64-20, +4
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zamówieniu
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są:
Roboty budowlane związane z inwestycją TM PLUS.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie podzielone zostało na dwie części:
Część I - Rozbiórka i wykonanie nowego ogrodzenia pomiędzy działką z nowo budowanymi blokami TM+ (działka 201 obręb 9) a sąsiednią działką od strony północnej (działka 200/1 oraz 200/2 obręb 9) w Tomaszowie Mazowieckim przy Ul. Borek 18
Zakres prac:
o rozbiórka istniejącego ogrodzenia wykonanego z siatki ogrodzeniowej na słupkach żelbetowych osadzonych w gruncie wraz z fundamentem,
o rozbiórka słupków żelbetowych wraz z fundamentami usytuowanymi przy ścianie tylnej komórek usytuowanej w granicy,
o wycięcie roślinności jednorocznych o szerokości 0,5 m po obu stronach ogrodzenia wzdłuż rozebranego ogrodzenia,
o wykonanie nowego ogrodzenia panelowego o wysokości panela 153cm i szerokości 250cm o oczkach 50x200mm z prętów poziomych i pionowych gr. 5 mm w kolorze antracyt,
o montaż w fundamencie betonowym z betonu C16/20 B(20) słupków z rury kwadratowej o wymiarach 60x40 mm długości 2,4 m z obejmami, daszkami, zaślepkami itp. w kolorze antracyt,
o montaż podmurówki betonowej prefabrykowanej wys. 25cm i gr. 6 cm wraz z łącznikami przysłupowymi ustawionymi na betonie C16/20 (B20)- 19 szt.,
o ręczne plantowanie powierzchni gruntu wzdłuż ogrodzenia o szerokości 0,5m po obu stronach,
o geodezyjne wytyczenie lini rozgraniczenia wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie powyższej czynności.
Część II - Wykonanie tynku zewnętrznego na tylnej ścianie budynku gospodarczego pomiędzy działką z nowo budowanymi blokami TM+ (działka 201 obręb 9) a sąsiednią działką od strony północnej (działka 200/2 obręb 9) w Tomaszowie Mazowieckim przy Ul. Barlickiego 24.
Zakres prac:
o przygotowanie starego podłoża przez zmycie i szczotkowanie i odkucie luźnych elementów,
o wykonanie tynków cementowo wapiennych kategorii III na płaszczyźnie pionowej na wcześniej przygotowanym podłożu,
o przyklejenie warstwy siatki na ścianach pionowych,
o nałożenie warstwy wstępnej ( grunt z piaskiem kwarcowym) jako podkład pod wyprawę elewacyjną,
o wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego o strukturze baranek i grubości 1.5 mm,
o malowanie elewacji farba silikatową w kolorze jasno szarym a cokołu o wys. ok. 0.5 m od poziomu gruntu w kolorze grafitowym,
o uporządkowanie terenu po zakończonych pracach z wywiezieniem powstałych odpadów i gruzu podczas prowadzenia prac

Otwarcie ofert: 6) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 05.08.2021 r. o godz. 10,15.

Składanie ofert:
1) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wyborem:
? w formie elektronicznej opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub
? w postaci elektronicznej opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub
? w formie dokumentowej w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie (np. przesyła jej zeskanowaną kopię)
2) Adres, na który należy przesłać ofertę: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl.
3) Termin złożenia oferty do dnia 05.08.2021 r. do godz. 10,00 (decyduje data wpływu na pocztę elektroniczną zamawiającego).
4) Przesyłana przez wykonawcę oferta powinna być zatytułowana: Oferta na Prace budowlane związane z inwestycją TM PLUS.
5) Ofertę złożoną po terminie zamawiający odrzuca.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
3. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej:
Kryterium oceny ofert jest cena o wadze - 100%
Cena = (Cena najniższa z badanych/Cena badanej oferty) x 100
Punkty będą przydzielane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Warunki udziału w postępowaniu i ich opis
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
2) Sytuacja finansowa i ekonomiczna - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
3) Zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
5. Dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu - nie dotyczy.
7. Podmioty występujące wspólnie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2) W przypadku spółki cywilnej zaleca się załączenie do oferty umowy/uchwały wspólników regulującej zasady reprezentacji, w przypadku gdy oferty nie składają
wszyscy wspólnicy w reprezentacji łącznej (tj. nie podpisują się wszyscy na ofercie) albo oddzielne ustanowienie pełnomocnika.
3) Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu - w formie konsorcjum, zobowiązani są, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4) Pełnomocnictwo załączane do oferty powinno zawierać określenie postępowania, oznaczenie wykonawców występujących wspólnie, określenie pełnomocnika, określenie zakresu umocowania. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
5) Dokumenty, formularze i oświadczenia załączane do oferty winny być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika albo w przypadku spółki cywilnej przez umocowanego wspólnika spółki cywilnej lub wszystkie podmioty/ osoby fizyczne składające wspólnie ofertę.
6) Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
7) Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.
8) Wykonawca/Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są wskazać w formularzu oferty dokładną nazwę/nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę jak również ich NIP i REGON. Powyższe informacje umożliwią zamawiającemu weryfikację, czy osoby podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictwa posiadają uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy.
8. Podwykonawstwo - nie dotyczy.
7) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda nazwę zamówienia oraz kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8) Zamawiające dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji dotyczącej ceny ofertowej.
10. Informacje o wniesieniu wadium i zabezpieczeniu należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia.
11. Sposób rozliczeń.
1) Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.
2) Cena całkowita wskazana przez wykonawcę obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia.
3) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z określeniem całkowitej ceny oferty.
4) Płatność nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury.
5) Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy potwierdzający prawidłowe jej wykonanie.
6) Dniem płatności jest dzień wydania przez zamawiającego polecenia zapłaty do banku, w którym prowadzony jest rachunek zamawiającego.
7) Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia, odbioru i zapłaty wynagrodzenia określa wzór umowy.
12. Rozstrzygnięcie postępowania.
1) Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty informuje jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o ofercie najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert,, planowanym terminie zawarcia umowy.
2) O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
3) Informacje, o których mowa w pkt 1 i 2 zamieszczane są na stronie internetowej zamawiającego.
4) Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.
13. Informacja o możliwości wniesienia do zamawiającego środka ochrony prawnej.
1) Wykonawca może wnieść do zamawiającego środek ochrony prawnej zwany sprzeciwem na czynność podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający był zobowiązany.
2) Sprzeciw przysługuje wyłącznie wykonawcy, który wykaże, że ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia.
3) Sprzeciw powinien wskazywać czynność zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z ogłoszeniem o zamówieniu/zapytaniem, obowiązującymi przepisami prawa lub czynność zaniechaną, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4) Sprzeciw wnosi się w terminie 2 dni od dnia w którym wykonawca mógł przy dołożeniu należytej staranności powziąć informację o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 zamawiający może rozpoznać sprzeciw lub pozostawić bez rozpoznania.
6) W przypadku uznania zasadności sprzeciwu zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.
14. Postanowienia umowne albo wzór umowy.
1. Wszelkie postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Zamawiający zawiera umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia przesłania informacji, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę niezwłocznie, jeżeli wpłynęła tylko jedna oferta.
4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Uwagi:
15. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomaszowskie TBS Spółka z o.o., ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz.
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Tomaszowskim TBS Sp. z o.o. jest Pan Emil Girtler, kontakt: tel.: 44/724-64-20, email: e.girtler@ttbs.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
6. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą.
1) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą, w tym składanie ofert, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2) Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcą jest Alicja Kopacz tel. 44 724-64-20, adres e-mail: a.kopacz@ttbs.com.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.