Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej "Budowy hali sportowej, wielofunkcyjnejo o...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej "Budowy hali sportowej, wielofunkcyjnejo o konstrukcji lekkiej"

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Świdnicy Oddział: Wydział Inwestycji, Remontów i Przetargów
Marii Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
powiat: świdnicki
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489251
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świdnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej "Budowy hali sportowej, wielofunkcyjnejo o konstrukcji lekkiej przy Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Zapytanie ofertowe o cenę na wykonaie dokumentacji projektowej dotyczącej "Budowy hali sportowej, wielofunkcyjnej o konstrukcji lekkiej przy Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej" Wykonanie całości zamówienia
Załącznik nr 1 - Ofe [...].doc
1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Marii Skłodowskiej-Curie 7
58-100, Świdnica

Dokument nr: ID 489251

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489251
Składania : 11-08-2021 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489251

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7, 58 - 100 Świdnica działając w oparciu o zapisy regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień publicznych o wartości 10.000 zł - 130.000 zł netto, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ,,Budowy hali sportowej, wielofunkcyjnej o konstrukcji lekkiej przy Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej"
(CPV 71 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
II. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej:
- Budowę hali sportowej wielofunkcyjnej typu lekkiego (hali namiotowej) o wymiarach około 36,0m X 18,0m na terenie Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej, Bystrzyca Górna 48, 58-100 Świdnica, dz. nr 92/4, obręb Bystrzyca Górna, jedn. ewid. Świdnica.
- Hala sportowa ma służyć rozgrywaniu meczów w grach zespołowych tj. mini koszykówka, siatkówka, itp. oraz indywidualnych tj. tenis, badminton itp.
- Nawierzchnię sportową (posadzkę) dedykowaną do uprawiania ww. sportów.
- Wyposażenie w instalację elektryczną i grzewczą.
- Wykonanie drenażu terenu wokół projektowanej hali.
- Wyposażenie w sprzęt sportowy wg asortymentu uzgodnionego z Zamawiającym.
- Odpowiednie zagospodarowanie terenu wokół projektowanego obiektu obejmujące ewentualną niezbędną wycinkę drzew i krzewów, nowe nasadzenia zieleni niskiej
i wysokiej, małą architekturę w postaci ławek, koszy, itp.
- Wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, w tym z Konserwatorem Zabytów.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do zgodnej z przepisami prawa realizacji zamierzenia oraz do przeprowadzenia procedur przetargowych.
3. W skład wymaganej dokumentacji projektowej wchodzą:
a) Koncepcja Architektoniczna - 2 egzemplarze,
b) Projekt budowlano - wykonawczy - 4 egzemplarze,
c) Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze,
d) Przedmiar - 2 egzemplarze,
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egzemplarz.
f) Całość ww. dokumentacji w wersji elektronicznej tj. wymagany format dla dokumentacji wskazanej w punkcie a i b (format PDF i format DWG), w punkcie c i d [format PDF i format ATH]; w punkcie e [format PDF] nagrana na płytę CD lub DVD - 1 sztuka.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia to do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy zgodnie z podpisaną umową, której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać za pośrednictwem platformy zakupowej.
V. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pan Łukasz Pełka - Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Przetargów Starostwa Powiatowego w Świdnicy, tel. 74/ 85-00-486.
2. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia: Kontakt z Zamawiającym:
- za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica
3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica bez ujawniania źródła zapytania.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. V. 3 Zapytania ofertowego, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
VI. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ:
1. Wypełniony formularz cenowo - ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, itp.,
VII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania należy złożyć:
- za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica
Termin składania ofert ustala się do dnia 11 sierpnia 2021 r. do godziny 10.00.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena brutto dla zadania - 100 %.
2. Wykonawca podaje cenę ofertową - ryczałtową na całość zamówienia posługując się w jej obliczeniu danymi zawartymi w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego.
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za wykonanie dokumentacji objętej niniejszym zapytaniem.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.
W załączeniu:
Załącznik nr 1 - Oferta cenowa
Załącznik nr 2 - Projekt umowy
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel...................
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 1 - Ofe [...].doc
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Załącznik nr 2 - Umo [...].doc
3 Termin realizacji - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Załącznik nr 2 - Umo [...].doc

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Agnieszka Nocuń-Jurek
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Oddział: Wydział Inwestycji, Remontów i Przetargów
Marii Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.