Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych

Przedmiot:

Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Krakowska 9
43-600 Jaworzno
powiat: Jaworzno
+48 326142300
zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 326142300
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie oraz infrastruktury chodników
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie infrastruktury drogowej w przedmiocie:
a) wykonania utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych w zakresie:
ułożenie warstwy grubości 5cm z MMA AC11A lub dwóch warstw 4cm AC 16W +4cm AC 11S (według wskazań w terenie pracownika prowadzącego zadanie z ramienia MZDiM w Jaworznie, wykonania dolnej warstwy podbudowy grubości 15cm z kruszywa niesortowanego frakcji 0/63mm, wykonania górnej warstwy podbudowy grubości 8cm z kruszywa niesortowanego frakcji 0/31,5mm,
umocnienia poboczy na szerokości 50cm wraz z wjazdami w drogi boczne i do posesji kruszywem frakcji 0/16mm, na podbudowę i wzmocnienie poboczy należy zastosować wyłącznie kruszywa z magmowych skał wulkanicznych, np. dioryt, diabaz, sjenit, gawro, porfir, andezyt, skaleń itp. należy wykonać skropienia podbudowy oraz skropienia międzywarstwowe emulsją asfaltową, a w warstwie ścieralnej na złączach technologicznych zastosować samoprzylepną taśmę kauczukowo - asfaltową, na połączeniach do istniejących nawierzchni z betonu asfaltowego z modernizowanymi drogami krawędź nawierzchni należy obciąć piłą mechaniczną.
b) modernizacji infrastruktury chodników w zakresie:
robót rozbiórkowych istniejących chodników, wjazdów do posesji, połączeń z drogami o nawierzchni bitumicznej, z płytek betonowych wraz z obramowaniem z odwiezieniem uzyskanego gruzu na wysypisko oraz materiałów rozbiórkowych nadających się do dalszej zabudowy na składowisko w magazynie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie przy ulicy Krakowskiej 9, robót ziemnych korytowania i nasypów z odwiezieniem urobku na wysypisko, wykonania podbudowy tłuczniowej wyłącznie z kruszyw łamanych niesortowanych z magmowych skał wulkanicznych,
ułożenia nawierzchni z mieszanek asfaltowo - mineralnych, wzmocnienia poboczy z kruszyw łamanych niesortowanych z magmowych skał wulkanicznych, obramowania z krawężnika betonowego na ławie betonowej (od strony jezdni) oraz z obrzeży betonowych na ławie tłuczniowej i betonowej (od strony poboczy),
2. Ponadto zamówienie obejmuje:
regulację istniejących w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej do poziomu nawierzchni jezdni i chodnika, uporządkowanie terenu po wykonanych robotach modernizacyjnych wraz z humusowaniem i obsianiem trawą przyległych do ciągów pieszych terenów zielonych, obsługę geodezyjną tj. prace pomiarowe powykonawcze (wypiski zawierające obliczenia wszystkich zrealizowanych robót w zakresie powierzchni i długości), sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz ze złożeniem w Ośrodku Geodezyjnym oraz aktualizacji metryk dróg w zakresie zrealizowanych robót.

