Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywne wykonywanie robót remontowych i ogólnobudowlanych

Przedmiot:

Sukcesywne wykonywanie robót remontowych i ogólnobudowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
powiat: Warszawa
aez@wum.edu.pl
https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywne wykonywanie robót remontowych i ogólnobudowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - na podstawie umowy ramowej, znak sprawy: AEZ/S-031/2021
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wielobranżowych robót remontowo-budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych, w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, wykonywanych sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb, w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania Umowy ramowej lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na ich realizację. Projekt Umowy ramowej, stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Ofertę należy sporządzić w oparciu o przedmiary robót, określające ilości i rodzaje przewidywanych robót remontowo-budowlanych, wyszczególnione w Załączniku nr 2a, 2b, 2c do SWZ zwane dalej Kosztorysem ofertowym, odpowiednio dla branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej.
3. W celu ułatwienia sporządzenia oferty, a także porównania złożonych ofert, Zamawiający, skalkulował koszt materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania przewidywanego zakresu robót, określonych w Załączniku nr 2a, 2b, 2c, w oparciu o aktualne ceny SEKOCENBUD, bez kosztów zakupu. W świetle powyższego do obowiązków Wykonawcy należy wypełnienie pozostałych pozycji kosztorysowych dla poszczególnych branż z uwzględnieniem stawki roboczogodz. po narzutach (Kp, Z), oraz kosztów zakupu (Kz).
4. W celu realizacji poszczególnych zamówień, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zawrze Umowę ramową z 6 (sześcioma) Wykonawcami, którzy w niniejszym postępowaniu złożą najkorzystniejsze oferty, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku gdy cena oferty 6 w kolejności i następna lub następne, zostaną złożone o takiej samej cenie, Zamawiający zawrze umowę ramową ze wszystkimi tymi Wykonawcami.
6. Po podpisaniu Umowy ramowej, każdorazowo Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, stosując zasady określone w Umowie ramowej (§ 2) określającej warunki dla przyszłych zamówień na wykonanie robót remontowych i ogólnobudowlanych, jakich Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy na podstawie Umowy wykonawczej, której projekt stanowi Załącznik nr 6 do SWZ (Załącznik nr 4 do Umowy ramowej), przy czym składniki cenotwórcze, o których mowa w ust.3, użyte do sporządzenia kosztorysów ofertowych będą nie mniej korzystne niż w Umowie ramowej.
7. Zamawiający każdorazowo przystępując do udzielenia określonego zamówienia jednostkowego objętego Umową ramową, w Zaproszeniu do złożenia oferty w postępowaniu wykonawczym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy ramowej, określi w szczególności: zakres robót remontowych i ogólnobudowlanych dla umożliwienia opracowania kosztorysu ofertowego, dodatkowe wymagania (tj. postanowienia dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawczej, wskazania osoby lub osób pełniących funkcję kierownika/ów robót, obowiązku wykonania dokumentacji powykonawczej lub inne postanowienia dotyczące szczegółów realizacji robót), miejsce i termin realizacji robót, kryterium oceny ofert (zgodne z kryterium oceny ofert określonym w postępowaniu w celu zawarcia umowy ramowej - cena 100%), termin składania ofert. Oferty składane będą na platformie zakupowej ,,e-zamawiający, dostępnej pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl. Do ofert w postępowaniu wykonawczym, składanych na platformie zakupowej, każdorazowo będą miały zastosowanie postanowienia Rozdziału II ust. 6 niniejszej SWZ, dotyczące wymogu podpisania oferty przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznym, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
8. Każdorazowo z ofertą, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Projektu Umowy ramowej, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
9. Na wykonane roboty remontowe i ogólnobudowlane, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od dnia odbioru robót.
10. Poszczególne zamówienia będą realizowane na podstawie Umów wykonawczych, zawartych z Wykonawcą, który w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu wykonawczym, złoży ofertę zawierającą najniższą cenę. Projekt Umowy wykonawczej stanowi Załącznik nr 4 do Projektu Umowy ramowej, (Załącznik nr 6 do SWZ).
11. Oferty Wykonawcy przygotowywane będą w oparciu o katalogi norm kosztorysowych typu: KNR, KNNR. W przypadku braku możliwości skosztorysowania oferty na podstawie ww. katalogów dopuszcza się możliwość opracowania pozycji kosztorysowych według innych katalogów lub indywidualnej wyceny.
12. Zamówienia będą realizowane wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00130022, AEZ/S-031/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://wum.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wum.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu, komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej ,,e-zamawiający" firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. - Marketplanet, Ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej ,,Platformą", dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl;
2. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod ww. adresem https://wum.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego". Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48 22 257 22 23.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa reprezentowany przez Rektora WUM;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 320;
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Rozdziale XXXI SWZ.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego
zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie.
