Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja tlenowni

Przedmiot:

Modernizacja tlenowni

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o
ul. Poznańska 125A
63-300 Pleszew
powiat: pleszewski
(0-62) 74 20 700, 74 20 700 wew. 8, 62 74 20 712, 62 74 20 719
przetargi@szpitalpleszew.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pleszew
Wadium: nie jest wymagany
Nr telefonu: (0-62) 74 20 700, 74
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W TRYBIE POSTĘPOWANIA OTWARTEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

I. Przedmiot zamówienia: ,,Modernizacja tlenowni w PCM sp. z o.o. w Pleszewie w związku z COVID-19"
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Modernizacji tlenowni w PCM sp. z o.o. w Pleszewie w związku z COVID-19 zamówienie obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie prac budowlano-montażowych i towarzyszących wraz z pracami zabezpieczającymi;
2) Dostawę niezbędnych urządzeń oraz materiałów;
3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej:
4) Serwis gwarancyjny.
2. Podczas modernizacji należy wymienić stare reduktory odpowiedzialne za zapewnienie tlenu z butli wraz z rampami i łącznikami butlowymi. Wymienić reduktor odpowiedzialny za tlen ciekły. Należy dostarczyć i zamontować nową stację redukcyjną o wydajności 200 m3/h dla tlenu ciekłego oraz dla ramp rezerwowych, prawej i lewej. Stacja redukcyjna powinna posiadać możliwość powiadamiania SMS personelu technicznego o awariach system. Dostarczyć i zamontować rampy rezerwowe dla stanowisk butlowych wraz z łącznikami do butli. Wykonać nową instalację zasilającą O2, od zbiornika do nowej stacji redukcyjnej oraz wpiąć nową stację do istniejącej instalacji, o odpowiedniej średnicy rurociągów. Wykonać ponadto wszystkie prace budowlane, elektryczne i wentylacyjne aby pomieszczenie tlenowni odpowiadało obecnym przepisom. Należy naprawić pęknięcia ścian i sufitów, wygipsować punktowo oraz wymalować ściany i sufity. Posadzka w tlenowni wymaga naprawy oraz malowania farbą posadzkową. Należy zapewnić ciągłość dostaw tlenu do szpitala. Prace instalacyjne będą prowadzone na działającym obiekcie, nie można kategorycznie dopuścić do zaniku dostaw tlenu do szpital.
3. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1
4. Dla stacji redukcyjnej - wymagana deklaracja CE producenta oraz rejestracja jako wyrób klasy II b w rejestrze wyrobów medycznych.
5. Wykonanie modernizacji centralnej tlenowni - należy wykonać nową stację składającą się z dwóch niezależnych źródeł (pomocniczego i rezerwowego). Układ stacji winien spełniać wymagania normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07. Źródła powinny być zaopatrzone w rampy rozprężne o ilości butli ustalonej z Użytkownikiem, ale nie mniejszej niż 20 butli o pojemności wodnej 40 l dla każdej rampy. Wydajność stacji powinna wynosić min. 200 Nm3/h. Tlenownia po modernizacji musi spełniać warunki określane obowiązującymi przepisami i normami.
6. Stacja redukcyjna tlenu
1) wielkość baterii butlowych : butle 40l 2x 20 szt.
2) redukcja ciśnienia : 2 stopnie redukcji
3) przełączanie ramp: automatyczne
4) ciśnienie pracy : 5 bar
5) W wyposażeniu centrali tlenu przewiduje się:
automatyczną stację redukcyjną O2, o wydajności 200 Nm3/h,
2 zawory wysokiego ciśnienia z filtrem spiekowym,
kolektory wysokiego ciśnienia,
łączniki butlowe wysokiego ciśnienia, lewe - O2 - 20 szt. prawe -O2- 20 szt.
2 zawory odciążające wysokiego ciśnienia
zestawy do mocowania butli
przyłącze zasilania podstawowego
sygnalizator stanu pracy
kompletne orurowanie wraz z zaworami odcinającymi
malowania pomieszczenia
butle gazowe 40l - 20 szt.
7. Dokładny zakres robót został wskazany z kosztorysach instalacyjnym i budowlanym oraz w specyfikacji wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik do niniejszego zaproszenia.
8. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
9. Wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Za roboty objęte kosztorysami zerowymi, a niewykonane przez Wykonawcę, nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.
10. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową jakość wykonywanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, oraz zasadami sztuki budowlanej.
2) Wymagana jest należyta staranność Wykonawcy przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy.
3) Dodatkowe ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający informuje Wykonawcę, że posiada wdrożone następujące normy:
1) PN-EN ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością
2) PN-EN ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego
3) PN-ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania BHP,
i zobowiązuje Wykonawcę, jego podwykonawców i dalszych podwykonawców do przestrzegania przepisów i zasad postępowania wynikających z ww. norm w czasie realizacji zamówienia.
12. Wymagania organizacyjne: prace związane z wykonaniem zamówienia będą przebiegać podczas normalnej pracy szpitala, dlatego wszystkie prace muszą być realizowane w sposób możliwie najmniej uciążliwy i uzgadniane wcześniej z Zamawiającym.