CPV: 45233140-2, 45233141-9

Dokument nr: 2021/BZP 00129677, MZDiM.SA.271-10/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Korzystanie z miniportalu przez Wykonawców jest bezpłatne i wymaga założenia konta na ePUAP
2.Wykonawca zamierzając wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji 3. Zamawiający
zgodnie z §3 ust 3 Rozporządzenia o elektronizacji określa:a) w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP (Załącznik nr 10 do SWZ) niezbędne wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu b) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dot. Miniportalu oraz ePuap)c) informacje na temat kodowania i czasu
odbioru danych tj:-plik przesłany przez Wykonawcę za pośrednictwem dedykowanych formularzy widnieje jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu pliku przez Zamawiającego- oznaczenie czasu odbioru danych przez miniportal - wszelkie operacje opierają
się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP 5. Znak sprawy ID: MZDiM.SA.271.10.2021 (w korespondencji kierowanej do
Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem) 6. Identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz zawarty jest w Załączniku nr 11 do SWZ 7. Do złożenia oferty oferty za pośrednictwem miniportalu konieczne jest posiadanie przez upoważnioną osobę do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Czas niezbędny do nabycia w/w podpisów zależy od procedur stosowanych
przez dostawców tych instrumentów elektronicznych
8. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,.pdf",
wtedy należy użyć formatu XAdES; 9. Zaleca się, aby w ustawieniach oprogramowania podpis był podpisem otaczającym (wewnętrznym)10. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania zipem) W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę11. Zaleca się, aby podczas szyfrowania plik został opatrzony nazwą: Oferta_[numer referencyjny postępowania]
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z
04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie z siedzibą przy Ul. Krakowskiej 9.2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Miłosz Czopik, mail: iodo@mzdim.jaworzno.pl, tel. 32 614 23 003)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2,- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO 9) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust 3 lit b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych:- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,- na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MZDiM.SA.271-10/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie infrastruktury drogowej w przedmiocie:
a) wykonania utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych w zakresie:
ułożenie warstwy grubości 5cm z MMA AC11A lub dwóch warstw 4cm AC 16W +4cm AC 11S (według wskazań w terenie pracownika prowadzącego zadanie z ramienia MZDiM w Jaworznie, wykonania dolnej warstwy podbudowy grubości 15cm z kruszywa niesortowanego frakcji 0/63mm, wykonania górnej warstwy podbudowy grubości 8cm z kruszywa niesortowanego frakcji 0/31,5mm,
umocnienia poboczy na szerokości 50cm wraz z wjazdami w drogi boczne i do posesji kruszywem frakcji 0/16mm, na podbudowę i wzmocnienie poboczy należy zastosować wyłącznie kruszywa z magmowych skał wulkanicznych, np. dioryt, diabaz, sjenit, gawro, porfir, andezyt, skaleń itp. należy wykonać skropienia podbudowy oraz skropienia międzywarstwowe emulsją asfaltową, a w warstwie ścieralnej na złączach technologicznych zastosować samoprzylepną taśmę kauczukowo - asfaltową, na połączeniach do istniejących nawierzchni z betonu asfaltowego z modernizowanymi drogami krawędź nawierzchni należy obciąć piłą mechaniczną.
b) modernizacji infrastruktury chodników w zakresie:
robót rozbiórkowych istniejących chodników, wjazdów do posesji, połączeń z drogami o nawierzchni bitumicznej, z płytek betonowych wraz z obramowaniem z odwiezieniem uzyskanego gruzu na wysypisko oraz materiałów rozbiórkowych nadających się do dalszej zabudowy na składowisko w magazynie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie przy ulicy Krakowskiej 9, robót ziemnych korytowania i nasypów z odwiezieniem urobku na wysypisko, wykonania podbudowy tłuczniowej wyłącznie z kruszyw łamanych niesortowanych z magmowych skał wulkanicznych,
ułożenia nawierzchni z mieszanek asfaltowo - mineralnych, wzmocnienia poboczy z kruszyw łamanych niesortowanych z magmowych skał wulkanicznych, obramowania z krawężnika betonowego na ławie betonowej (od strony jezdni) oraz z obrzeży betonowych na ławie tłuczniowej i betonowej (od strony poboczy),
2. Ponadto zamówienie obejmuje:
regulację istniejących w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej do poziomu nawierzchni jezdni i chodnika, uporządkowanie terenu po wykonanych robotach modernizacyjnych wraz z humusowaniem i obsianiem trawą przyległych do ciągów pieszych terenów zielonych, obsługę geodezyjną tj. prace pomiarowe powykonawcze (wypiski zawierające obliczenia wszystkich zrealizowanych robót w zakresie powierzchni i długości), sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz ze złożeniem w Ośrodku Geodezyjnym oraz aktualizacji metryk dróg w zakresie zrealizowanych robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i całkowita jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienie podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
a) CENA - 60%
b) OKRES GWARANCJA - 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych).
Zamawiający nie ustala warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (np. zezwolenia, licencje, koncesje, wpis do rejestru działalności regulowanej, status członka organizacji).
Zamawiający nie ustala warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (np. minimalne roczne przychody, stosunek aktywów do zobowiązań, ubezpieczenie OC, posiadanie określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych).
Zamawiający nie ustala warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej (w tym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, normy zarządzania jakością, systemy lub normy zarządzania środowiskowego).
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się należytym wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł brutto, polegającej na wykonaniu w jednym zadaniu nawierzchni mineralno- asfaltowych o powierzchni nie mniejszej niż 4000 m2 wraz z załączeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, dla porównania wartości Zamawiający przyjmie średni kurs NBP, z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej n/w osobami:
- 1 osobą odpowiedzialną za prowadzenie robót - kierownik robót, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej,
- 2 osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym w czasie wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2020r., poz. 110 z zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz.143 z zm.),
- minimum 12 wykwalifikowanymi robotnikami (dwie brygady) lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w osób zdolnych do wykonania zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w
imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty składa się w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w
formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1 zostanie wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców. 5. W przypadku składania oferty
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na warunkach określonych w wzorze umowy w §12, która stanowi Załącznik nr 8 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
a) CENA - 60%
b) OKRES GWARANCJA - 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.