Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana oświetlenia zewnętrznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wymiana oświetlenia zewnętrznego

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
+48683280300, faks +48683280332
zdw@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48683280300, faks +
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie typu LED na placach Rejonów i Obwodów Drogowych należących do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy uliczne ze źródłem LED na terenie Rejonów Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Kożuchowie i Kłodawie oraz na terenie Obwodów Drogowych w Babimoście, Bobrowicach, Drezdenku, Lubsku, Sławie, Sulęcinie i Żaganiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.

CPV: 45316110-9, 71314100-3

Dokument nr: 2021/BZP 00129918, ZDW-ZG-WZA-3318-26/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w:a) Instrukcji korzystania z miniPortalu pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf,b)Regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg
Wojewódzkich Al. Niepodległości 32 ,65-042 Zielona Góra . Pozostałe informacje znajdują się w SWZ w rozdziale VI.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836, 1572). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GÓRA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011 z dopiskiem
na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu ZDW-ZG-WZA-3318-26/2021 na Wymiana oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie typu LED na placach Rejonów i Obwodów Drogowych należących do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze". 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 19.3 Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium należy złożyć wraz z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze. 6. Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp. Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3318-26/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy uliczne ze źródłem LED na terenie Rejonów Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Kożuchowie i Kłodawie oraz na terenie Obwodów Drogowych w Babimoście, Bobrowicach, Drezdenku, Lubsku, Sławie, Sulęcinie i Żaganiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71314100-3 - Usługi elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena, gwarancja jakości i certyfikat ENEC+ dla opraw oświetleniowych lub równoważny dokument.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikat ENEC+ dla opraw oświetleniowych lub równoważny dokument
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
- dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; W odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający wymaga:
1) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 200 000,00 zł; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. - dot. zdolności technicznej lub zawodowej;
W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:
1) wykaże roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, tj.: * przez robotę budowlaną zamawiający rozumie min. 1 zadanie na kwotę min. 100 000,00 zł brutto polegające na remoncie wraz z dostawą nowych opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED w ramach remontu lub budowy lub przebudowy lub modernizacji lub wymiany oświetlenia ulicznego lub zewnętrznego. Nie dopuszcza się sumowania robót celem uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:
- kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Kierownik budowy musi posiadać min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w zakresie instalacji elektrycznych związanych z budową lub remontem lub przebudową lub modernizacją lub wymianą oświetlenia infrastrukturalnego od początku realizacji, do zakończenia
i rozliczenia inwestycji. Spełnianie warunku udziału w postępowaniu musi wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymogu składania dokumentów podmiotowych w tym zakresie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 15.1.c)1) Instrukcji.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1.1., wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawców złożenia, tj.: a) certyfikat ENEC+ dla opraw oświetleniowych lub dokumenty równoważne, tj. raporty ośrodka badawczego akredytowanego przez polską lub europejską Jednostkę Certyfikującą na wykonanie badań wg normy EN 62722-2-1:2016.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawców złożenia, tj.: a) certyfikat ENEC+ dla opraw oświetleniowych lub dokumenty równoważne, tj. raporty ośrodka badawczego akredytowanego przez polską lub europejską Jednostkę Certyfikującą na wykonanie badań wg normy EN 62722-2-1:2016. 2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta winna zawierać: 1) wypełniony formularz oferty 2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzory oświadczeń stanowią Załącznik nr 1 i 1a do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa Wykonawca w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 16 ppkt 1.1, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836, 1572). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GÓRA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011 z dopiskiem
na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu ZDW-ZG-WZA-3318-26/2021 na Wymiana oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie typu LED na placach Rejonów i Obwodów Drogowych należących do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze". 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 19.3 Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium należy złożyć wraz z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze. 6. Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp. Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania znajdują się w SWZ w rozdziale I.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Informacje znajdują się w SWZ w rozdziale IV.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena, gwarancja jakości i certyfikat ENEC+ dla opraw oświetleniowych lub równoważny dokument.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikat ENEC+ dla opraw oświetleniowych lub równoważny dokument
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.