CPV: 45215140-0, 45333100-0

Dokument nr: PP 05/2021

Otwarcie ofert: 2. Oferty zostaną otwarte dnia: 10 sierpnia 2021 r. o godz. 10:10, w siedzibie zamawiającego Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. Ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do dnia: 10 sierpnia 2021r. do godz. 10:00, w siedzibie zamawiającego Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. Ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew - Sekretariat.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania zamówienia: zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 10.09.2021r.

Wymagania:
III. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie postępowania otwartego o wartości poniżej 130 000 zł.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
13. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji wynoszący minimum 36 miesięcy. Przez Okres gwarancji Zamawiający rozumie gwarancję na wykonane roboty oraz zastosowane materiały.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności Wykonawca musi wykazać że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty o wartości minimum 55 000, 00 zł brutto każda, polegające na modernizacji tlenowni w działającym szpitalu obejmujące swym zakresem wyłączenie oraz ponowne włączenie (zasilenie) instalacji tlenowych.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawcy, nie będą spełniać ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie rozpatrywana.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawcy mają załączyć do oferty
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;.
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (na druku oferty),
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; (Wykonawca musi wykazać że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty o wartości minimum 55 000,00 zł brutto każda, polegające na modernizacji tlenowni w działającym szpitalu obejmujące swym zakresem wyłączenie oraz ponowne włączenie (zasilenie) instalacji tlenowych).
2. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.
3) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
3. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
1) Dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem".
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wprowadzanie zmian do specyfikacji..
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej adres e-mail zamawiającego - przetargi@szpitalpleszew.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia.
4. Zamawiający udziela odpowiedzi Wykonawcy, który złożył zapytanie oraz zamieszcza odpowiedź na stronie internetowej www.szpitalpleszew.pl , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Na stronie tej Zamawiający zamieści również informację o wprowadzonych modyfikacja oraz o przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji.
5. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami będą wiążące przy składaniu ofert.
IX. Wymagania dotyczące wadium - W postępowaniu nie jest wymagane wadium.
X. Termin związania ofertą - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
2. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej, w sekretariacie Zamwiającego
3. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa, lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
5. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty.
6. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,
8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie
9. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres: Pleszewskie Centrum
Medyczne, ulica Poznańska 125 A, 63-300 Pleszew, powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
3. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną otwarcie ofert nie będzie miało charakteru publicznego. Zestawienie złożonych ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego niezwłocznie po ich otwarciu.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, - w przedmiotowym postępowaniu wybór ofert zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów:

l.p.
Nazwa kryterium
Waga
Symbol kryterium
1.
Cena
92%
C
2.
Okres gwarancji i rękojmi
8%
G

1. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:
1) Nazwa kryterium: Cena - zastosowany będzie następujący wzór:
Wzór: C=Cmin/Cbad x 92
Gdzie: C ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena
C min - cena oferty najtańszej,
C bad - cena oferty badanej,
92- ranga kryterium
2) Nazwa kryterium: Okres gwarancji - zastosowany będzie następujący wzór:
Wzór: G=Gbad/G84 x 8
Gdzie: G ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji
G bad - okres gwarancji z badanej oferty - (w miesiącach - maksymalnie 84 miesięczny),
G 84 - 84 miesiące gwarancji okres gwarancji ,
8 - ranga kryterium
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (oferta z krótszym okresem gwarancji nie będzie rozpatrywana).
Wykonawca może zaoferować okres równy lub dłuższy od 36 miesięcy, przy czym najdłuższy punktowany okres gwarancji wynosił będzie 84 miesiące. Oznacza to, że wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy od 84 miesięcy i tak otrzyma punktację jak za okres 84 miesięczny.
a) Wynik - Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (P= C+G) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów i który nie podlega wykluczeniu z postępowania a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

XIV. Pozostałe informacje:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia pisemnej umowy. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta, niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
4. Postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
5. Uczestnikom niniejszego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Kontakt:
2. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
Aleksander Walter - specjalista działu technicznego. Tel. 62 74 20 712
Andrzej Szablewski, - specjalista ds. zamówień publicznych. - tel. 62 74 20 719

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.