Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,KAROLEW" w Łodzi
ul. Bratysławska 6A
94-035 Łódź
powiat: Łódź
42 686-31-89, 607-067-200
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 42 686-31-89, 607-06
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,KAROLEW" w Łodzi, Ul. Bratysławska 6A
zaprasza do udziału w przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na:
ZADANIE I. Remont instalacji kanalizacji zgodnie z projektem:
1. BI. 11 -ul. Wróblewskiego 59B
2. BI. 15-ul. Wróblewskiego 63
ZADANIE II. Wykonanie izolacji ścian piwnic zgodnie z projektem:
BI. 41-ul. Wioślarska 11
ZADANIE III. Wykonanie odwodnienia terenu zgodnie z projektem:
BI. 56 - Ul. Wioślarska 20/22 - odwodnienie liniowe od strony szczytu południowego (odcinek KD3 - WP3) ze zbiornikiem retencyjnym ZR2
ZADANIE IV. Zmiana zasilania budynku w wodę zgodnie z projektem:
BI. 39 - Ul. Bratysławska 10
ZADANIE V. Wymiana zaworów co. + regulacja zgodnie z projektem:
BI. 43-ul. Wioślarska 7 BI. 44-ul. Wioślarska 5

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w Domu Społecznym Spółdzielni, Ul. Wioślarska 27A w dniu 10.08.2021r. godz. 10.00

Specyfikacja:
Dokumentację techniczną i kosztorysy nakładcze można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.karolew.eu.

Składanie ofert:
Ofertę w zamkniętej kopercie wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 09.08.2021 r. do godz. 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania robót: do 30.11.2021r.

Wymagania:
Wysokość wadium na:
ZADANIE I. wynosi 20 000 zł. (8 000 zł dla budynku 15,12 000 zł dla budynku 11) ZADANIE II. wynosi 10 000 zł. ZADANIE III. wynosi 10 000 zł. ZADANIE IV. wynosi 8 000 zł.
ZADANIE V. wynosi 8 000 zł. (po 4000 zł na budynek)
Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni o numerze: PKO 3 o/Łódź nr 17 1020 3378 0000 1402 0293 1251 w terminie do dnia 09.08.2021r. do godz. 14.00.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie przeznaczone przez Spółdzielnię na kaucję zabezpieczającą podpisanie umowy oraz prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i usunięcia usterek w okresie gwarancji.
Zastrzeżenie: wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Oferenci przystępujący do przetargu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano-montażowych i konserwacyjnych, usług projektowych oraz dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ,,KAROLEW" w Łodzi i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią przedmiotowego Regulaminu.
ZADANIE I - remont instalacji kanalizacji zgodnie z PB godz. 11.00 ZADANIE II - wykonanie izolacji ścian piwnic zgodnie z projektem godz. 12.00 ZADANIE III - wykonanie odwodnienia terenu zgodnie z projektem
godz. 13.00 ZADANIE IV - zmiana zasilania budynku w wodę zgodnie z projektem godz. 14.00 ZADANIE V - wymiana zaworów co. + regulacja zgodnie z projektem
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:
- swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaproponowali tę samą cenę i warunki wykonania,
- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, dowolnego podziału prac między wykonawców oraz odstąpienia od wyboru wykonawców bez podania przyczyny.
Oferty powinny być złożone w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach na których należy określić przedmiot zamówienia.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 60 miesięcy. Zawartość oferty:
o Wypełniony formularz ofertowy i kosztorys ofertowy w jednej kopercie, W drugiej kopercie pozostałe dokumenty tj.:
o Aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub KRS,
o Zaświadczenie, że firma nie zalega z podatkami lub opłatami w Urzędzie Skarbowym ważne trzy miesiące od daty wystawienia,
o Zaświadczenie, że firma nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne w ZUS ważne trzy miesiące od daty wystawienia,
o Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i personelu kierowniczego w okresie ostatniego roku potwierdzona przez ZUS,
o Oświadczenie, że firma nie jest w stanie upadłości lub likwidacji,
o Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i zakresem prac,
o Oświadczenie oferenta, że dokonał wizji lokalnej budynków lub terenów przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia,
o Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i ekonomicznym (dobrej kondycji finansowej firmy), a także o pracownikach zdolnych do wykonania robót określonych w zamówieniu,
o Oświadczenie, że cały zakres prac objętych ofertą zostanie zrealizowany w 100% siłami własnymi oferenta,
o Oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano-montażowych i konserwacyjnych, usług projektowych oraz dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Karolew" w Łodzi i nie jest wykluczony na podstawie zawartych tam przepisów,
o Wykaz wykonanych robót stanowiących przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca ich wykonania,
o Referencje oraz posiadane świadectwa ze szkoleń w zakresie oferowanych prac,
o Aktualna na dzień otwarcia ofert polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum równą wartości oferowanych prac,
o Wszystkie strony dokumentów muszą być ponumerowane i podpisane przez oferenta,
o Oferta powinna zawierać spis zawartości, dokumelity należy ułożuć w kolejności podanej powyżej.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Pan Wojciech Kopa tel. 607-067-200.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.