Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny Sp. z o.o
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
powiat: Warszawa
22 363 71 00
zbigniew.kasperek@pgnig.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 22 363 71 00
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Biura Obsługi Klienta w Krakowie przy Ul. Gazowej 14B
Przedmiot zamówienia
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (w tym kosztorysu inwestorskiego) wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnymi i przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego,
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas przyszłych robót budowlanych.

Dokument nr: NP/OD/21/5877/OD/WAOK

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
13.08.2021 10:05
System EKZD

Specyfikacja:
Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
przetargi.pgnig.pl

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
13.08.2021 10:00
Zamawiający wymaga złożenia oferty pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym za pośrednictwem Modułu EKZD. Szczegóły opisano w Regulaminie postępowania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
Zgodnie z zapisami § 2 Projektu umowy
Miejsce realizacji zamówienia
Kraków Ul. Gazowa 14B

Wymagania:
Informacje na temat wadium
Nie jest wymagane
Kryteria oceny ofert
Cena brutto, Waga(%): 100

Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Warunki udziału w postępowaniu
1. Ofertę w Postępowaniu złożyć może Wykonawca, który:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zakupu,
Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami:
a) posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalnościach:
I. architektonicznej,
II. konstrukcyjno - budowlanej,
III. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
IV. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
Informację o osobie/ach posiadających w/w uprawnienia należy przedstawić wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu postepowania, a kserokopie uprawnień dołączyć do oferty.
Wykonawca może wykazać, że dysponuje jedną osobą posiadającą wszystkie uprawnienia wymienione w pkt. 2) lit. a) I-IV powyżej lub, że dysponuje kilkoma osobami, które łącznie legitymują się uprawnieniami opisanymi w pkt 2) lit. a) I-IV powyżej.

b) przedłoży wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług projektowych (przynajmniej dwóch) polegających na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budynków usługowo-handlowych o powierzchni użytkowej co najmniej 250 m2, wykonanych na rzecz dwóch różnych Zamawiających , ze wskazaniem okresu w którym projekty były wykonane, podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz kubatury projektowanego budynku [Załącznik nr 7 do Regulaminu postępowania]. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie tych usług- Referencje lub Oświadczenie
3) nie podlega wykluczeniu z Postępowania.
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Regulaminie postępowania
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG O.D.
Termin związania ofertą
13.10.2021

Kontakt:
zbigniew.kasperek@pgnig.pl
22 363 71 00
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Zbigniew Kasperek

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.