Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa remizy strażackiej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rozbudowa remizy strażackiej

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
powiat: bydgoski
523826400, faks 523826401
magdalena.gwizdala@um.koronowo.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489438
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Koronowo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 523826400, faks 5238
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie.
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
GARAŻ:
1) Prace ziemne i rozbiórkowe:
a) Wykonanie pomiarów przy wykopach fundamentowych,
b) Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej i pozostałych elementów konstrukcji betonowych,
c) Prace ziemne,
d) Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.,
e) Demontaż rynien, rur oraz pokrycia dachowego z blachy nienadających się do użytku,
f) Rozbiórka konstrukcji więźb dachowych,
g) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, ościeżnic stalowych, krat drzwiowych, krat okiennych,
h) Odbicie tynków - rozbiórka elewacji,
i) Rozbiórka murów oraz ścian, demontaż bramy segmentowej.

2) Prace budowlane:
a) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynku ,
b) Wykonanie ław fundamentowych i ścian fundamentowych,
c) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
d) Wykonanie słupów żelbetowych w ścianach murowanych,
e) Zasypanie wykopów,
f) Wykonanie podkładów betonowych w gruncie,
g) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych,
h) Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych wraz z warstwą zbrojącą oraz wyprawą elewacyjną cienkowarstwową,
i) Wykonanie ścian budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5 m,
j) Wykonanie słupów żelbetowych w ścianach murowanych, belek i podciągów żelbetowych,
k) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynku,
l) Wykonanie dachu z wiązarów deskowych, pokrycie dachu papą,
ł) Wykonanie obróbek blacharskich wraz z montażem rynien i rur z blachy stalowej ocynkowanej,
m) DOSTAWA i montaż okien uchylnych oraz bram z ościeżnicą segmentową,
n) Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych,
o) Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki,
p) Montaż drzwi p.poż.,
r) Wykonanie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem,
s) Utylizacja odpadów.

BIURO:
1) Prace ziemne i rozbiórkowe:
a) Wykonanie pomiarów przy wykopach fundamentowych,
b) Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych,
c) Usunięcie warstwy humusu,
d) Prace ziemne.

2) Prace budowlane:
a) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynku,
b) Wykonanie ław fundamentowych i ścian fundamentowych,
c) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
d) Wykonanie słupów żelbetowych w ścianach murowanych,
e) Zasypanie wykopów,
f) Wykonanie podkładów betonowych na gruncie,
g) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych,
h) Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych wraz z warstwą zbrojącą oraz wyprawą elewacyjną cienkowarstwową,
i) Odbicie tynków wewnętrznych wraz z rozebraniem obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, itp.
j) Wykonanie ścian budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5 m,
k) Wykonanie słupów żelbetowych w ścianach murowanych, belek i podciągów żelbetowych,
l) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynku,
m) Wykonanie dachu z wiązarów deskowych, pokrycie dachu blachą dachówkopodobną,
n) Wykonanie obróbek blacharskich wraz z montażem rynien z blachy stalowej ocynkowanej.

3) Prace wykończeniowe:
a) DOSTAWA i montaż okien uchylnych oraz montaż drzwi balkonowych,
b) Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych,
c) Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki,
d) Wykonanie cokolików z płytek,
e) Wykonanie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem,
f) Wykonanie wykuć i nowych nadproży,
g) Wywóz i utylizacja odpadów.

4) Roboty instalacyjne:
a) Wykonanie instalacji sanitarnych,
b) Wykonanie instalacji elektrycznej,
c) Zakup i montaż grzejników elektrycznych,
d) Wykonanie wentylacji,
e) Montaż detektora gazowego,
f) Wykonanie instalacji odgromowej i wyrównawczej,
g) Wykonanie pomiarów: instalacji elektrycznej i odprowadzenia spalin.

5) Inwentaryzacja:
a) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Wycenę robót należy przeprowadzić zgodnie z załączonym projektem budowlanym i zakresem opisanym w SWZ. Przedmiar jest elementem poglądowym.

