Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku głównego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa budynku głównego

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT JAROSŁAWSKI
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
powiat: jarosławski
inwest@powiat.jaroslaw.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488314
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jarosław
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu przy Ul. Jana Pawła II 30, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), których celem jest przebudowa, objętego ochroną konserwatorską, budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu przy Ul. Jana Pawła II 30, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych.
2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmują wykonanie robót architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji SSP oraz wbudowanie windy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót budowlanych niezbędnych
do wykonania w ramach niniejszego zamówienia zawiera dokumentacja projektowo - techniczna, stanowiąca Załącznik Nr 1 do SWZ w której skład wchodzą:
1) Projekt budowlany: Przebudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jarosławiu przy Ul. Jana Pawła II 30;
2) Projekt wykonawczy: Przebudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jarosławiu przy Ul. Jana Pawła II 30 - Branża elektryczna;
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwana dale wspólnie STWiORB, sporządzone odrębnie dla poszczególnych branż w zakresie:
a) STWiOR - branża architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana,
b) STWiOR - branża elektryczna,
c) STWiOR - branża sanitarna;
4) Załączniki formalno - prawne, którymi są:
a) decyzja Burmistrza Miasta Jarosławia Nr GKN.6733.16.2020 z dnia 14 lipca 2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
b) postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18 grudnia 2020r. znak: WZ.5595.307.2020;
c) pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22. 12. 2020 r., znak: INR-II.5183.215.2020.PG;
d) decyzja Starosty Jarosławskiego Nr 1134/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. (znak: AB-AAB.6740.1269.2020) - pozwolenie na budowę.
4. W celu ułatwienia sporządzenia oferty Zamawiający udostępnia Wykonawcom w formacie .pdf Kosztorys ofertowy - branża architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana oraz Przedmiary robót sporządzone dla poszczególnych branż, jednak zarówno zakres Kosztorysu ofertowego i Przedmiarów robót jak i zawarte w nich obmiary należy traktować poglądowo, nie mogą one stanowić jedynej podstawy do sporządzenia dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia oraz nie będą wiążące dla Zamawiającego na etapie wykonawstwa.
5. Kosztorys ofertowy i Przedmiary robót, o których mowa powyżej w ust 5 należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze mające ułatwić prawidłowe obliczenie ryczałtowej ceny oferty w sposób opisany w SWZ. W przypadku różnic pomiędzy dokumentacją projektowo - techniczną a Kosztorysem ofertowymi/lub Przedmiarami robót, do wyceny należy przyjąć, że przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowo - techniczna tj. Projekt budowlany, Projekt wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe, roboty (prace) objęte dokumentacją projektowo - techniczną, a nie uwzględnione w Kosztorysie ofertowym i/lub w Przedmiarach robót. Należy wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
6. W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych albo produktów lub wyrób, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot (produkt lub wyrób) o takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych, technicznych i jakościowych, spełniający minimalne parametry określone lub opisane przez Zamawiającego w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia za pomocą nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. W ramach wykonania / realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami SWZ oraz umowy zawartej na wykonanie zamówienia, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt:
1) zapewni Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową i niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2) zapewni kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
3) wykona próby eksploatacyjne i dokona rozruchu zamontowanych w trakcie realizacji zamówienia / umowy urządzeń, instalacji, systemów i sprawdzi je pod względem ich poprawnego oraz bezpiecznego działania;
4) przeprowadzi instruktaż dla osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi, użytkowania, utrzymania i konserwacji zamontowanych w trakcie realizacji zamówienia / umowy urządzeń, instalacji, systemów w miejscu ich zamontowania;
5) w razie konieczności wynikających z przepisów prawa, własnym staraniem i na własny koszt dokona zgłoszeń do odbioru wykonanych robót do odpowiednich inspekcji, służb i straży oraz dokona opłat z tytułu odbioru wykonanych robót przez odpowiednie inspekcje, służby i straże.
8. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia (wykonane roboty budowlane) rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
2) zagospodarować we własnym zakresie materiały pochodzące z demontażu i odpady powstałe w toku własnych robót oraz ponieść koszty ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji;
3) właściwie postępować z materiałami z demontażu oraz odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888);
4) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji prac / robót związanych z wykonaniem zamówienia / umowy;
5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, do ich wykonania bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi nieuzasadnionymi kosztami;
6) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania tzw. ,,robót dodatkowych", do ich wykonania na podstawie tych samych czynników cenotwórczych (R, S, Kp, Kz, Z), jakie zostaną wykazane w Kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę w wyniku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej dla Zamawiającego, a w przypadku braku takich czynników cenotwórczych w złożonym Kosztorysie ofertowym (Kosztorysach ofertowych), na podstawie czynników cenotwórczych zawartych w aktualnych cennikach Sekocenbud.
9. Wymagania odnośnie urządzeń dostarczonych i montowanych w ramach realizacji zamówienia:
1) dostarczone i zamontowane w ramach realizacji zamówienia urządzenia muszą być:
a) produktami o wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego,
b) fabrycznie nowe, nigdy wcześnie nieużywane, nieposiadające śladów użytkowania,
c) niedotknięte żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia i zamontowania przez Wykonawcę urządzeń będących produktami powystawowymi lub demonstracyjnymi;
3) wszystkie dostarczone i zamontowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia muszą posiadać instrukcje obsługi, a te które tego wymagają, również: dokumentacje techniczno-rozruchowe, (DTR), aprobaty techniczne, deklaracje zgodności CE, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach lub protokoły zgodności z obowiązującymi normami oraz inne dokumenty wymagane przy tego typu urządzeniach, a także karty gwarancyjne;
4) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 3 muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej lub na nośniku CD/DVD;
5) gwarancje (karty / warunki gwarancyjne) na urządzenia dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się automatycznie postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia i za wyjątkiem wydłużenia okresu ich obowiązywania nie mogą ulec zmianie;
6) bieg gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ich przedmiotu bez zastrzeżeń.
10. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami SWZ, zapisami własnej oferty oraz warunki szczegółowo określonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45214230-1, 45300000-0, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00130064, ZP.272.6.2021 (2)

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski.
2. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe (jeśli są wymagane),podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub podpisem osobistym, w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
4. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy, Zamawiający i Wykonawcy mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego pod adresem: inwest@powiat.jaroslaw.pl.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
6. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową platformazakupowa.pl stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. UWAGA: pliki przesyłane Zamawiającemu powinny odpowiadać formatom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający zaleca (rekomenduje) używanie formatów plików: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .jpg (.jpeg), a w szczególności formatu .pdf. Do kompresji plików Zamawiający zaleca używanie formatów .zip lub .7z.
9. Dokumenty złożone w plikach rar .gif .bmp .numbers .pages zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, dostępnym na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
11. Wykonawca, przystępując do postępowania: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
12. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanym dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Jarosławski z siedzibą w Jarosławiu przy Ul. Jana Pawła II 17, telefon kontaktowy: 16 624 62 13, adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@starostwo.jaroslaw.pl;
2) w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych Inspektor Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu 16 624 62 27 oraz adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.jaroslaw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym oraz zawarcia i realizacji umowy z Administratorem;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jak również okres przechowywania, na podstawie obowiązujących przepisów prawa może zostać wydłużony w przypadku, gdy dane będą przetwarzane do celów archiwalnych w interesie publicznym;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanym dalej ,,RODO", nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488314
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl, na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 430 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 73 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy, przyjmuje się termin uznania kwoty wadium w rachunek Zamawiającego (termin faktycznego wpływu i zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego potwierdzony przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:
1) dla przelewów krajowych: Santander Bank Polska S. A. nr rachunku 83 1500 1634 1216 3002 8476 0000;
2) dla przelewów z zagranicy: Santander Bank Polska S. A. Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP, numer IBAN: PL83150016341216300284760000.
5. W tytule przelewu wpisać: Wadium przetargowe Numer referencyjny: ZP.272.6.2021 (2).
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu tj. w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 2 - 4 muszą być opatrzone przez wystawcę (osobę uprawniona do jego wystawienia tzn. przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, muszą być wystawione na Powiat Jarosławski, ul. Jana Pawła II 17, 37 - 500 Jarosław i muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą.
9. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium zgłoszone w terminie związania ofertą w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Oryginały dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 7 wystawione na Powiat Jarosławski w postaci elektronicznej i opatrzone przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem platformazakupowa.pl przy użyciu formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" dostępnego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski, tj. w miejscu publikacji SWZ lub poprzez dołączenie do oferty.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3ustawy Pzp. Terminowość wniesienia wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
12. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, że łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium oprócz wskazania tytułem jakiego postępowania [Numer referencyjny: ZP.272.6.2021 (2)] wadium jest wnoszone należy również wskazać w imieniu kogo jest wnoszone
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.6.2021 (2)
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 4898989,21 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), których celem jest przebudowa, objętego ochroną konserwatorską, budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 30, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych.
2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmują wykonanie robót architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji SSP oraz wbudowanie windy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót budowlanych niezbędnych
do wykonania w ramach niniejszego zamówienia zawiera dokumentacja projektowo - techniczna, stanowiąca Załącznik Nr 1 do SWZ w której skład wchodzą:
1) Projekt budowlany: Przebudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 30;
2) Projekt wykonawczy: Przebudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 30 - Branża elektryczna;
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwana dale wspólnie STWiORB, sporządzone odrębnie dla poszczególnych branż w zakresie:
a) STWiOR - branża architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana,
b) STWiOR - branża elektryczna,
c) STWiOR - branża sanitarna;
4) Załączniki formalno - prawne, którymi są:
a) decyzja Burmistrza Miasta Jarosławia Nr GKN.6733.16.2020 z dnia 14 lipca 2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
b) postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18 grudnia 2020r. znak: WZ.5595.307.2020;
c) pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22. 12. 2020 r., znak: INR-II.5183.215.2020.PG;
d) decyzja Starosty Jarosławskiego Nr 1134/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. (znak: AB-AAB.6740.1269.2020) - pozwolenie na budowę.
4. W celu ułatwienia sporządzenia oferty Zamawiający udostępnia Wykonawcom w formacie .pdf Kosztorys ofertowy - branża architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana oraz Przedmiary robót sporządzone dla poszczególnych branż, jednak zarówno zakres Kosztorysu ofertowego i Przedmiarów robót jak i zawarte w nich obmiary należy traktować poglądowo, nie mogą one stanowić jedynej podstawy do sporządzenia dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia oraz nie będą wiążące dla Zamawiającego na etapie wykonawstwa.
5. Kosztorys ofertowy i Przedmiary robót, o których mowa powyżej w ust 5 należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze mające ułatwić prawidłowe obliczenie ryczałtowej ceny oferty w sposób opisany w SWZ. W przypadku różnic pomiędzy dokumentacją projektowo - techniczną a Kosztorysem ofertowymi/lub Przedmiarami robót, do wyceny należy przyjąć, że przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowo - techniczna tj. Projekt budowlany, Projekt wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe, roboty (prace) objęte dokumentacją projektowo - techniczną, a nie uwzględnione w Kosztorysie ofertowym i/lub w Przedmiarach robót. Należy wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
6. W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych albo produktów lub wyrób, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot (produkt lub wyrób) o takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych, technicznych i jakościowych, spełniający minimalne parametry określone lub opisane przez Zamawiającego w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia za pomocą nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. W ramach wykonania / realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami SWZ oraz umowy zawartej na wykonanie zamówienia, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt:
1) zapewni Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową i niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2) zapewni kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
3) wykona próby eksploatacyjne i dokona rozruchu zamontowanych w trakcie realizacji zamówienia / umowy urządzeń, instalacji, systemów i sprawdzi je pod względem ich poprawnego oraz bezpiecznego działania;
4) przeprowadzi instruktaż dla osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi, użytkowania, utrzymania i konserwacji zamontowanych w trakcie realizacji zamówienia / umowy urządzeń, instalacji, systemów w miejscu ich zamontowania;
5) w razie konieczności wynikających z przepisów prawa, własnym staraniem i na własny koszt dokona zgłoszeń do odbioru wykonanych robót do odpowiednich inspekcji, służb i straży oraz dokona opłat z tytułu odbioru wykonanych robót przez odpowiednie inspekcje, służby i straże.
8. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia (wykonane roboty budowlane) rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
2) zagospodarować we własnym zakresie materiały pochodzące z demontażu i odpady powstałe w toku własnych robót oraz ponieść koszty ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji;
3) właściwie postępować z materiałami z demontażu oraz odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888);
4) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji prac / robót związanych z wykonaniem zamówienia / umowy;
5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, do ich wykonania bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi nieuzasadnionymi kosztami;
6) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania tzw. ,,robót dodatkowych", do ich wykonania na podstawie tych samych czynników cenotwórczych (R, S, Kp, Kz, Z), jakie zostaną wykazane w Kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę w wyniku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej dla Zamawiającego, a w przypadku braku takich czynników cenotwórczych w złożonym Kosztorysie ofertowym (Kosztorysach ofertowych), na podstawie czynników cenotwórczych zawartych w aktualnych cennikach Sekocenbud.
