Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty w zakresie prac remontowo - budowlanych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Roboty w zakresie prac remontowo - budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Łódzka
Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź
powiat: Łódź
zp.w1@info.p.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty w zakresie prac remontowo - budowlanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej (3 części).
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - remont pomieszczenia łącznika między budynkami A19 i A27 Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.

Część 2 - remont pomieszczenia technicznego 06 i część korytarza w budynku A22 Wydziału mechanicznego Politechniki Łódzkiej.

Część 3 - remont pomieszczeń biurowych w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.

CPV: 45000000-7, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00129313, W1/ZP-15/RB/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
zp.p.lodz.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne warunki korzystania z Platformy:1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Politechniki Łódzkiej https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl.2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,Zarejestruj się".3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w w/w potwierdzeniu.4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.5) Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320 z późn. zm.) - zwanego dalej ,,Rozporządzeniem dot. Komunikacji elektronicznej" określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: a) dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.6) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa
obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0;d) Włączona obsługa JavaScript;e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.7) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB: pdf , excel, doc, docx. Zip, jpg;8) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;9) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu;10) Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać oferty;11) Datą złożenia dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym oferty, wyjaśnień, wezwania, uzupełnienia etc.) jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja". System powiadamia Wykonawcę na adres email podany przez Wykonawcę przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez Zamawiającego do Wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku, str. 1), dalej ,,RODO", administratorem danych osobowych jest Politechnika Łódzka z siedzibą w 90-924 Łódź, przy Ul. Żeromskiego 116. 2. W sprawach ochrony danych osobowych można się skontaktować z wyznaczonym przez Rektora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rbi@adm.p.lodz.pl, telefon: (42) 631-20-39.3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 80 ustawy Pzp.5. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Politechniki Łódzkiej.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO.8. Przysługuje: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, po uznaniu, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.9. Nie przysługuje:a) na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje: a) na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 10:00
Miejsce składania ofert: oferty należy złożyć poprzez platformę: https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.