Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
410z dziś
4972z ostatnich 7 dni
18327z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Przebudowa i remont budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wińsko
pl. Wolności 2
56-160 Wińsko
powiat: wołowski
sekretariat@winsko.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wińsko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i remont budynku mieszkalnego w miejscowości Łazy 9.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie budynku mieszkalnego w miejscowości Łazy 9, w tym między innymi wykonanie: remontu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (cały budynek), prac budowlanych w celu dostosowania budynku do nowej aranżacji wnętrz wraz z wykonaniem nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacji oraz elektrycznej, przebudowy części wspólnej klatki schodowej oraz wydzielenie pomieszczenia wiatrołapu w lokalu nr 1.

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9-, 45331000-6, 45331100-7, 45400000-1, 45421000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00130117, IZR.271.25.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://winsko.ezamawiajcy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://winsko.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia i ofert. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ Wykonawca kieruje przez platformę zakupową Zamawiającego: https://winsko.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod ww. adresem, w zakładce: ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych". Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 przed upływem TSO, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem TSO. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, przedłuża TSO o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień i przedłużenia TSO. Przedłużenie TSO nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym pod adresem https://winsko.ezamawiajacy.pl. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z Wykonawcami: Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie pod adresem https://winsko.ezamawiajacy.pl. Rejestracja trwa maks. do 2 dni roboczych. Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub rejestracji bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Sposób sporządzania oraz sposób i tryb przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu szczegółowo określił Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia z dnia 30.12.2020 r. ws. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów ws. użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://winsko.ezamawiajacy.pl: komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge; Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wińsko, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wińsko: iod@winsko.pl 71 380 42 18; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IZR.271.25.2021 prowadzonym w trybie podstawowym, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dalej ,,ustawa Pzp"; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: https://winsko.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZR.271.25.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie budynku mieszkalnego w miejscowości Łazy 9, w tym między innymi wykonanie: remontu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (cały budynek), prac budowlanych w celu dostosowania budynku do nowej aranżacji wnętrz wraz z wykonaniem nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacji oraz elektrycznej, przebudowy części wspólnej klatki schodowej oraz wydzielenie pomieszczenia wiatrołapu w lokalu nr 1.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe: cena: 60%, okres gwarancji i rękojmi 40%. Wartość punktowa dla ceny (C) będzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku ceny najniższej do ceny badanej i pomnożenie uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium, czyli wg wzoru:
C=najniższa cena spośród ofert (brutto)/cena (brutto) badanej oferty x 60 = ilość punktów. Wartość punktowa dla okresu gwarancji i rękojmi (G) będzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku okresu gwarancji oferty badanej do maksymalnego ustalonego przez Zamawiającego okresu gwarancji i pomnożenie uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium, czyli wg wzoru:G= okres gwarancji i rękojmi badanej oferty/maksymalny ustalony przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi (60 miesięcy) x 40 = ilość punktów
Uwaga: Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podst. art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie wyznaczy okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, w przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy, w przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do oceny i porównania ofert oraz rozliczeń wynikających z umowy zostanie przyjęty okres gwarancji 60 m-cy. Ogólna ocena wynikać będzie z sumy ocen częściowych i równać się będzie:
(C + G) = ogólna ocena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium okresu gwarancji i rękojmi - uzyska więc najwyższą ilość punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i terminie gwarancji, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w dziale VII SWZ oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: - Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. - Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. - Zdolności technicznej lub zawodowej Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie związane z budową/rozbudową/przebudową/remontem budynku mieszkalnego o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie wynika to z informacji z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru.
-Podmiot udostępniający zasoby, na którego zasobach Wykonawca polega składa razem z ofertą oświadczenie potwierdzające brak podstaw jego wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby wg wzoru z załącznika nr 5 do SWZ.
- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Oświadczenie, o którym mowa stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
-Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie, o którym mowa stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w dziale VIII. ust, 1 pkt 2. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy- załącznik nr 8 do SWZ. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (na wezwanie Zamawiającego - jeżeli dotyczy).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe: cena: 60%, okres gwarancji i rękojmi 40%. Wartość punktowa dla ceny (C) będzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku ceny najniższej do ceny badanej i pomnożenie uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium, czyli wg wzoru:
C=najniższa cena spośród ofert (brutto)/cena (brutto) badanej oferty x 60 = ilość punktów. Wartość punktowa dla okresu gwarancji i rękojmi (G) będzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku okresu gwarancji oferty badanej do maksymalnego ustalonego przez Zamawiającego okresu gwarancji i pomnożenie uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium, czyli wg wzoru:G= okres gwarancji i rękojmi badanej oferty/maksymalny ustalony przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi (60 miesięcy) x 40 = ilość punktów
Uwaga: Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podst. art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie wyznaczy okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, w przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy, w przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do oceny i porównania ofert oraz rozliczeń wynikających z umowy zostanie przyjęty okres gwarancji 60 m-cy. Ogólna ocena wynikać będzie z sumy ocen częściowych i równać się będzie:
(C + G) = ogólna ocena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium okresu gwarancji i rękojmi - uzyska więc najwyższą ilość punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i terminie gwarancji, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.