9. Wymagania odnośnie urządzeń dostarczonych i montowanych w ramach realizacji zamówienia:
1) dostarczone i zamontowane w ramach realizacji zamówienia urządzenia muszą być:
a) produktami o wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego,
b) fabrycznie nowe, nigdy wcześnie nieużywane, nieposiadające śladów użytkowania,
c) niedotknięte żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia i zamontowania przez Wykonawcę urządzeń będących produktami powystawowymi lub demonstracyjnymi;
3) wszystkie dostarczone i zamontowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia muszą posiadać instrukcje obsługi, a te które tego wymagają, również: dokumentacje techniczno-rozruchowe, (DTR), aprobaty techniczne, deklaracje zgodności CE, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach lub protokoły zgodności z obowiązującymi normami oraz inne dokumenty wymagane przy tego typu urządzeniach, a także karty gwarancyjne;
4) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 3 muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej lub na nośniku CD/DVD;
5) gwarancje (karty / warunki gwarancyjne) na urządzenia dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się automatycznie postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia i za wyjątkiem wydłużenia okresu ich obowiązywania nie mogą ulec zmianie;
6) bieg gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ich przedmiotu bez zastrzeżeń.
10. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami SWZ, zapisami własnej oferty oraz warunki szczegółowo określonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45214230-1 - Roboty budowlane w zakresie szkół specjalnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 430 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: :
1. Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty (brutto) - C: waga kryterium 60%;
2) okres rękojmi i gwarancji jakości - O: waga kryterium 20%;
3) skrócenie terminu wykonania zamówienia - T: waga kryterium 20%.
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. W kryterium ,,cena oferty (brutto) - C" oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:
[(najniższa cena C w zbiorze ofert podlegających ocenie : cena C ocenianej oferty) x 60 = ilość punktów]
4. W kryterium ,,okres rękojmi i gwarancji jakości - O" oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości, wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:
[(zadeklarowany przez Wykonawcę w ocenianej ofercie okres rękojmi i gwarancji jakości O powyżej 36 miesięcy : 60) x 20 = ilość punktów]
5. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż określony przez Zamawiającego minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że oferta taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2) zaoferuje minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości albo nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji jakości wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium ,,okres rękojmi i gwarancji jakości" zostanie przyjęty 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
3) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium ,,okres rękojmi i gwarancji jakości" zostanie przyjęty 60 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględniony okres rękojmi i gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
6. W kryterium ,,skrócenie terminu wykonania zamówienia - T" oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zadeklarowanego przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia, wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:
[(zadeklarowane przez Wykonawcę w ocenianej ofercie skrócenie terminu wykonania zamówienia T : 90) x 20 = ilość punktów]
7. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie deklarowanego skrócenia terminu wykonania zamówienia wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium ,,skrócenie terminu wykonania zamówienia - T" zostanie przyjęty maksymalny termin wykonania zamówienia (430 dni), oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
2) zadeklaruje skrócenie terminu wykonania zamówienia powyżej 90 dni wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium ,,skrócenie terminu wykonania zamówienia - T" zostanie przyjęte skrócenie terminu wykonania zamówienia o 90 dni, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględnione skrócenie terminu wykonania zamówienia zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
8. Za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów ogółem - R, rozumianą jako sumę punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach oceny ofert (R = C + O +T).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca:
1) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia następującymi osobami:
a) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego;
b) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi branży elektrycznej, kierownikiem robót branży elektrycznej, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego;
c) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi branży sanitarnej, kierownikiem robót branży sanitarnej, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego;
2) w zakresie doświadczenia wykaże, że w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej dwie (2) roboty budowlane (2 zamówienia na roboty budowlane) polegające na: przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie budynku użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto każda.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 SWZ - wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ;
2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 SWZ - wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ;
3) dowodami, o których mowa powyżej w pkt 2, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy, podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie]- wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Wykaz podwykonawców, podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie], jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia - wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) - wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
4. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
1) jeśli osoba reprezentująca Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie została wskazana, jako uprawniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 73 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy, przyjmuje się termin uznania kwoty wadium w rachunek Zamawiającego (termin faktycznego wpływu i zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego potwierdzony przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:
1) dla przelewów krajowych: Santander Bank Polska S. A. nr rachunku 83 1500 1634 1216 3002 8476 0000;
2) dla przelewów z zagranicy: Santander Bank Polska S. A. Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP, numer IBAN: PL83150016341216300284760000.
