Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZKŁOLAND Spółka z o. o
Gutkowo 52B
11-041 Gutkowo
powiat: olsztyński
89 5239660, 511801098, 89 5239660
przetarg@szkloland.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61660
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gutkowo
Wadium: ---
Nr telefonu: 89 5239660, 51180109
Termin składania ofert: 2021-08-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych na potrzeby realizacji projektu pt. Wdrożenie produkcji innowacyjnych szyb zespolonych FullView oraz granulatu krzemianowego z wykorzystaniem odpadowego szlamu z polerowania i szlifowania szkła oraz potrzeby własne przedsiębiorstwa "SZKŁOLAND" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-28-0047/21 - Wdrożenie produkcji innowacyjnych szyb zespolonych FullView oraz granulatu krzemianowego z wykorzystaniem odpadowego szlamu z polerowania i szlifowania szkła

Część 1
Wykonanie robót budowlanych

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na Rozbudowie
hali produkcyjnej, rozbiórce pomieszczenia technologicznego, zagospodarowaniu terenu, zewnętrznej instalacji elektrycznek, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji wodociągowej na działce nr 46/1 obr. Gutkowo, gm. Jonkowo zgodnie z decyzją Starosty Olsztyńskiego Nr Jon/36/2020 z 12 maja 2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę oraz Budowie miejsc parkingowych, zbiornika retencyjnego, zagospodarowania ternu, zewnętrznej instalacji elektrycznej, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, na dz. Nr 46/1, 46/4, 46/6, obr. Gutkowo, gm. Jonkowo zgodnie z decyzją Starosty Olsztyńskiego Nr Jon/38/2020 z 15 maja 2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, prac objętych umową, warunki realizacji zamówienia, a także szczegółowe obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia, zostały określone w:
- projektach budowlanych oraz wykonawczych (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) *,
- decyzjach o pozwoleniu na budowę wraz z decyzjami zamiennymi (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
- projekcie umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego oszacowania rozmiaru robót i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyliczenie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający udostępnia załączniki od 1 do 2 do pobrania ze strony:
https://szklolandspzoo-my.sharepoint.com
przy czym możliwe jest pobranie kompletu dokumentów z powyższego linka poprzez kliknięcie w lewym, górnym rogu w napis ? Pobierz
Zmawiający umożliwia Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Zamawiający umożliwi Wykonawcom wstęp na teren inwestycji w uzgodnionym terminie z 1-dniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający nie ma na celu wskazywanie nazw i/lub producentów w zakresie lub/i opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w załącznikach (jeśli takie elementy się pojawiły to stanowi to oczywistą omyłkę lub też wynika ze specyfiki danego elementu w sytuacji braku możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładanych określeń). Wykonawca ma możliwość realizacji przedmiotu zamówienia zawierającego produkty, elementy lub rozwiązania równoważne, które przedstawią przedmiot zamówienia o cecha odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonego innym znakiem towarowym. Powyższe oznacza, iż produkty, elementy i/lub rozwiązania proponowane przez Wykonawcę muszą doprowadzić do uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego. Ewentualna zmiana wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny wrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu zamówienia (opisanego szczegółowo w załącznikach 1-3), jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego wyroby spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca ma obowiązek takiej organizacji pracy, by nie zakłócała ona normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa ,,SZKŁOLAND" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Gdy technologia prowadzenia robót, bezpieczeństwo ich prowadzenia lub bezpieczeństwo ludzi przebywających w otoczeniu placu budowy wykluczają normalne funkcjonowanie, Wykonawca co najmniej na 2 dni robocze przed faktem zaistnienia zakłóceń ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wyłączenia części Zakładu Produkcyjnego z funkcjonowania z podaniem powodów wyłączenia z funkcjonowania i okresu tego wyłączenia.
Okres gwarancji
min. 5 lat roboty budowlane, min. 24 miesiące - urządzenia i wyposażenie

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021-26409-61660

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-27

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Jonkowo
Miejscowość
Gutkowo

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Szczegóły w zapytaniu ofertowym
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach na warunkach określonych w § 17 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej 2 roboty budowlane spełniające łącznie poniższe warunki:
1) roboty polegały na realizacji obiektów budowlanych w postaci hal przemysłowych każda o powierzchni użytkowej minimum 4000 m2
- co najmniej jedna robota budowlana polegała na realizacji obiektu budowlanego w postaci hali przemysłowej o powierzchni 4.000 m2 z zapleczem socjalno-biurowym,
- co najmniej jedna z tych robót budowlanych obejmowała montaż konstrukcji pod suwnicę o udźwigu minimum 2,5 tony (minimum jedna hala przemysłowa o powierzchni 4.000 m2 miała zabudowaną w ramach inwestycji suwnicę o udźwigu min. 2,5 tony).
Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej wskazanego warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego, oraz wykazu zrealizowanych robót budowlanych, załączonego przez wykonawcę do oferty. Wzór wykazu zrealizowanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca może, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów o ile udowodni Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie pisemne tych osób/podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne osoby/podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
b) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem/osobą
c) zakres i okres udziału innej osoby/podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach osoby/podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale tych podmiotów/osób, na zasobach których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego wykonaniu, tj. wykaże, że dysponuje:
a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831 z późn. zm.) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie objętym umową.
Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej wskazanego warunku w zakresie dysponowania odpowiedni potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego, oraz wykazu osób zdolnych do realizacji zamówienia załączonego przez wykonawcę do oferty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca może, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów o ile udowodni Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie pisemne tych osób/podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne osoby/podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
b) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem/osobą
c) zakres i okres udziału innej osoby/podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach osoby/podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale tych podmiotów/osób, na zasobach których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej pięć milionów złotych.
Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej wskazanego warunku w zakresie dysponowania odpowiedni potencjałem ekonomicznym i finansowym na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego, oraz złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięciu milionów złotych) np. kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki.
Wykonawca może, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów o ile udowodni Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie pisemne tych osób/podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne osoby/podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
b) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem/osobą
c) zakres i okres udziału innej osoby/podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach osoby/podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale tych podmiotów/osób, na zasobach których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca musi wnieść także wadium .
Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego,
o wykaz zrealizowanych robót budowlanych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
o wykaz osób zdolnych do wykonania zmówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego,
o dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 zł, np. kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki,
o aktualny odpis wykonawcy z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w przypadku podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
o Oświadczenie zawarte w załączniku nr 7 do zapytania ofertowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
o Oświadczenie zawarte w załączniku nr 7 do zapytania ofertowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji.
o Formularz oferty stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Inne dokumenty, które powinien złożyć wykonawca:
o dokument potwierdzający wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie stu tysięcy złotych.
o Jeżeli wadium zostanie wniesione przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie dokonanego przelewu (dopuszczalna jest kserokopia dokumentu). Na potwierdzeniu przelewu należy wpisać: ,,wadium - SZKŁOLAND Sp. z o.o. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego potwierdzającego wniesienie wadium.
o Zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, z adnotacją ,,akceptuję warunki umowy", Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,
o zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego - dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
o pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
1) wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3) wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem wykonawców, którzy uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5) wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
2. Ocena braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IX niniejszego zapytania.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uważa się za odrzuconą
Szczegóły w dołączonym zapytaniu ofertowym.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-28
Data ostatniej zmiany
2021-07-28

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto - 100%
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Kamil Kwiatkowski
tel.: 89 5239660
e-mail: przetarg@szkloland.pl
Agnieszka Wasilewska
tel.: 511801098
e-mail: a.wasilewska@szkloland.pl
Dariusz Kwiatkowski
tel.: 89 5239660
e-mail: przetarg@szkloland.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.