Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych , metalowych, drewnianych i...

Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych , metalowych, drewnianych i drewnopodobnych oraz malarskich

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o
ul. Konstantynowska 8/10
94-303 Łódź
powiat: Łódź
tel. 42 639 11 88, fax 42 639 11 81, nr tel. (42) 632-75-09 w. 216, kom. 601-988-787
sekretariat@zoo.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 42 639 11 88, f
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi złożenia oferty w imieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. i nie stanowi podstawy do roszczenia praw wykonawcy do zawarcia umowy.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. , uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na ,,Dostawę materiałów technicznych do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o. o. przy Ul. Konstantynowskiej 8/10, 94-303 Łódź".
O wartości poniżej 130 000 zł do którego nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
I. Przedmiot zamówienia, termin realizacji i warunki płatności:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych , metalowych, drewnianych i drewnopodobnych oraz malarskich do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o. o. przy Ul. Konstantynowskiej 8/10, 94-303 Łódź.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 1 do nr 8 do Zaproszenia.

II. Zaproszenie podzielono na 8 części:

Część I - dostawa materiałów budowlanych - Załącznik nr 1,
Część II - dostawa materiałów hydraulicznych - Załącznik nr 2,
Część III - dostawa materiałów elektrycznych - Załącznik nr 3 i nr.3a
Część IV - dostawa materiałów stalowych - Załącznik nr 4,
Część V - dostawa materiałów drewnianych i drewnopodobnych - Załącznik nr 5,( dwie części)
Część VI - dostawa materiałów malarskich - Załącznik nr 6,
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym każdy Dostawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia lub dowolnie wybraną przez siebie część.

Dostawca gwarantuje stałość cen materiałów wymienionych w załącznikach o nr od 1 - 7 do Zaproszenia, przez cały okres wymieniony w punkcie III. Na materiały nie wymienione w załącznikach Dostawca udzieli rabatu.

Maksymalna odległość siedziby Dostawcy, z którego będą odbierane materiały nie może być większy niż 10 km.

Odbiór materiałów będzie odbywał się przez Zamawiającego transportem własnym.

Dokument nr: MOZ.DT.2511.3.2021

Składanie ofert:
V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Ofertę w formie skanu podpisanego Załącznika od nr 1 - 7 (w zależności na którą część Dostawca składa ofertę), należy złożyć drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zoo.lodz.pl do dnia 3 sierpnia 2021r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
Od dnia złożenia pierwszego zamówienia do 31 grudnia 2021r.
Uwaga - czas realizacji poszczególnych asortymentów ; odwrotny lub do 3-ch dni roboczych od złożenia zapotrzebowania

Wymagania:
IV. Warunki płatności:
14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, dostarczonej do sekretariatu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o. o..
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Dostawcy, wskazane przez niego, a znajdujące się w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 106 ze zm.).
VII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Dostawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
4. Oferta musi być podpisana przez Dostawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji.
5. Wszelkie pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Poprawki w tekście oferty winny być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.
7. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
- Załączniki od nr 1 - 8 wg wzoru - załącznik do Zaproszenia
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.Ceną ofertową wymienioną w Załącznikach jest ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania Zaproszenia i obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2.Podane w Załącznikach ilości są wielkościami prognozowanymi umożliwiającymi wybór najkorzystniejszej oferty. Natomiast zamówienie będzie realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego do wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
3.Cena oferty wskazana w Załącznikach musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX. Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty .
1.Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert przypisując mu odpowiednią wagę punktową
Lp.
Kryterium
Znaczenie procentowe kryterium
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.
Cena brutto w PLN
85%
15 punktów
2.
rabat
1 % - 1pkt
15 punktów

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasady:
cena oferty z najniższą ceną
liczba punktów w kryterium nr 1 = -------------------------------------- x 85
cena oferty rozpatrywanej
Liczba punktów za kryterium nr 2 : 1% - 1 pkt,
2% - 2 pkt,
3% - 3 pkt,
itd.
15% i więcej - 15 pkt.
3.Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Dostawcy (Dostawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację usługi, a tym samym jego/ich oferta otrzyma największą ilość punktów.
4.Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie (otrzymały taką samą ilość punktów), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
5.Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

X. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.

Kontakt:
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Dostawcami:
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Dostawcami jest: Marek Smyka, nr tel. (42) 632-75-09 w. 216, kom. 601-988-787 -mail: m.smyka@zoo.lodz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.