5. W tytule przelewu wpisać: Wadium przetargowe Numer referencyjny: ZP.272.6.2021 (2).
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu tj. w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 2 - 4 muszą być opatrzone przez wystawcę (osobę uprawniona do jego wystawienia tzn. przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, muszą być wystawione na Powiat Jarosławski, ul. Jana Pawła II 17, 37 - 500 Jarosław i muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą.
9. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium zgłoszone w terminie związania ofertą w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Oryginały dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 7 wystawione na Powiat Jarosławski w postaci elektronicznej i opatrzone przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem platformazakupowa.pl przy użyciu formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" dostępnego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski, tj. w miejscu publikacji SWZ lub poprzez dołączenie do oferty.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3ustawy Pzp. Terminowość wniesienia wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
12. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, że łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium oprócz wskazania tytułem jakiego postępowania [Numer referencyjny: ZP.272.6.2021 (2)] wadium jest wnoszone należy również wskazać w imieniu kogo jest wnoszone.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z uwagi na którąkolwiek z okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, sformułowany w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 SWZ, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej dwie (2) roboty budowlane (2 zamówienia na roboty budowlane) polegające na: przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie budynku użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto każda(art. 117 ust. 1 Pzp).
5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do;
1) ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2) złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1;
3) złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, winno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
8. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
9. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy lub wprowadzania do niej dodatkowych postanowień, w zakresie uregulowanym w art. 454 i art. 455ustawy Pzp oraz wskazanym w przygotowanym Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ, a w szczególności w zakresie:
1) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z późn. zm.)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3) wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w przygotowanym Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.
2. Możliwości zmian zawartej umowy zostały szczegółowo opisane w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy lub wprowadzenie do niej dodatkowych postanowień będzie możliwe jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie stosownego aneksu, pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: :
1. Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty (brutto) - C: waga kryterium 60%;
2) okres rękojmi i gwarancji jakości - O: waga kryterium 20%;
3) skrócenie terminu wykonania zamówienia - T: waga kryterium 20%.
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. W kryterium ,,cena oferty (brutto) - C" oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:
[(najniższa cena C w zbiorze ofert podlegających ocenie : cena C ocenianej oferty) x 60 = ilość punktów]
4. W kryterium ,,okres rękojmi i gwarancji jakości - O" oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości, wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:
[(zadeklarowany przez Wykonawcę w ocenianej ofercie okres rękojmi i gwarancji jakości O powyżej 36 miesięcy : 60) x 20 = ilość punktów]
5. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż określony przez Zamawiającego minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że oferta taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2) zaoferuje minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości albo nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji jakości wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium ,,okres rękojmi i gwarancji jakości" zostanie przyjęty 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
3) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium ,,okres rękojmi i gwarancji jakości" zostanie przyjęty 60 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględniony okres rękojmi i gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
6. W kryterium ,,skrócenie terminu wykonania zamówienia - T" oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zadeklarowanego przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia, wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:
[(zadeklarowane przez Wykonawcę w ocenianej ofercie skrócenie terminu wykonania zamówienia T : 90) x 20 = ilość punktów]
7. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie deklarowanego skrócenia terminu wykonania zamówienia wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium ,,skrócenie terminu wykonania zamówienia - T" zostanie przyjęty maksymalny termin wykonania zamówienia (430 dni), oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
2) zadeklaruje skrócenie terminu wykonania zamówienia powyżej 90 dni wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium ,,skrócenie terminu wykonania zamówienia - T" zostanie przyjęte skrócenie terminu wykonania zamówienia o 90 dni, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględnione skrócenie terminu wykonania zamówienia zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
8. Za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów ogółem - R, rozumianą jako sumę punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach oceny ofert (R = C + O +T).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.