Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i wymiana kotłów

Przedmiot:

Dostawa i wymiana kotłów

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Wisła
ul. Czarne 6
43-460 Wisła
powiat: cieszyński
tel. 33 855 24 26
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Wadium: 1000,00 zł
Nr telefonu: tel. 33 855 24 26
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na zadanie pt:
DOSTAWA i wymiana 4 kotłów na zagazowane drewno w 4 budynkach -leśniczówkach Nadleśnictwa Wisła
Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(podstawa prawna: art.2 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm. dalej prawo zamówień publicznych).
1. Na przedmiot zamówienia składają się m.in.:
DOSTAWA i wymiana 4 kotłów na zagazowane drewno w 4 budynkach -leśniczówkach Nadleśnictwa Wisła
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Demontaż istniejących kotłów CO. o mocy znamionowej podanej w wykazie kotłów do wymiany stanowiącym załączniki nr 2 do zapytania ofertowego;
b) Drobne roboty budowlane typu rozebranie fragmentu ścianki działowej, przekucie ściany itp;
c) Dostawę (zakup), wniesienie i montaż kotła 5 klasy generacji; wg
PN EN 303-5:2012 o mocy znamionowej podanej w wykazie kotłów do wymiany stanowiącym załączniki nr 2 do zapytania ofertowego, wraz ze zbiornikiem akumulacji ciepła (buforem) dopasowanym do warunków instalacyjnych, lub zasobnikiem ciepłej wody (w przypadku braku możliwości zainstalowania buforu) oraz wszystkich elementów oprzyrządowania;
Zamawiający stawia warunek by montować kotły o nie gorszych parametrach niż kotły firmy ATMOS lub równoważne
d) Dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania pieca;
e) Wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco);
f) Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia kotła i przeszkolenia użytkowników w zakresie jego obsługi;
4. Opis przedmiotu zamówienia (przybliżona moc kotła) określony jest w wykazie kotłów do wymiany stanowiącym załączniki nr 2 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: SA.20.13.2021

Otwarcie ofert: 7. Otwarcie ofert: dnia: 13.08.2021 r. o godz. 09.00 w Sali konferencyjnej Zamawiającego

Składanie ofert:
6. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia: 13.08.2021 r. do godz. 0830 w Sekretariacie Zamawiającego lub elektronicznie na platformie Josephina

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin realizacji robót: do dnia 31 październik 2021 r.

Wymagania:
Wskazanym jest, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w celu oceny, wszelkich czynników (dostosowanie odpowiedniej
technologii, dobór materiałów i urządzeń) wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej.
Zamawiający przewiduje wspólną wizję która zostanie przeprowadzona w dniu 05.08.2021 r. Spotkanie uczestników wizji przy siedzibie Nadleśnictwa Wisła, ul. Czarne 6, 43-460 Wisła dnia 05.08.2021 r. o godz. 08:00.
Materiał z demontażu należy zutylizować na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien przedstawić dowód na potwierdzenie utylizacji starego kotła.
Całość robót należy wykonywać pod nadzorem osoby z uprawnieniami instalacyjnymi, której udział musi zapewnić Wykonawca zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.
W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót budowlanych, instalacyjnych. Po zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót i przygotowanie całego zakresu do odbioru końcowego.
Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą, atesty lub deklaracje zgodności na zabudowane materiały z adnotacją wykonawcy - instalatora ,,zabudowano przy wymianie kotła 5 klasy generacji w ... (podać adres), oświadczenie wykonawcy - instalatora o zakończeniu robót zgodnie z zakresem robót oraz ustaleniami Zamawiającego na obiekcie.
8. Oferty należy składać w jednej z podanych form:
a) w zamkniętym opakowaniu opisanym: Dostawa i wymiana 4 kotłów na zagazowane drewno w 4 budynkach - leśniczówkach Nadleśnictwa Wisła wraz z klauzulą: ,,Nie otwierać przed godz. 09°°dnia 13.08.2021 r."
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, opakowanie musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej naruszenia lub dostarczenia po terminie.
Opakowanie należy zaadresować: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Wisła, 43-460 Wisła ul. Czarne 6.
b) Poprzez platformę zakupową JOSEPHINA https://josephine.proebiz.com/pl/
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
10.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
11. Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania), wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru (np. KRS), kopia wpłaty wadium.
12. WADIUM:
a) Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych)
Wadium winno być wniesione przelewem na konto bankowe Nadleśnictwa - BGŻ SA o/Bielsko-Biała nr 34 2030 0045 1110 0000 0088 8110, najpóźniej do końca dnia 12.08.2021 r.
b) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
c) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia,
d) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia.
13. Przed złożeniem oferty można zapoznać się z miejscem robót. Zamawiający przewiduje wspólną wizję, która zostanie przeprowadzona w dniu 05.08.2021 r. Spotkanie uczestników wizji przy siedzibie Nadleśnictwa Wisła, ul. Czarne 6, 43-460 Wisła dnia 05.08.2021 r. o godz. 08:00. Złożenie oferty traktowane jest jako oświadczenie o posiadaniu wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego -niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena - 100%, Zamawiający dokona oceny oferty posługując się wzorem:
- Kryterium ceny:
A min
On = ----------- x 100 pkt. x100
An
gdzie:
On - ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie
A min - cena najniższa podana przez Wykonawcę, który złożył ważną ofertę
A n - cena ofertowa badanego Wykonawcy ustalona w oparciu o wypełniony formularz
ofertowy
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów.
15. Wymagania odnośnie gwarancji.
Wykonawca udziela gwarancji na zamontowany kocioł zgodnie z gwarancją producenta.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty instalacyjne objęte zamówieniem. Maksymalny okres gwarancji do 60 m-cy na wykonane roboty instalacyjne objęte zamówieniem. Minimalny wymagany okres gwarancji na zamontowany kocioł i roboty instalacyjne to 24 miesiące. Oferty z gwarancją niższą niż 24 m-ce będą uznane za niespełniające wymagań.
Wykonawca wskazuje okres gwarancji w pełnych miesiącach.
W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym pozycji dot. deklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udziela gwarancji 24 miesięcznej.
16.Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie
poinformowany elektronicznie o terminie i miejscu podpisania umowy. 17.Złożone przez Wykonawcę oferta i dokumenty nie będą podlegały uzupełnieniu.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnienia do treści oferty i
złożonych dokumentów. 18.Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do przedłożenia
szczegółowej kalkulacji kosztów oferty, jeżeli uzna, że przedłożona oferta może
zawierać rażąco niską cenę. 19.Zamawiający może odmówić udzjelenia zamówienia wykonawcy, którego ofertę uzna
za rażąco niską i nie dającą gwarancji należytego wykonania zamówienia. 20.Zamawiający ma prawo w każdym czasie przed udzieleniem zamówienia unieważnić
postępowanie bez podawania przyczyny. 21.Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawcę jest
Nadleśnictwo Wisła z siedzibą: Czarne 6, 43-460 Wisła tel. 33 8552426, który posiada
inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych
osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod
adresem: iod@comp-net.

Uwagi:
Wisła, dnia 27.07.2021r.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji niniejszej umowy. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią klauzuli informacyjnej.

Kontakt:
5. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udzielają: Anna Bujok tel. 338513055
Tomasz Guzik tel. 338513056

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.