Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Przedmiot:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46
26-806 Stara Błotnica
powiat: białobrzeski
48 385 77 90
gmina@starablotnica.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stara Błotnica
Wadium: 15 000,00 zł
Nr telefonu: 48 385 77 90
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok Urzędu Gminy w Starej Błotnicy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok Urzędu Gminy w Starej Błotnicy ( część działki nr 187/6 obręb 0001 Błotnica Stara)
Zakres robót inwestycji obejmuje:
o budowę miejsc parkingowych,
o budowa placu (wykorytowanie i ułożenie nowej nawierzchni placu publicznego),
o budowa ciągów pieszych,
o budowa fontanny wraz z niezbędnymi instalacjami,
o budowa tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami,
o montaż ławek parkowych,
o budowa siedzisk murowanych z wbudowanym oświetleniem i siedziskami,
o montaż koszy na śmiecie,
o wykonanie instalacji elektrycznej oraz wodociągowej i kanalizacyjnej z istniejących przyłączy, które są zaznaczone na mapie do celów projektowych,
o budowa nowego oświetlenia zewnętrznego dla potrzeb projektowanego placu(lampy hybrydowe fotowoltaiczne moc 60W-160lm/W
o wykonanie nowych nasadzeń,
o montaż tablicy informacyjnej z mapą gminy Stara Błotnica,
Kolorystyka chodników i tężni zostanie ustalona po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót oraz opis przedmiotu zamówienia, stanowiące załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ).
W cenę oferty należy wliczyć:
o wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie takich jak: fontanna, tężnia, oświetlenie, instalacje oraz inne urządzenia oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej.
o wykonanie instalacji elektrycznych jak i wodno-kanalizacyjnych niezbędnych do uruchomienia montowanych urządzeń.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do:
1).Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, projektem wykonawczym i wzorem umowy.
UWAGA:
Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej jest jedynie dokumentem pomocniczym w wycenie wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wliczenia w cenę ofertową wszelkich kosztów potrzebnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania.
2) Skalkulowania ceny oferty tak aby zawierała wszelkie prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Zamawiający wymaga dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej dla zapoznania się z terenem, na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia, jako warunku koniecznego do udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia załącznik do SWZ.

UWAGA: Zamawiający informuje, iż limit finansowy wynagrodzenia Wykonawcy na rok 2021 nie przekracza kwoty brutto 500 000,00 zł.(słownie: pięćset tysięcy złotych).
W przypadku gdy limit wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zrealizowania prac wykroczy poza limit wynagrodzenia na 2021 r. -a Zamawiający nie będzie miał możliwości zwiększenia wysokości limitu wynagrodzenia na 2021 r. - wypłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia wykraczającego poza w/w limit, nastąpi w miesiącu styczniu 2022 r.
Wykonawca w ramach ceny ofertowej m.in. winien zapewnić:

1) obsługę geodezyjną robót obejmującą: geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, czynności geodezyjne w toku budowy i obowiązkowo przed rozpoczęciem robót wykonanie aktualnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego przez uprawnionego geodetę,
2) organizację i zabezpieczenie placu budowy, opracowania projektu organizacji ruchu, utrzymanie zaplecza budowy, kosztów nadzoru ze strony właścicieli instalacji zlokalizowanych w obrębie realizowanego przedsięwzięcia, wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych możliwych do przewidzenia, wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z prowadzonymi robotami,

3) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót w tym naprawy uszkodzonych nawierzchni, humusowanie i posianie trawy na terenach zniszczonej zieleni a także ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi,

4) uwzględnienie kosztów innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5) oferowany okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty (minimum 36 miesięcy). Wydłużenie tego okresu o kolejne miesiące (maksymalnie do 60) będzie powodować odpowiednią ocenę oferty w kryteriach oceny ofert. Wzór ,,Karty gwarancji jakości robót budowlanych" określa załącznik do SWZ.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia i również za uszkodzenie uzbrojenia podziemnego.