W świetle powyższego Wykonawca, na druku Formularzy ofertowych, stanowiących Załączniki nr 1 do SWZ, zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wum.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AEZ/S-031/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wielobranżowych robót remontowo-budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych, w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, wykonywanych sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb, w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania Umowy ramowej lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na ich realizację. Projekt Umowy ramowej, stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Ofertę należy sporządzić w oparciu o przedmiary robót, określające ilości i rodzaje przewidywanych robót remontowo-budowlanych, wyszczególnione w Załączniku nr 2a, 2b, 2c do SWZ zwane dalej Kosztorysem ofertowym, odpowiednio dla branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej.
3. W celu ułatwienia sporządzenia oferty, a także porównania złożonych ofert, Zamawiający, skalkulował koszt materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania przewidywanego zakresu robót, określonych w Załączniku nr 2a, 2b, 2c, w oparciu o aktualne ceny SEKOCENBUD, bez kosztów zakupu. W świetle powyższego do obowiązków Wykonawcy należy wypełnienie pozostałych pozycji kosztorysowych dla poszczególnych branż z uwzględnieniem stawki roboczogodziny po narzutach (Kp, Z), oraz kosztów zakupu (Kz).
4. W celu realizacji poszczególnych zamówień, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zawrze Umowę ramową z 6 (sześcioma) Wykonawcami, którzy w niniejszym postępowaniu złożą najkorzystniejsze oferty, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku gdy cena oferty 6 w kolejności i następna lub następne, zostaną złożone o takiej samej cenie, Zamawiający zawrze umowę ramową ze wszystkimi tymi Wykonawcami.
6. Po podpisaniu Umowy ramowej, każdorazowo Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, stosując zasady określone w Umowie ramowej (§ 2) określającej warunki dla przyszłych zamówień na wykonanie robót remontowych i ogólnobudowlanych, jakich Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy na podstawie Umowy wykonawczej, której projekt stanowi Załącznik nr 6 do SWZ (Załącznik nr 4 do Umowy ramowej), przy czym składniki cenotwórcze, o których mowa w ust.3, użyte do sporządzenia kosztorysów ofertowych będą nie mniej korzystne niż w Umowie ramowej.
7. Zamawiający każdorazowo przystępując do udzielenia określonego zamówienia jednostkowego objętego Umową ramową, w Zaproszeniu do złożenia oferty w postępowaniu wykonawczym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy ramowej, określi w szczególności: zakres robót remontowych i ogólnobudowlanych dla umożliwienia opracowania kosztorysu ofertowego, dodatkowe wymagania (tj. postanowienia dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawczej, wskazania osoby lub osób pełniących funkcję kierownika/ów robót, obowiązku wykonania dokumentacji powykonawczej lub inne postanowienia dotyczące szczegółów realizacji robót), miejsce i termin realizacji robót, kryterium oceny ofert (zgodne z kryterium oceny ofert określonym w postępowaniu w celu zawarcia umowy ramowej - cena 100%), termin składania ofert. Oferty składane będą na platformie zakupowej ,,e-zamawiający, dostępnej pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl. Do ofert w postępowaniu wykonawczym, składanych na platformie zakupowej, każdorazowo będą miały zastosowanie postanowienia Rozdziału II ust. 6 niniejszej SWZ, dotyczące wymogu podpisania oferty przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznym, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
8. Każdorazowo z ofertą, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Projektu Umowy ramowej, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
9. Na wykonane roboty remontowe i ogólnobudowlane, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od dnia odbioru robót.
10. Poszczególne zamówienia będą realizowane na podstawie Umów wykonawczych, zawartych z Wykonawcą, który w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu wykonawczym, złoży ofertę zawierającą najniższą cenę. Projekt Umowy wykonawczej stanowi Załącznik nr 4 do Projektu Umowy ramowej, (Załącznik nr 6 do SWZ).
11. Oferty Wykonawcy przygotowywane będą w oparciu o katalogi norm kosztorysowych typu: KNR, KNNR. W przypadku braku możliwości skosztorysowania oferty na podstawie ww. katalogów dopuszcza się możliwość opracowania pozycji kosztorysowych według innych katalogów lub indywidualnej wyceny.
12. Zamówienia będą realizowane wg bieżących potrzeb Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze 6 ofert najkorzystniejszych na podstawie kryterium oceny ofert, określonym w Rozdziale XII SWZ.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszych 6 ofert ze względu na to, że cena oferty 6 i kolejnych, zostanie złożona o takiej samej cenie, Zamawiający zawrze umowę ramową ze wszystkimi tymi Wykonawcami.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, z zastrzeżeniem, ze Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone wg.
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, składa każdy z Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Mając na uwadze postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnieniu którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści umowy ramowej,
2) zaistnienia, po zawarciu umowy ramowej, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy ramowej, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy ramowej, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
5) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
6) zmiany stawki roboczogodziny po narzutach, w sposób proporcjonalny do zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze 6 ofert najkorzystniejszych na podstawie kryterium oceny ofert, określonym w Rozdziale XII SWZ.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszych 6 ofert ze względu na to, że cena oferty 6 i kolejnych, zostanie złożona o takiej samej cenie, Zamawiający zawrze umowę ramową ze wszystkimi tymi Wykonawcami.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.