Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudową istniejących budynków...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudową istniejących budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: TBS ,,Twój dom" sp. z o.o. w Rybniku
ul. Gliwicka 1
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
Tel.: +48 538216069
lukasz.kobeszko@tbsrybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 538216069
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudową istniejących budynków mieszkalnych przy Ul. gen. J. Hallera w Rybniku

Numer referencyjny: PN.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych na budynki handlowo-usługowe, z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami zagospodarowania terenu przy Ul. gen. J. Hallera w Rybniku oraz przebudową sieci wodociągowej wzdłuż łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku. Na przedmiotowym terenie zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami branżowymi znajdują się sieci infrastruktury technicznej, które należy zabezpieczyć, przebudować, lub usunąć, zgodnie z wydanymi przez gestorów sieci warunkami. Inwestycja przewiduje również wykonanie wycinki drzew kolidujących oraz dokonanie nasadzeń zastępczych w ramach niniejszego zadania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45211300 Roboty budowlane w zakresie budowy domów
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Rybnik

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres robót obejmuje m.in.:

1) przygotowanie terenu budowy;

2) roboty rozbiórkowe i demontażowe zbędnych elementów zagospodarowania, oraz istniejących budynków A i B;

3) przebudowa kolidujących sieci, wykonanie nowych przyłączy i instalacji zewnętrznych oraz wewnętrznych;

4) roboty ziemne oraz stan surowy;

5) prace budowlane i wykończeniowe;

6) zagospodarowanie terenu;

7) roboty uzupełniające.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie czasowego oznakowania organizacji ruchu drogowego wraz z przygotowaniem oraz uzgodnieniem stosownych załączników i wniosków do zarządcy drogi (w tym wniosku o zajęcie pasa drogowego)a także poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych.

Uwzględnić należy również konieczność prowadzenia nadzoru archeologicznego w trakcie prac ziemnych a także specyfikę robót na obszarze objętym pełną ochroną konserwatorską oraz archeologiczną, a także w otoczeniu terenu wpisanego do rejestru zabytków.

Do obowiązku Wykonawcy należało będzie sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy) i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w tym harmonogramie wymaganych terminów pośrednich (punktów strategicznych) określających termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynków A i B.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1:

1) ukształtowanie terenu zostało zniwelowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp do budynku w tym dla osób niepełnosprawnych;

2) zaprojektowano 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych;

3) przewidziano pełen dostęp dla osób niepełnosprawnych za pomocą wind osobowych (dla budynku C), oraz pełen dostęp do parteru dla osób niepełnosprawnych (dla budynków A i B);

4) 6 mieszkań na kondygnacji 0 oraz +1 w budynku C w całości zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:

-- wykonywanie robót ziemnych,

-- wykonywanie prac żelbetowych,

-- wykonywanie prac murarskich, tynkarskich i wykończeniowych,

-- montaż stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej

-- wykonywanie instalacji i sieci wod-kan., c.o., elektrycznych, teletechnicznych, gazowych.

W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45000000, 45100000, 45211300, 45300000, 45400000, 45500000

Dokument nr: 381862-2021, PN.1.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Twój dom" Sp. z o.o. w Rybniku, z siedzibą przy ulicy Gliwickiej 1, 44-200 Rybnik

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.tbsrybnik.pl/rodzaj/zamowienia-powyzej-130-000-zl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Rybnik

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2021

Kontakt:
TBS ,,Twój dom" sp. z o.o. w Rybniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 388044710
ul. Gliwicka 1
Rybnik
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
44-200
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Kobeszko
E-mail: lukasz.kobeszko@tbsrybnik.pl
Tel.: +48 538216069

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.