Wymagania ogólne:
-Wykonawca ma obowiązek działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.
o Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone braki i błędy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, a których poprawienie będzie warunkowało oddanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu obiektu budowlanego mogącego samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Powyższe umożliwi Zamawiającemu modyfikację treści SWZ przed złożeniem ofert.
-Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone wątpliwości czy nieprecyzyjne ustalenia w SWZ oraz wzorze umowy, które z jego strony mogą stanowić o braku możliwości podpisania umowy na warunkach wskazanych w tych dokumentach.
-Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia tj.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok Urzędu Gminy w Starej Błotnicy.

CPV: 45220000-5, 45112710-5, 45233222-1

Dokument nr: 2021/BZP 00129320, B.271.10.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.starablotnica.bip.org.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej poprzez ePUAP: /5y8g1l1scq/skrytka,
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
poczty elektronicznej: gmina@starablotnica.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępne są SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Starej Błotnicy Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica tel. 48 385 77 90 w.22.
? inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Stara Błotnica; e-mail: rodo@starablotnica.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok Urzędu Gminy w Starej Błotnicy "
prowadzonym w trybie podstawowym;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy);
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
o Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą.
o W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 12:00
Miejsce składania ofert: o miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Wymagania:
1) W przedmiotowym postępowaniu oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

15 000,00 zł - na cały okres związania ofertą.

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu O/Stara Błotnica
Nr 94 9115 0002 0050 0500 0215 0003 w takim terminie aby najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert 12.08.2021 r. godz.12.00 ) środki
finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku
Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie
informacji banku prowadzącego w/w rachunek.
(w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi
identyfikację wpłaty)

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: B.271.10.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok Urzędu Gminy w Starej Błotnicy ( część działki nr 187/6 obręb 0001 Błotnica Stara)
Zakres robót inwestycji obejmuje:
o budowę miejsc parkingowych,
o budowa placu (wykorytowanie i ułożenie nowej nawierzchni placu publicznego),
o budowa ciągów pieszych,
o budowa fontanny wraz z niezbędnymi instalacjami,
o budowa tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami,
o montaż ławek parkowych,
o budowa siedzisk murowanych z wbudowanym oświetleniem i siedziskami,
o montaż koszy na śmiecie,
o wykonanie instalacji elektrycznej oraz wodociągowej i kanalizacyjnej z istniejących przyłączy, które są zaznaczone na mapie do celów projektowych,
o budowa nowego oświetlenia zewnętrznego dla potrzeb projektowanego placu(lampy hybrydowe fotowoltaiczne moc 60W-160lm/W
o wykonanie nowych nasadzeń,
o montaż tablicy informacyjnej z mapą gminy Stara Błotnica,
Kolorystyka chodników i tężni zostanie ustalona po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót oraz opis przedmiotu zamówienia, stanowiące załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ).
W cenę oferty należy wliczyć:
o wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie takich jak: fontanna, tężnia, oświetlenie, instalacje oraz inne urządzenia oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej.
o wykonanie instalacji elektrycznych jak i wodno-kanalizacyjnych niezbędnych do uruchomienia montowanych urządzeń.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do:
1).Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, projektem wykonawczym i wzorem umowy.
UWAGA:
Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej jest jedynie dokumentem pomocniczym w wycenie wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wliczenia w cenę ofertową wszelkich kosztów potrzebnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania.
2) Skalkulowania ceny oferty tak aby zawierała wszelkie prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Zamawiający wymaga dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej dla zapoznania się z terenem, na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia, jako warunku koniecznego do udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia załącznik do SWZ.