CPV: 45210000-2, 45000000-7, 45111200-0, 45111300-1, 45260000-7, 45310000-3, 45311000-0, 45320000-6, 45321000-3, 45331000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00129956, ZP.271.1.23.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo za pośrednictwem formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeśli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Justyna Drawska, e-mail: justyna.drawska@um.koronowo.pl, tel. 52 3826 452.
2) w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: Maria Klapczyńska, e-mail: maria.klapczynska@um.koronowo.pl, Magdalena Gwizdała, e-mail: magdalena.gwizdala@um.koronowo.pl, tel. 52 3826 459.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo.
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. ... Dalsze informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w Rozdziale XI SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) - zwane dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z zadań gminy - w oparciu
o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm. - dalej uPzp) oraz aktów wykonawczych do uPzp, związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą, określonym w treści zgody.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz podmioty wspierające w świadczeniu usług drogą elektroniczną, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej - w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych
z administratorem, oraz podmioty, które wystąpią o informacje na podstawie ustawy
o dostępie do informacji publicznej.
7. Nie podanie przez Państwo danych osobowych wyłącza możliwość realizacji celów określonych w pkt. 3.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, t.j. 5 lat. W przypadku projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - okres przetwarzania wynikał będzie z zasad określonych w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. ... Dalsze informacje dot. obowiazku informacyjnego zamieszczone sa w Rozdziale XXII SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Państwu prawo:
- do usunięcia danych osobowych;
- do przenoszenia danych osobowych;
- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489438
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.23.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie.
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
GARAŻ:
1) Prace ziemne i rozbiórkowe:
a) Wykonanie pomiarów przy wykopach fundamentowych,
b) Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej i pozostałych elementów konstrukcji betonowych,
c) Prace ziemne,
d) Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.,
e) Demontaż rynien, rur oraz pokrycia dachowego z blachy nienadających się do użytku,
f) Rozbiórka konstrukcji więźb dachowych,
g) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, ościeżnic stalowych, krat drzwiowych, krat okiennych,
h) Odbicie tynków - rozbiórka elewacji,
i) Rozbiórka murów oraz ścian, demontaż bramy segmentowej.

2) Prace budowlane:
a) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynku ,
b) Wykonanie ław fundamentowych i ścian fundamentowych,
c) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
d) Wykonanie słupów żelbetowych w ścianach murowanych,
e) Zasypanie wykopów,
f) Wykonanie podkładów betonowych w gruncie,
g) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych,
h) Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych wraz z warstwą zbrojącą oraz wyprawą elewacyjną cienkowarstwową,
i) Wykonanie ścian budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5 m,
j) Wykonanie słupów żelbetowych w ścianach murowanych, belek i podciągów żelbetowych,
k) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynku,
l) Wykonanie dachu z wiązarów deskowych, pokrycie dachu papą,
ł) Wykonanie obróbek blacharskich wraz z montażem rynien i rur z blachy stalowej ocynkowanej,
m) Dostawa i montaż okien uchylnych oraz bram z ościeżnicą segmentową,
n) Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych,
o) Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki,
p) Montaż drzwi p.poż.,
r) Wykonanie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem,
s) Utylizacja odpadów.

BIURO:
1) Prace ziemne i rozbiórkowe:
a) Wykonanie pomiarów przy wykopach fundamentowych,
b) Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych,
c) Usunięcie warstwy humusu,
d) Prace ziemne.

2) Prace budowlane:
a) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynku,
b) Wykonanie ław fundamentowych i ścian fundamentowych,
c) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
d) Wykonanie słupów żelbetowych w ścianach murowanych,
e) Zasypanie wykopów,
f) Wykonanie podkładów betonowych na gruncie,
g) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych,
h) Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych wraz z warstwą zbrojącą oraz wyprawą elewacyjną cienkowarstwową,
i) Odbicie tynków wewnętrznych wraz z rozebraniem obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, itp.
j) Wykonanie ścian budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5 m,
k) Wykonanie słupów żelbetowych w ścianach murowanych, belek i podciągów żelbetowych,
l) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynku,
m) Wykonanie dachu z wiązarów deskowych, pokrycie dachu blachą dachówkopodobną,
n) Wykonanie obróbek blacharskich wraz z montażem rynien z blachy stalowej ocynkowanej.

3) Prace wykończeniowe:
a) Dostawa i montaż okien uchylnych oraz montaż drzwi balkonowych,
b) Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych,
c) Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki,
d) Wykonanie cokolików z płytek,
e) Wykonanie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem,
f) Wykonanie wykuć i nowych nadproży,
g) Wywóz i utylizacja odpadów.

4) Roboty instalacyjne:
a) Wykonanie instalacji sanitarnych,
b) Wykonanie instalacji elektrycznej,
c) Zakup i montaż grzejników elektrycznych,
d) Wykonanie wentylacji,
e) Montaż detektora gazowego,
f) Wykonanie instalacji odgromowej i wyrównawczej,
g) Wykonanie pomiarów: instalacji elektrycznej i odprowadzenia spalin.

5) Inwentaryzacja:
a) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Wycenę robót należy przeprowadzić zgodnie z załączonym projektem budowlanym i zakresem opisanym w SWZ. Przedmiar jest elementem poglądowym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym w zakresie nie przekraczającym 10 % zakresu robót określonych w opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział III pkt 1). Zamówienia polegające na powtórzeniu robót podobnych zostaną udzielone
w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zawarcie umowy poprzedzone zostanie zaproszeniem do negocjacji oraz negocjacjami.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym w zakresie nie przekraczającym 10 % zakresu robót określonych w opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział III pkt 1). Zamówienia polegające na powtórzeniu robót podobnych zostaną udzielone
w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zawarcie umowy poprzedzone zostanie zaproszeniem do negocjacji oraz negocjacjami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
Wzór oświadczenia zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Wzór wykazu zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzór wykazu zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.