Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska
powiat: Ruda Śląska
322420133, faks 322420133
zamowienia@mpgm.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ruda Śląska
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 322420133, faks 3224
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku przy Ul. Sikorek 49, 51, 53, 55, 57 w Rudzie Śląskiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku przy Ul. Sikorek 49, 51, 53, 55, 57 w Rudzie Śląskiej. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie Miasto Ruda Śląska.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja oraz załączniki do SWZ tj.
- przedmiar robót - załącznik nr 4a dołączony do SIWZ przedmiar robót jest poglądowy i pomocnicze w wyliczeniu ceny ofertowej
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 4
Cena oferty jest ceną ryczałtowa (zgodną z zestawieniem rzeczowym projektu załącznik nr 7).
Zakres prac przewiduje:
- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z cokołem
-ocieplenie stropodachu
-zdemontowanie i odtworzenie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej
-wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych, piwnicach
-wykonanie instalacji etażowej c.o. wraz z zabudową kotłów dwufunkcyjnych
-wykonanie instalacji gazowej
-wymiana rzędu kostki brukowej przed każdym wejściem do klatek schodowych na kostkę z znacznikami (guzkami) przed pierwszymi schodami
-montaż znaczników poziomych w posadzce na ostatnim schodzie w posadzce schodów wejściowych i na klatce schodowej na parterze
-usuniecie zagrzybień w mieszkaniach, piwnicach, klatkach schodowych
-montaż kratek wentylacyjnych na elewacji, odbudowa rolet, montaż wywietrzaków z rur ocynkowanych

CPV: 45210000-2, 45310000-3, 45320000-6, 45331100-7, 45332000-3, 45410000-4, 45422100-2, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00130026, TIR/09/RB/PN/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.bip.mpgm.com.pl/przetargi.phpprzetargi_menu_id=1 https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
zamowienia@mpgm.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TIR/09/RB/PN/2021
1.Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 2. Forma
komunikacji: w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowienia@mpgm.com.pl. 3.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 4. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały
w Regulaminie korzystania z miniPortalu (dostępnym pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/regulamin). 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
do komunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany
przez nich w złożonej ofercie, 8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz wszystkie
niezbędne informacje przez miniPortal jako załącznik nr 6 do SWZ. 9. W przypadku przekazywania w
postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku
zawierającego kompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. 10. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę
dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferta przetargowa), dopuszczone są jedynie
formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności (...) (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Powyższe oznacza, iż
Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty)
skompresowanych np. formatem .rar
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L119z4.5.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy Ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska.,
tel.322420133; email:mpgm@mpgm.com.pl. 6. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi
osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@mpgm.com.pl.
7.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu
zamówienia,prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami.8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: ustawa
z11.9.2019 r. - Prawo zamówień publicznych; ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych; ustawa
z14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;9. art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 10. odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych(Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);o na podstawie
art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje
Pani/Panu:o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;oprawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;o na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 16.08.2021 roku do godz. 9:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiające-go: ING Bank Śląski S.A. O/Ruda Śląska 03105013311000001001090321 z adnotacją: ,,Wadium - Nr sprawy: TIR/09/RB/PN/2021 - ,,Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorek 49-57". W przypad-ku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TIR/09/RB/PN/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorek 49, 51, 53, 55, 57 w Rudzie Śląskiej. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie Miasto Ruda Śląska.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja oraz załączniki do SWZ tj.
- przedmiar robót - załącznik nr 4a dołączony do SIWZ przedmiar robót jest poglądowy i pomocnicze w wyliczeniu ceny ofertowej
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 4
Cena oferty jest ceną ryczałtowa (zgodną z zestawieniem rzeczowym projektu załącznik nr 7).
Zakres prac przewiduje:
- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z cokołem
-ocieplenie stropodachu
-zdemontowanie i odtworzenie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej
-wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych, piwnicach
-wykonanie instalacji etażowej c.o. wraz z zabudową kotłów dwufunkcyjnych
-wykonanie instalacji gazowej
-wymiana rzędu kostki brukowej przed każdym wejściem do klatek schodowych na kostkę z znacznikami (guzkami) przed pierwszymi schodami
-montaż znaczników poziomych w posadzce na ostatnim schodzie w posadzce schodów wejściowych i na klatce schodowej na parterze
-usuniecie zagrzybień w mieszkaniach, piwnicach, klatkach schodowych
-montaż kratek wentylacyjnych na elewacji, odbudowa rolet, montaż wywietrzaków z rur ocynkowanych
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45422100-2 - Stolarka drewniana

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena ofertowa - 60 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
2) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy - 15 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
3) warunki płatności - waga 10 pkt (waga kryterium, wyrażona w punktach).
4) kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy - 15 pkt (waga kryterium, wyrażona w punktach).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki płatności
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
*Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy
*Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Nie dotyczy
*Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: 200 000,00 PLN.
*Zdolność techniczna lub zawodowa:
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
a) 2 roboty budowlane polegających na wykonaniu docieplenia budynku o łącznej wartości co najmniej 150 000 zł brutto
b) 1 robota budowlana polegających na wykonaniu instalacji c.o. o wartości co najmniej 50 000 zł brutto
c) 1 robota budowlana polegających na wykonaniu instalacji gazowej wewnętrznej o wartości co naj-mniej 20 000 zł brutto
d) 1 robota budowlana polegających na wykonaniu remontu dachu krytego papą o wartości co najmniej 50 000 zł brutto
Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą/osobami:
a) zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń
- instalacyjnej w zakresie instalacji c.o i instalacji gazowej bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną/nymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1117),
lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-ne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) tj. osobą/osobami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych").
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku pod-staw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
o oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przyna-leżności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przy-gotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.3.1.

1. potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1.

2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywa-nie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.2.

3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz in-formacje o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4. dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji nie-zbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy które muszą zostać złożone w formie orygi-nału lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie lub przez podmiot udostępniający zasoby.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 16.08.2021 roku do godz. 9:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiające-go: ING Bank Śląski S.A. O/Ruda Śląska 03105013311000001001090321 z adnotacją: ,,Wadium - Nr sprawy: TIR/09/RB/PN/2021 - ,,Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorek 49-57". W przypad-ku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile poważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy
wspólnicy podpiszą ofertę). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z
dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. 4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub
upoważnionego pełnomocnika). 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ
podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż: *5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw
wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia; *5.2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w
odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza
się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające
ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów. 6.Wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. Dopuszcza się, aby
wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. *7.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci
niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów
Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować
wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa wart. 98 ust. 6
ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w
sytuacji składania ofertyprzez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na
zasadach określonych w art. 118 usta-wy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony
w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub
podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości tzw.
sumowaniazasobów w zakresie doświadczenia. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać
możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej
zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania
wadium, o których mowa wart. 98 ust. 6ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw.zmiany
kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 5
doSWZ.1.Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust.
1pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena ofertowa - 60 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
2) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy - 15 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
3) warunki płatności - waga 10 pkt (waga kryterium, wyrażona w punktach).
4) kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy - 15 pkt (waga kryterium, wyrażona w punktach).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki płatności
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.