UWAGA: Zamawiający informuje, iż limit finansowy wynagrodzenia Wykonawcy na rok 2021 nie przekracza kwoty brutto 500 000,00 zł.(słownie: pięćset tysięcy złotych).
W przypadku gdy limit wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zrealizowania prac wykroczy poza limit wynagrodzenia na 2021 r. -a Zamawiający nie będzie miał możliwości zwiększenia wysokości limitu wynagrodzenia na 2021 r. - wypłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia wykraczającego poza w/w limit, nastąpi w miesiącu styczniu 2022 r.
Wykonawca w ramach ceny ofertowej m.in. winien zapewnić:

1) obsługę geodezyjną robót obejmującą: geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, czynności geodezyjne w toku budowy i obowiązkowo przed rozpoczęciem robót wykonanie aktualnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego przez uprawnionego geodetę,
2) organizację i zabezpieczenie placu budowy, opracowania projektu organizacji ruchu, utrzymanie zaplecza budowy, kosztów nadzoru ze strony właścicieli instalacji zlokalizowanych w obrębie realizowanego przedsięwzięcia, wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych możliwych do przewidzenia, wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z prowadzonymi robotami,

3) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót w tym naprawy uszkodzonych nawierzchni, humusowanie i posianie trawy na terenach zniszczonej zieleni a także ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi,

4) uwzględnienie kosztów innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5) oferowany okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty (minimum 36 miesięcy). Wydłużenie tego okresu o kolejne miesiące (maksymalnie do 60) będzie powodować odpowiednią ocenę oferty w kryteriach oceny ofert. Wzór ,,Karty gwarancji jakości robót budowlanych" określa załącznik do SWZ.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia i również za uszkodzenie uzbrojenia podziemnego.

Wymagania ogólne:
-Wykonawca ma obowiązek działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.
o Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone braki i błędy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, a których poprawienie będzie warunkowało oddanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu obiektu budowlanego mogącego samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Powyższe umożliwi Zamawiającemu modyfikację treści SWZ przed złożeniem ofert.
-Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone wątpliwości czy nieprecyzyjne ustalenia w SWZ oraz wzorze umowy, które z jego strony mogą stanowić o braku możliwości podpisania umowy na warunkach wskazanych w tych dokumentach.
-Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia tj.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok Urzędu Gminy w Starej Błotnicy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zgodnie z punktem 16 SWZ - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) posiadać zdolność techniczną lub zawodową tj.:

a) wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert:
-jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie fontanny wraz z jej montażem i uruchomieniem oraz zagospodarowaniem terenu o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, (słownie złotych: jeden milion) .

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.

b) wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie:
-jedną osobą (kierownik budowy - koordynujący prace) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
o jedną osoba(kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych,
o jedną osoba(kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

Wymóg złożenia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - sporządzonego wg załącznika - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE.
UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert:
-jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł (brutto).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzonego wg załącznika - WYKAZ OSÓB.

Wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie:
-jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
o jedną osoba posiadającą uprawnienia budowlane - branża elektryczna,
o jedną osoba posiadającą uprawnienia budowlane - branża sanitarna,

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) W przedmiotowym postępowaniu oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

15 000,00 zł - na cały okres związania ofertą.

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu O/Stara Błotnica
Nr 94 9115 0002 0050 0500 0215 0003 w takim terminie aby najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert 12.08.2021 r. godz.12.00 ) środki
finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku
Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie
informacji banku prowadzącego w/w rachunek.
(w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi
identyfikację wpłaty)

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zasady składania ofert wspólnych regulują zapisy pkt 12 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy, które nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy, w przypadkach:

1) Zmiany części zamówienia, którą wykonują podwykonawcy.

2) Wprowadzenia podwykonawcy, w przypadku braku możliwości wykonania siłami własnymi za wiedzą Zamawiającego.
3) Zmiany zasad finansowania zamówienia - w przypadku uzyskania/nieuzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
4) Zmiany personelu Wykonawcy na osobę, która spełnia warunki udziału w postępowaniu, wymagane przez zamawiającego.
5) Zmiany personelu Zamawiającego.

6) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na pisemny wniosek Wykonawcy lub przez Zamawiającego, w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
7) Działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienia lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty w określonym umownie terminie,

8) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego; wstrzymanie robót w związku z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

9) wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

10) Wykonania dodatkowych usług, mających wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego,
11) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zgodnie z punktem 16 SWZ - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.