Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
powiat: ciechanowski
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18, tel. (023) 672-23-04
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ciechanów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (023) 672 52 76
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wspólnota Mieszkaniowa Budynku
w Ciechanowie w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy Ul. Hallera 17 w Ciechanowie.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy Ul. Hallera 17 w Ciechanowie. Budynek aktualnie zasilany jest z Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Ciechanowie W projekcie należy zaprojektować dla 9 lokali mieszkalnych instalację na kocioł dwufunkcyjny dla potrzeb c.o. i cw.u. Projektowane lokale posiadają przyłącze do kuchenek gazowych.. Wewnętrzną instalację gazową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należy zaprojektować od projektowanego przyłącza. W budynku znajduje się 11 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 570,87 m2 .
Budynek położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej wyznaczonej w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i obowiązującymi dla niej zapisami ochrony dziedzictwa kulturowego.
Przedmiotowy budynek jest ,,elementem historycznego zespołu powstałego w latach 1940-44, położonego w Ciechanowie wpisanego wraz z obszarem do rejestru zabytków pod numerem A-1401".
W ramach opracowanej dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do inwentaryzacji istniejących przewodów kominowych pod kątem przydatności dla planowanych podłączeń gazowych urządzeń grzewczych. W zakres opracowania wchodzi również zaprojektowanie wkładu ze stali kwasoodpornej do przewodu kominowego w celu podłączenia urządzenia grzewczego.
Dokumentacja winna zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiałów i realizację zadania.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia warunku dokonania wizji lokalnej ale zdaniem Zamawiającego jest ona niezbędna do prawidłowego oszacowania kosztów. W związku z powyższym prosimy Wykonawców o zapoznania się z terenem budowy gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy..
Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o następujące przepisy prawne i podstawy normowe:
? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi muszą
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.1422 z późn. zmianami),
? Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. tj. poz. 290 z późn. zmianami),
? Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 109 poz. 719),
? Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej (załącznik nr 5).
? Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 16.09.2004r. Nr 202 poz. 2072) i powinna zawierać:
Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 16.09.2004r. Nr 202 poz. 2072) i powinna zawierać:
a) Projekt budowlany na wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy Ul. Hallera 17 w Ciechanowie - 6 egz.,
b) plany rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie zakresu robót
podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania w tym opinię kominiarską -
6 egz.
c) przedmiary robót w zakresie, o którym mowa w §6 w/w rozporządzenia - 1 egz.
d) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) - 1 egz.
e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć
opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu
i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą
uwzględniać wymagania określone w §13 i §14 w/w rozporządzenia - 1 egz.
f) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami łącznie z uzgodnieniami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Delegatura
w Ciechanowie.
Zamawiający informuje, że posiada inwentaryzację w/w budynku w wersji papierowej, tj. którą udostępni
Wykonawcy wyłonionemu w przetargu.
Kompletną dokumentację należy przekazać w formie papierowej w teczkach w ilości określonej w ppkt.
a),b),c),d), e) f) oraz na nośniku CD-ROM (w formacie *.pdf) w jednym egzemplarzu . Wykonawca
opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia
i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym.

Dokument nr: 49/2021r.

Składanie ofert:
11. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 06.08.2021 roku, do godz. 12,00
w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie
ul. Okrzei 14 pokój nr 3, pa

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a
Ciechanów lub na stronie internetowej www.tbsciechanow.pl.
6. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość
swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
? wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1,
? aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
? oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie skarbowym i ZUS,
? dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
? zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego dla osoby która będzie pełnić funkcję projektanta,
potwierdzające jej przynależność do izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej na dzień składania ofert.
? wzór umowy - załącznik nr 3
? klauzula informacyjna- załącznik nr 4
8. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu
ofertowym i ofercie.
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia
(jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane.
10. Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty (załącznik nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej,
na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w
następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie
ofertowe nr 49/2021 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania
modernizacji wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Hallera 17 w Ciechanowie".

Kontakt:
5. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji j.w. lub tel. (023) 672-23-04.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.