Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Serwis urządzeń na gwarancji w nowooddanych oraz remontowanych obiektach KSP

Przedmiot:

Serwis urządzeń na gwarancji w nowooddanych oraz remontowanych obiektach KSP

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
powiat: Warszawa
zamowienia@ksp.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa/aukcje
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Serwis urządzeń na gwarancji w nowooddanych oraz remontowanych obiektach KSP
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1- Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji pompy do ścieków KESSEL - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz załączniku 5a do SWZ

Zadanie nr 2 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji bram przemysłowych KRISPOL - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz załączniku 5b do SWZ

Zadanie nr 3 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji kotłów gazowych BUDERUS - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5c do SWZ

Zadanie nr 4 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji klimatyzatorów KAISAI - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5d do SWZ

Zadanie nr 5 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji kotłów gazowych BROTJE - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5c do SWZ

Zadanie nr 6 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji central wentylacyjnych VTS - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5e do SWZ

Zadanie nr 7 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji UPSów EATON - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5f do SWZ

Zadanie nr 8 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji UPSa COMEX - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5f do SWZ

Zadanie nr 9 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji central wentylacyjnych VBW ENGINEERING - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5e do SWZ

Zadanie nr 10 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji UPSa LEGRAND - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5f do SWZ

Zadanie nr 11 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji kotła olejowego DE DIETRICH - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5c do SWZ

Zadanie nr 12 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji centrali wentylacyjnej SALDA - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5e do SWZ

Zadanie nr 13 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji klimatyzatorów HAIER - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5d do SWZ

Zadanie nr 14 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji bram NICE oraz WIŚNIOWSKI na terenie Posterunku Policji w Prażmowie - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5b do SWZ

Zadanie nr 15 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji bram CAME oraz WIŚNIOWSKI - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5b do SWZ

Zadanie nr 16 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji centrali wentylacyjnej BARTOSZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5e do SWZ

Zadanie nr 17 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji szaf klimatyzacji precyzyjnej SCHNEIDER ELECTRIC - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5d do SWZ

Zadanie nr 18 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji kotła gazowego BOSCH - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5c do SWZ

Zadanie nr 19 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji klimatyzatorów VIVAX - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5d do SWZ

Zadanie nr 20 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji kotła gazowego TERMET oraz zasobnika GALMET - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5c do SWZ

Zadanie nr 21 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji kurtyny powietrznej WERMTEC - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5e do SWZ

Zadanie nr 22 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji centrali wentylacyjnej VENTUS - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5e do SWZ

Zadanie nr 23 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji klimatyzatorów MIDEA - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5d do SWZ

Zadanie nr 24 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji bram NICE oraz WIŚNIOWSKI na terenie Posterunku Policji w Izabelinie - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5b do SWZ

Zadanie nr 25 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji klimatyzatora MITSUBISHI - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5d do SWZ

Zadanie nr 26 - Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji nagrzewnicy, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów KAISAI, MIDEA/KLIMOR oraz INNOWA - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. XIX SWZ oraz w załączniku 5d i 5e do SWZ

CPV: 98300000-6, 50800000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00130002, WZP-2657/21/186/AG

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej ,,Platformą" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Ustawy.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
7. Za datę:
1) przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
2) zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji;
2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:
adres: Ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa;
adres e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Serwis urządzeń na gwarancji w nowooddanych oraz remontowanych obiektach KSP, nr ref. WZP-2657/21/186/AG.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa/aukcje
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.