Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja serwerowni oraz sieci LAN w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

Przedmiot:

Modernizacja serwerowni oraz sieci LAN w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital św. Anny w Miechowie
Szpitalna 3
32-200 Miechów
powiat: miechowski
41 38 20 333
sekretariat@szpital.miechow.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489440
Województwo: małopolskie
Miasto: Miechów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 41 38 20 333
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja serwerowni oraz sieci LAN
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja serwerowni oraz sieci LAN Szpitala św. Anny w Miechowie, Ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów w ramach projektu pn. ,,Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)", realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

CPV: 45311000-0, 45000000-7, 45450000-6, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00129983, 13/TP/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/szpital_miechow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/szpital_miechow
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489440
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zakupową - nr postępowania 13/TP/2021

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: numerze 56 8591 0007 0200 0714 4850 0016 w KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM O/MIECHÓW, z dopiskiem ,,wadium - 13/TP/2021".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zatrzymania wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 13/TP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja serwerowni oraz sieci LAN Szpitala św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów w ramach projektu pn. ,,Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)", realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"
4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy oraz zdolności technicznej i zawodowej określonych w ust. 2 i 3.
2. Określenie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej podmiotowych środków dowodowych złożonych przez Wykonawcę, według formuły ,,spełnia - nie spełnia" w następujący sposób:
1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 złotych polskich;
2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji finansowej, jeżeli Wykonawca złoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 złotych polskich.
3. Określenie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej podmiotowych środków dowodowych złożonych przez Wykonawcę, według formuły ,,spełnia - nie spełnia", w następujący sposób:
1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże należyte wykonanie:
a) jednej roboty budowlanej o wartości min. 100 tys. zł obejmującej wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
b) jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem wykonanie sieci LAN wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem urządzeń aktywnych sieci LAN o wartości minimum 400 tys. zł.
2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wykaże, że dysponuje:
a) minimum jedną osobą, która pełnić będzie w ramach projektu funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
b) minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
c) minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
d) minimum jedną osobą, która posiada certyfikat na wykonywanie sieci strukturalnej LAN;
e) minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia elektryczne typu D do wykonywania pomiarów elektrycznych;
f) minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia elektryczne typu E do 1KV (eksploatacja, wykonawstwo);
Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie kilku funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem spełnienia przez osobę wszystkich warunków wymienionych dla tych funkcji.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych określonych w ust. 3, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 swz, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VII swz.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
3) dokumenty i informacja, o której mowa powyżej musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 1) i 2).
4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
6) Wykaz, o którym mowa powyżej musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 3 pkt 1 i zostać sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do swz.
7) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
8) Wykaz, o którym mowa powyżej musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 3 pkt 2 i zostać sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do swz.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: numerze 56 8591 0007 0200 0714 4850 0016 w KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM O/MIECHÓW, z dopiskiem ,,wadium - 13/TP/2021".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zatrzymania wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
1) przejścia na następców prawnych praw i obowiązków Wykonawcy, w tym wynikających z niniejszej Umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień Umowy,
2) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy oraz zmiany adresu (siedziby) Wykonawcy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia lub adresu (siedziby) Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień Umowy;
3) nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w § 8 ust. 5, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy;
4) w przypadkach opisanych w § 3 ust. 3;
5) w przypadku zmiany upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 2;
6) w przypadkach opisanych w § 6 ust. 14;
3. Przypadki zmiany Umowy określone w ust. 2 pkt 4-6 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.