Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu budowlanego

Przedmiot:

Wykonanie projektu budowlanego

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kopalnia Soli ,,Kłodawa" S.A. z siedzibą w Kłodawie
ul. Aleja 1000-lecia 2
62-650 Kłodawa
powiat: kolski
tel. 63 27 33 224, 534 241 287, tel. 63 27 33 363
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kłodawa
Wadium: 5.000 zł
Nr telefonu: tel. 63 27 33 224, 5
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kopalnia Soli ,,Kłodawa" S.A.
ogłasza
p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y n a w y k o n a n i e:
,,Projektu budowlanego magazynu soli konfekcjonowanej".
Przedmiot przetargu - warunki przedmiotowe 1. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotem przetargu jest opracowanie dla Kopalni Soli ,,Kłodawa" S. A. projektu budowlanego
magazynu soli konfekcjonowanej.
Projekt budowlany powinien spełniać wymagania prawa budowlanego i składać się z:
a/ projektu zagospodarowania działki,
b/ projektu architektoniczno-budowlanego,
c/ projektu technicznego,
d/ wykonanie badań geotechnicznych,
e/ szczegółowego kosztorysu inwestorskiego.
Elementy projektu wymienione w podpunktach ,,a", ,,b" i ,,c" muszą być sprawdzone przez
sprawdzających i uzgodnione przez rzeczoznawców w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowę.
Inwestor dostarczy projektantowi mapę dla celów projektowych.
Założenia ogólne do projektu budowlanego magazynu soli konfekcjonowanej zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ.

Otwarcie ofert: 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2021 r., godz. 1230 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego kopalni.

Specyfikacja:
2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się
na stronie internetowej www.sol-klodawa.com.pl/przetargi.

Składanie ofert:
1. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Spółki: Kopalnia Soli ,,Kłodawa" S.A. 62-650 Kłodawa, Ul. Aleja 1000-lecia 2,
do dnia 16 sierpnia 2021 r. - do godz. 1200.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania przedmiotu Prace projektowe będące przedmiotem przetargu należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminach:
a/ projekt zagospodarowania działki - do 30 listopada 2021 r.,
b/ projekt architektoniczno-budowlany - do 30 listopada 2021 r.,
c/ projekt techniczny - do 30 grudnia 2021 r.,
d/ wyniki badań geotechnicznych - do 15 września 2021 r.,
e/ opracowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego - do 30 grudnia 2021 r.

