Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa Domu Pomocy Społecznej

Przedmiot:

Przebudowa Domu Pomocy Społecznej

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Pabianicki
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
powiat: pabianicki
+48 42 225 40 00, faks +48 42 215 91 66
przetargi@powiat.pabianice.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489446
Województwo: łódzkie
Miasto: Pabianice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 42 225 40 00, fa
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach Ul. Łaska 86
w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych strefa wejściowa i III piętro
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach Ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie strefy wejściowej na parterze budynku oraz III piętro. Realizacja zadania stanowi kontynuację prac podjętych w latach poprzednich, dla których prowadzony jest
dziennik budowy zgodnie z ustaleniami Prawa budowlanego. Kierownik budowy oraz kierownicy robót nadzorując realizację przedmiotu niniejszego zadania zobowiązani będą do kontynuacji prowadzenia dziennika budowy.
Dokumentacja projektowa dla zadania opracowana w kwietniu 2014 roku stanowi komplet wielobranżowych rozwiązań technicznych ujętych w zbiorczych zeszytach dla całego budynku.
W związku z tym w wersji elektronicznej dokumentacji projektowej wydzielono zakres obejmujący przedmiot niniejszego zamówienia, to jest przebudowę strefy wejściowej na parterze oraz przebudowę III piętra budynku.
Ponadto z zakresu zamówienia wyłącza się ujęte w dokumentacji projektowej
i w przedmiarze robót wyposażenie opisane w pozycjach przedmiaru:
128: Lustro łazienkowe z regulowanym pochyleniem dla niepełnosprawnych;
154: Szafki kuchenne stojące na lodówkę i zlewozmywak;
159: Zasłonka prysznicowa na pręcie ze stali nierdzewnej.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia,
stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45232460-4, 45262500-6, 45311000-0, 45410000-4, 45421000-4, 45432111-5, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00130027, IF.272.11.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: "Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
1.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV
2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
1.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
1.4. włączona obsługa JavaScript,
1.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
1.6. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
1.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
1.8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
o akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
o zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zalecenia dotyczące stosowanych formatów przekazywanych plików, kompresji danych, zasad dotyczących stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego określono w rozdziale XXV - Zalecenia Zamawiającego SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pabianicki z siedzibą w Pabianicach, przy Ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, tel.: 42 225 40 00 faks: 42 215 91 66, e-mail: powiat@powiat.pabianice.pl;
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiat.pabianice.pl pod numerem telefonu 500 610 605;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489446
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IF.272.11.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie strefy wejściowej na parterze budynku oraz III piętro. Realizacja zadania stanowi kontynuację prac podjętych w latach poprzednich, dla których prowadzony jest
dziennik budowy zgodnie z ustaleniami Prawa budowlanego. Kierownik budowy oraz kierownicy robót nadzorując realizację przedmiotu niniejszego zadania zobowiązani będą do kontynuacji prowadzenia dziennika budowy.
Dokumentacja projektowa dla zadania opracowana w kwietniu 2014 roku stanowi komplet wielobranżowych rozwiązań technicznych ujętych w zbiorczych zeszytach dla całego budynku.
W związku z tym w wersji elektronicznej dokumentacji projektowej wydzielono zakres obejmujący przedmiot niniejszego zamówienia, to jest przebudowę strefy wejściowej na parterze oraz przebudowę III piętra budynku.
Ponadto z zakresu zamówienia wyłącza się ujęte w dokumentacji projektowej
i w przedmiarze robót wyposażenie opisane w pozycjach przedmiaru:
128: Lustro łazienkowe z regulowanym pochyleniem dla niepełnosprawnych;
154: Szafki kuchenne stojące na lodówkę i zlewozmywak;
159: Zasłonka prysznicowa na pręcie ze stali nierdzewnej.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia,
stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232460-4 - Roboty sanitarne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Kryterium nr 1
CENA (C) - waga kryterium 60%;
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
1.2. Kryterium nr 2
GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE (G) - waga kryterium 40%.
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
2.1. Kryterium nr 1 - CENA:
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 60.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2.2. Kryterium nr 2 - GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE:
Oferta z gwarancją 72 miesięcy i więcej otrzyma maksymalną liczbę punktów - 40.
Oferta z gwarancją 48 miesięcy otrzyma 0 punktów.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:
Gwarancja (G) = Gof - Gmin x 100 pkt x 40 %
Gmax - Gmin
Gdzie:
G = liczba punktów oferty ocenianej
Gof = wartość parametru oferty ocenianej
Gmin = stała minimalna wartość parametru - 48
Gmax = stała optymalna wartość parametru - 72
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesięcy - Zamawiający do obliczeń przyjmie gwarancję wynoszącą 72 miesiące (gwarancja jakości na wykonane roboty powyżej 72 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowana), jednakże umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem
długości okresu gwarancji zadeklarowanej w ofercie.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia, gwarancja jakości na wykonane roboty krótsza niż 48 miesięcy jest niezgodna z treścią postanowień SWZ co oznacza, że oferta podlega odrzuceniu.
Okres gwarancji należy określić w ofercie w miesiącach.
3. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów:
O = C + G
O - ogólna liczba punktów oferty
C - liczba punktów za kryterium cena
G - liczba punktów za kryterium gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane
4. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na remoncie, budowie lub przebudowie budynku o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
2.1. kierownik budowy - 1 osoba
- uprawnienia: konstrukcyjno - budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
2.2. kierownik robót - 1 osoba
- uprawnienia: instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
2.3. kierownik robót - 1 osoba
- uprawnienia: instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w rozdziale IX pkt 1.1. i 1.2. - zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ;
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (propozycję treści zobowiązania innego
podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ).
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale X ust. 4 pkt 4.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej z uwzględnieniem treści art. 455 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:
a) zmiany zakresu robót (rozszerzenie lub ograniczenie zakresu robót), w wyniku konieczności wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych,
b) wprowadzenia koniecznych zmian do dokumentacji projektowej, materiałów zgłoszeniowych, zapobiegających powstaniu wady obiektu budowlanego lub powstaniu niezgodności z obowiązującymi przepisami lub normami,
c) zmiany terminu realizacji umowy na warunkach wskazanych w § 4 ust. 2 i 3 umowy,
d) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wprowadzenia koniecznych zmian do dokumentacji projektowej lub zmiany zakresu robót, o których mowa powyżej.
3. Zakres zmian wprowadzonych do przedmiotu zamówienia nie może wykraczać poza zmiany konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiające dokonanie końcowego odbioru robót. Zmiany wykraczające poza zakres prac tj. prace dodatkowe wymagają aneksowania umowy i są możliwe pod warunkiem, że łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy lub zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
4. Wprowadzenie zmian dotyczących zakresu robót do umowy może prowadzić do istotnych lub nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego, co związane jest z koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji umowy.
5. Wprowadzenie zmian do umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany i uzupełniania umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.
7. Zmiana numeru rachunku bankowego Zamawiającego i Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Kryterium nr 1
CENA (C) - waga kryterium 60%;
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
1.2. Kryterium nr 2
GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE (G) - waga kryterium 40%.
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
2.1. Kryterium nr 1 - CENA:
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 60.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2.2. Kryterium nr 2 - GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE:
Oferta z gwarancją 72 miesięcy i więcej otrzyma maksymalną liczbę punktów - 40.
Oferta z gwarancją 48 miesięcy otrzyma 0 punktów.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:
Gwarancja (G) = Gof - Gmin x 100 pkt x 40 %
Gmax - Gmin
Gdzie:
G = liczba punktów oferty ocenianej
Gof = wartość parametru oferty ocenianej
Gmin = stała minimalna wartość parametru - 48
Gmax = stała optymalna wartość parametru - 72
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesięcy - Zamawiający do obliczeń przyjmie gwarancję wynoszącą 72 miesiące (gwarancja jakości na wykonane roboty powyżej 72 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowana), jednakże umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem
długości okresu gwarancji zadeklarowanej w ofercie.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia, gwarancja jakości na wykonane roboty krótsza niż 48 miesięcy jest niezgodna z treścią postanowień SWZ co oznacza, że oferta podlega odrzuceniu.
Okres gwarancji należy określić w ofercie w miesiącach.
3. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów:
O = C + G
O - ogólna liczba punktów oferty
C - liczba punktów za kryterium cena
G - liczba punktów za kryterium gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane
4. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.