Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dokarmianie ptaków wraz z dozorem powierzchni adaptacyjnych w okresie adaptacji ptaków

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dokarmianie ptaków wraz z dozorem powierzchni adaptacyjnych w okresie adaptacji ptaków

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: NADLEŚNICTWO RUSZÓW
ul. Leśna 2
59-950 Ruszów
powiat: zgorzelecki
ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489475
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Ruszów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dokarmianie ptaków wraz z dozorem powierzchni adaptacyjnych w okresie adaptacji ptaków"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - ,,Dokarmianie wsiedlonych oraz z kontrolowanego rozrodu osobników cietrzewia wraz z dozorem powierzchni adaptacyjnych" realizowana w ramach projektu ,, Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce" finansowanego ze środków Funduszu Leśnego obejmuje sukcesywne wykładanie na powierzchniach adaptacyjnych dziennych racji pokarmowych w ilości odpowiedniej do liczby ptaków, z komponentów przekazanych przez Zamawiającego. Usługa obejmuje dozór, dwukrotne w ciągu dnia dokarmianie ptaków (wraz z przygotowaniem i podaniem odpowiedniej karmy przygotowanej z komponentów dostarczonych przez Zamawiającego oraz czynność odpowiedniego, wg wskazań Zamawiającego, przygotowania racji pokarmowych. Przygotowanie podawanego pokarmu i wody, musi się odbywać bezpośrednio przed ich podaniem. Dokarmianie ptaków odbywać się będzie dwukrotnie w ciągu dnia. Godziny dokarmiania -wg indywidualnych wskazań Zamawiającego. Czynność ta obejmuje również sukcesywny przewóz, na teren zaplecza technicznego Nadleśnictwa Ruszów, przy ulicy Koszarowej 2, nie zjedzonych resztek pokarmu powstałych przy wykonywaniu usługi szczegółowo opisanym w Załączniku nr 2 do SWZ oraz Załączniku nr 5.1. Wzór umowy

2) II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA -,,Dokarmianie wsiedlonych oraz z kontrolowanego rozrodu osobników głuszca wraz z dozorem powierzchni adaptacyjnych" realizowana w ramach ,,Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" dofinansowanego. Usługa obejmuje dozór, dwukrotne w ciągu dnia dokarmianie ptaków (wraz z przygotowaniem i podaniem odpowiedniej karmy przygotowanej z komponentów dostarczonych przez Zamawiającego oraz czynność odpowiedniego, wg wskazań Zamawiającego, przygotowania racji pokarmowych. Przygotowanie podawanego pokarmu i wody, musi się odbywać bezpośrednio przed ich podaniem. Dokarmianie ptaków odbywać się będzie dwukrotnie w ciągu dnia. Godziny dokarmiania -wg indywidualnych wskazań Zamawiającego. Czynność ta obejmuje również sukcesywny przewóz, na teren zaplecza technicznego Nadleśnictwa Ruszów, przy ulicy Koszarowej 2, nie zjedzonych resztek pokarmu powstałych przy wykonywaniu usługi szczegółowo opisanym w Załączniku nr 2 do SWZ oraz Załączniku nr 5.2. Wzór umowy

CPV: 90700000-4, 77230000-1, 77500000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00130130, ZG.270.1.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ruszow_lasy
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ruszow_lasy
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 17. Zamawiający udostępnia Wykonawcom kanał elektronicznej komunikacji pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ruszow_lasy na stronie danego postępowania.
18. Wykonawca może zarejestrować się bezpłatnie na platformie pod podanym wyżej adresem, zgodnie z zasadami podanymi przez operatora platformy.
19. Wymagania techniczne, organizacyjne i sposób korzystania z platformy oraz szczegóły dotyczące złożenia oferty znajdują się na stronie internetowej pod adresami: http://www.platformazakupowa.pl/strona/l-regulaminoraz http://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie
20. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowalnym elektronicznym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:
1) bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy - jeżeli to jest wymagane oraz
2) dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu przycisku ,,Przejdź do podsumowania").
21. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz z wgraniem paczki w formacie XML, w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przyciski ,,złóż ofertę" i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
22. Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczeń w plikach pdf i podpisanie podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca nie ma obowiązku szyfrowania podpisanych dokumentów - za szyfrowanie ofert odpowiada platforma zakupowa.
23. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku, który można załączyć na Platformie to 75 MB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów. W przypadku większych plików zalecane jest skorzystanie z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 75 MB każda.
24. Zaleca się nazwanie poszczególnych dokumentów w sposób umożliwiający ich identyfikację: np. formularz oferty, arkusz cenowy, itp.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej ,,RODO", że:
1.1. Administratorem danych osobowych (dalej: ,,Administrator") jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Ruszów z siedziba? Ul. Lesna 2, 59-950 Ruszow, tel. 75 7714338, fax 75 7714339, e-mail: ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl ;
1.2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: Pani Renata Szewczyk (kontakt: Nadleśnictwo Ruszów, Ul. Lesna 2, 59-950 Ruszow, tel. 757714338, e-mail: ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl;
1.3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,,,Dokarmianie ptaków wraz z dozorem powierzchni adaptacyjnych w okresie adaptacji ptaków"
1.4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości Projektu
tj. przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 3.2. SIWZ.
1.6. Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO,
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.7. Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
1.9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
1.10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489475
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ruszow_lasy

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.