Wymagania:
kopalni. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu przed otwarciem ofert. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
2. Tryb postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wg regulaminu Kopalni Soli ,,Kłodawa" S. A.
3. Termin płatności faktur - przelew do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert składanych przez konsorcja firm . Wykonawca nie może powierzyć wykonywania robót w całości lub części innym podmiotom , ani dokonać cesji praw wynikających z umowy, bez zgody Zamawiającego.
5. Okres związania ofertą - 30 dni od daty otwarcia ofert.
6. Inne specjalne warunki wykonania usługi
Przed złożeniem oferty - oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej,
której celem jest zapoznanie się z warunkami lokalizacji projektowanego obiektu.
Przeprowadzenie wizji lokalnej zostanie potwierdzone pisemnym ,,poświadczeniem",
które wyda osoba wymieniona w punkcie ,,7: - SIWZ .
Wizję lokalną należy uzgodnić z dwudniowym wyprzedzeniem .
W przypadku wyboru oferty - Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w ciągu
5 dni od daty jej otrzymania.
9. Wadium
Warunkiem koniecznym udziału w przetargu jest wpłata przelewem wadium w kwocie 5.000 zł
(pięć tysięcy złotych) na rachunek Zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o numerze 34 1050 1520 1000 0090 3235 6975.
Na przelewie należy podać pełną nazwę Oferenta, adres, NIP, cel wpłaty oraz numer rachunku
bankowego Oferenta.
Zwrot wadium dla Oferenta, który wygrał przetarg - w ciągu 14 dni od daty wpływu do Za-mawiającego umowy podpisanej przez Oferenta.
Zwrot wpłaconego wadium pozostałym Oferentom - w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia
postępowania przetargowego przez Zarząd Zamawiającego.
Od wpłaconych wadiów nie przysługują odsetki. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
10. Zwrot dostarczonych w ofercie materiałów
Zamawiający nie zwraca materiałów dostarczonych przez Oferentów, stanowiących zawartość
oferty.
11. Forma składanych ofert Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Spółki: Kopalnia Soli ,,Kłodawa" SA , 62-650 Kłodawa , ul. Aleja 1000-lecia 2
do dnia 29 lipca 2021 r. - do godz. 1200 - decyduje moment wpływu oferty do kancelarii
Zamawiającego.
Oferty powinny być składane w zaklejonej kopercie z napisem:
,,Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego magazynu soli
konfekcjonowanej".
Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę oferenta.
Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Oferent może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert - zmodyfikować treść oferty. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ,,ZMIANA".
12. Wymagana zawartość oferty
Złożona oferta powinna zawierać:
a/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem
terminu składania oferty;
b/ Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające
odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków , opłat oraz składek na
ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania oferty;
c/ odpis potwierdzenia zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług - o ile jest
takim płatnikiem oraz odpis decyzji o nadaniu numeru REGON;
d/ nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty;
e/ ścisłe określenie przedmiotu oferty - z określeniem ceny wyrażonej w PLN (netto + VAT),
a cena powinna zawierać wszystkie elementy (składniki) przedmiotu przetargu;
f/ dowód wpłaty ustalonego wadium;
g/ oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta;
h/ referencje lub listę referencyjną wykonanych projektów o podobnym charakterze;
i/ pisemne poświadczenie faktu przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie oraz zapoznania się
z zakresem robót remontowych oraz warunkami ich wykonywania - wydane przez osoby
wymienione w punkcie ,,7: - SIWZ.
Dokumenty , o których mowa w punkcie 12 powinny być w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez Oferenta - za zgodność z oryginałem .
W przypadku wątpliwości Zamawiający może żądać oryginałów w/w dokumentów .
13. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 16.08.2021 r., godz. 1230 w siedzibie komisji przetargowej w budynku administracyjnym (biurowca) kopalni: a) otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele Oferentów, którzy złożyli w terminie ofertę i wpłacili wadium; b) Komisja odrzuca oferty: - nie odpowiadające warunkom przetargu, - zgłoszone po wyznaczonym terminie.
14. Kryteriami stosowanymi przy ocenie oferty są:
? Cena - max. 90 %
? Udokumentowana wiarygodność i doświadczenie oferenta w wykonywaniu opracowań projektowych o podobnym charakterze - max. 10 %
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji przedmiotu przetargu z wybranymi Oferentami, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego toku postępowania.
16. Rozstrzygnięcie przetargu ? Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego rozpoczęcia - otwarcia ofert. ? Ostateczne decyzje o wyborze ofert przetargowych, zakończeniu i zatwierdzeniu postępo-wania przetargowego podejmuje Zarząd Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A. ? Postępowanie przetargowe jest poufne - z wyłączeniem otwarcia ofert. ? Zarząd Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A. nie ma obowiązku udzielania Oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej. ? Zarząd Kopalni Soli ,,Kłodawa" S.A. może podjąć decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny. ? Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty lub zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. ? Po zakończeniu przetargu i podjęciu decyzji przez Zarząd, Oferenci zostaną pisemnie poinformowani o jego wyniku. ? Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który przetarg wygrał, po uzgodnieniu jej wszystkich postanowień, a jej forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
17. Załączniki do specyfikacji
Integralną częścią do specyfikacji są:
- założenia ogólne do projektu ..., stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji;
- wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.
Załącznik nr 1 do SIWZ
ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
magazynu soli konfekcjonowanej
Opracowana dokumentacja techniczna powinna obejmować budowę budynku magazynu
soli konfekcjonowanej o długości 50 metrów oraz wysokości umożliwiającej wewnątrz obiektu
transport i składowanie produktów na wysokości do 5,5 m.
Wymagane warunki techniczno-użytkowe obiektu:
- budynek jednokondygnacyjny i jednonawowy (bez słupów środkowych i ścian wewnątrz),
- ławy i stopy fundamentowe - żelbetowe,
- konstrukcja obiektu szkieletowa, słupowo-ryglowa - żelbetowa,
- ściany zewnętrzne wypełniające konstrukcję - murowane z cegły silikatowej K-2,
- konstrukcja dachu - drewniana (zaimpregnowana przeciwogniowo) ,
- pokrycie dachu - deskowanie pokryte dwuwarstwowo papą bitumiczną,
- posadzka cementową zatartą z posypką typu ,,Korund" o dopuszczalnym obciążeniu
użytkowym - min. 10 ton/m2 i poziomie zgodnym poziomem w istniejącym obiekcie,
- stolarka okienna i drzwiowa - PCV,
- połączenie projektowanego magazynu z istniejącym magazynem soli konfekcjonowanej
poprzez łącznik - wykonany z konstrukcji i materiałów powodujących wydzielenie obiektu
jako odrębnej strefy pożarowej.
Ponadto obiekt powinien być wyposażony w:
- wewnętrzną i zewnętrzną instalację oświetleniową i odgromową, spełniającą warunki
obowiązujących w tym zakresie norm,
- wentylację spełniającą wymagania tego typu pomieszczeń,
- bramę segmentową z napędem elektrycznym,
- inne urządzenia i elementy wymagane odpowiednimi przepisami.
Projekt budowlany powinien spełniać wymagania prawa budowlanego i składać się z:
a/ projektu zagospodarowania działki z uwzględnieniem komunikacji,
b/ projektu architektoniczno-budowlanego,
c/ projektu technicznego,
d/ wykonania badań geotechnicznych,
e/ szczegółowego kosztorysu inwestorskiego.
Elementy projektu wymienione w podpunktach ,,a", ,,b" i ,,c" muszą być sprawdzone przez
sprawdzających i uzgodnione przez rzeczoznawców w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Inwestor dostarczy projektantowi mapę dla celów projektowych.

Kontakt:
7. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie przetargu :
(w dni robocze godz. 900 - 1300)
Włodzimierz WAWRZYNIAK - Starszy Inspektor ds. Wykonawstwa Robót
tel. 63 27 33 224 lub 534 241 287
Rafał RZEŹNIK - Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej
tel. 63 27 33 363

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.