Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
452z dziś
4988z ostatnich 7 dni
19182z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Robota budowlana polegająca na wymianie hydrantów

Przedmiot:

Robota budowlana polegająca na wymianie hydrantów

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 503 185 170
barbara.ziniewicz@imgw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 503 185 170
Termin składania ofert: 2021-08-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Zadanie 1: Robota budowlana polegająca na wymianie hydrantu wewnętrznego i zewnętrznego w obiekcie IMGW-PIB w Olsztynie
Zadanie 2: Robota budowlana polegająca na wymianie dwóch hydrantów wewnętrznych w obiekcie IMGW-PIB w Mikołajkach"
Obiekty Zamawiającego objęte przedmiotem zamówienia:
1. Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna Olsztyn, Ul. Sielska 22A, 10-802 Olsztyn (dalej SHM Olsztyn);
2. Stacja Meteorologiczna Mikołajki, Ul. Michała Kajki 128, 11-730 Mikołajki (dalej SM Mikołajki).
Zakres usługi obejmuje w szczególności:
Zadanie 1: SHM Olsztyn
1. Wymiana 1 szt. hydrantu nadziemnego DN 80 (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - dokumentacja zdjęciowa), zakres prac obejmuje w szczególności:
o wykonanie wykopu, demontaż istniejącego hydrantu zewnętrznego wraz z zasuwą;
o montaż zasuwy odcinającej przed hydrantem;
o montaż prostki i stopy kołnierzowej;
o montaż nowego hydrantu zewnętrznego nadziemnego DN80;
o prace porządkowe m.in. roboty ziemne z zagęszczeniem podłoża po zasypaniu wykopu;
o czyszczenie/płukanie instalacji hydrantowej;
o wykonanie pomiaru wydajności ciśnienia instalacji, wystawienie stosownego protokołu po wykonanym badaniu;
o utylizacja zdemontowanego hydrantu;
o oznakowanie hydrantu znakiem przestrzennym zgodnie zasadami określonymi w Polskich Normach.
2. Wymiana 1 szt. hydrantu wewnętrznego DN 25 z wężem płaskoskładanym (skrzynka hydrantowa wnękowa) znajdującego się w budynku SHM Olsztyn (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - dokumentacja zdjęciowa), na hydrant wewnętrzny (skrzynka hydrantowa wnękowa) z wężem półsztywnym o średnicy 25 mm i długości 30 mb, zakres prac obejmuje w szczególności:
o usługę czyszczenia/płukania instalacji hydrantowej;
o oznakowanie hydrantu zgodnie zasadami określonymi w Polskich Normach;
o wykonanie badania parametrów oraz szczelności wewnętrznej sieci hydrantowej;
o sporządzenie stosownego protokołu po wykonanym badaniu;
o utylizacja zdemontowanego hydrantu.
Zadanie 2: SM Mikołajki
1. Wymiana 2 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (skrzynki hydrantowe wnękowe)
znajdującego się w budynku SM Mikołajki (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
- dokumentacja zdjęciowa) na hydranty wewnętrzne z wężami półsztywnymi o średnicy
25 mm i długości 30 mb, zakres prac obejmuje w szczególności:
o czyszczenie/płukanie instalacji hydrantowej;
o oznakowanie hydrantów znakiem, zgodnie zasadami określonymi w Polskich Normach;
o wykonanie badania parametrów oraz szczelności wewnętrznej sieci hydrantowej;
o sporządzenie stosownego protokołu po wykonanym badaniu;
o utylizacja zdemontowanych hydrantów.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, w terminie do dnia 15.08.2021 r.
na adres e-mail: barbara.ziniewicz@imgw.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy przez
Zamawiającego i Wykonawcę.

Wymagania:
Kryteria oceny oferty: Zamawiający dokonał podziału zamówienia na zadania zgodnie ze wskazanymi
powyżej lokalizacjami oraz udzieli odrębnego Zamówienia dla każdej z powyższych lokalizacji.
Zamawiający udzieli Zamówienia na usługi opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym Wykonawcy,
który zaoferuje najniższą cenę usługi na Zadanie nr 1. i Zadanie nr 2.
Dopuszcza się złożenie oferty na Zadanie nr 1. lub / i Zadanie nr 2., ale cena będzie weryfikowana
jednostkowo/indywidualnie dla każdej z lokalizacji.
Cena (waga 100%)
Gwarancja: 24 miesiące licząc od daty protokolarnego odbioru robót.
Inne istotne warunki zamówienia:
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
4. Wszystkie instalowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne
i certyfikaty.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu
uwzględniającego terminy wykonania usługi w poszczególnych obiektach wraz ze wskazaniem
osoby do kontaktu, w terminie minimum 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą wykonania pierwszej usługi określonej w harmonogramie.
6. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury, po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (sporządzonego przez Wykonawcę), przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu w treści Zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie - przesłana zostanie na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej, jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. Wykonawca w ofercie winien podać adres poczty elektronicznej do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.
8. Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługi (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.
9. Wytyczne dotyczące dokumentacji powykonawczej:
a) Wymagane jest sporządzenie przez Wykonawcę dla każdego z powyższych Zadań protokołu badania wydajności hydratów oddzielnie dla każdej lokalizacji, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz zasadami określonymi w Polskich Normach.
b) Protokoły z wykonanej roboty budowlanej powinny w szczególności zawierać:
o nazwę firmy;
o nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono badanie;
o datę i miejsce wykonania usługi;
o rzeczowy spis urządzeń, dla których wykonano badanie wraz z ich oceną, uwagami i informacją o ich położeniu w budynku;
o wynik przeprowadzonego badania;
o wyniki badań i pomiarów, pisemną ocenę stanu urządzeń ppoż.;
o podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z badania z opisem ewentualnych nieprawidłowości koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia w terminie późniejszym;
o czytelny własnoręczny podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
c) Protokoły będą stanowiły podstawę do sporządzenia zestawienia robót remontowych obiektu przez Zamawiającego (podstawa do planu remontów).
d) Przekazana dokumentacja powinna być sporządzona w formie elektronicznej w formacie pdf jak również w formie papierowej. Wszelkie nieprawidłowości powinny być udokumentowane w formie zdjęć i załączone do składanej dokumentacji w formie elektronicznej nagranej na płycie CD.
e) Wzory protokołów z wykonania usługi przeglądu muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami w świetle obowiązujących przepisów prawa.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:
a) uzupełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),
b) podpisaną klauzulę RODO (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z Zadań.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
4. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: pani Barbara Ziniewicz, tel. 503 185 170, e-mail: barbara.ziniewicz@imgw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.