Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Projekt budowlany remontu kamienicy

Przedmiot:

Projekt budowlany remontu kamienicy

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Trzebiatowie
ul. Rynek 1
72-320 Trzebiatów
powiat: gryficki
tel 91 387 29 84, 91 387 26 19
zamowienia@trzebiatow.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Trzebiatów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 91 387 29 84, 91
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia
,,Projekt budowlany remontu kamienicy przy ul.
Witosa 7 / Kościuszki 38 w Trzebiatowie- etap I"
II
Szczegółowy zakres i rodzaj
zamówienia - opis
przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie niżej
wymienionych opracowań:
a) Ekspertyza mykologiczna budynku głównego wraz z
oficyną;
b) Ekspertyza budowlana budynku głównego wraz z oficyną;
c) Inwentaryzacja budowlana budynku głównego wraz z
oficyną;
d) Program prac konserwatorskich dotyczący budynku
głównego wraz z oficyną.
2. Zamawiający informuje, że budynek objęty przedmiotem
zamówienia jest wpisany do rejestru zabytków.
3. W załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia udostępniono
m.in. następujące dokumenty:
? Decyzja z 22.12.2003 r. w sprawie wpisania zabytku
nieruchomego do rejestru zabytków;
? Decyzje wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Gryficach w sprawie budynku;
? Pisma i decyzje wydane przez Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany na warunkach
określonych we wzorze umowy - załącznik nr 3.

Dokument nr: 208/2020

Składanie ofert:
Miejsce i sposób złożenia
oferty
1) Ofertę sporządzoną na papierze złożyć można osobiście, pocztą
lub kurierem pod adresem:
Urząd Miejski w Trzebiatowie
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
2) Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty
drogą elektroniczną. W takim przypadku,
a) dokument w formie elektronicznej (podpisany za
pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego), lub
w postaci elektronicznej (podpisany podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym),
b) lub skan oferty sporządzonej w formie papierowej
- należy przesłać, przed upływem terminu składania ofert, na
adres: zamowienia@trzebiatow.pl. Wykonawca, tym samym,
wyraża zgodę, aby zamawiający mógł zapoznać się z treścią
oferty przed upływem terminu składania ofert.
X TERMIN SKŁADANIA ofert Ofertę złożyć należy do dnia 06.08.2021 r., godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
/lub okres realizacji 31.10.2021 r.

Wymagania:
V Kryteria oceny ofert Jedynym kryterium oceny ofert jest CENA.
VI
Warunki udziału w
postępowaniu jakie musi
spełniać oferent (jeżeli
zamawiający takie warunki stawia)
Wykonawca jest zobowiązany posiadać odpowiednie kompetencje,
być w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na
wykonanie niniejszego zamówienia oraz posiadać odpowiednią
zdolność techniczną i zawodową.
Wykonawca jest zobowiązany dysponować osobą zdolną do
wykonania przedmiotu zamówienia tj, posiadać uprawnienia
projektowe branży konstrukcyjnej do wykonywania dokumentacji
w zakresie przedmiotu zamówienia.
VII
Wymagane dokumenty
/oświadczenia/
A. Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą:
1. Wypełniony formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
2. Kalkulacja cenowa - Wykonawca wyceni przedmiot
zamówienia w sposób przewidziany we wzorze formularza
ofertowego - załącznik nr 1 do Ogłoszenia, przy czym:
1) Wykonawca wyceni wszystkie pozycje wymienione w
tabeli formularza ofertowego. Po zsumowaniu cen za
poszczególne pozycje Wykonawca określa cenę za całe
3
Zamówienie.
2) Cena może być tylko jedna oraz powinna obejmować
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
3) Ceny określone przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.
4) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne
do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z
dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia
jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można
wykonać zamówienia.
5) Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego
sprawdzenia dokumentacji stanowiącej opis
przedmiotu zamówienia oraz przewidzieć wszystkie
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia;
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami - w szczególności:
? osób posiadających uprawnienia projektowe w branży
konstrukcyjnej w zakresie obejmującym przedmiot
zamówienia.
Wykonawca wskazuje osobę skierowaną do realizacji
zamówienia w formularzu ofertowym - załącznik nr 1.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
4. Odpowiednie pełnomocnictwo lub inne dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania
wykonawcy, gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której
umocowanie nie wynika z dokumentów takich jak odpis lub
informacja z KRS, CEiDG, lub innego właściwego rejestru.
Powyższe ma zastosowanie również do osoby działającej w
imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
Wszystkie powyższe dokumenty muszą być podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy.
W przypadku, gdy oferta wykonawcy jest niekompletna, lub
zawiera błędy, zamawiający może wezwać wykonawcę do
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez
4
siebie wskazanym, lub odrzucić ofertę.
B. Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć
zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
? w przypadku złożenia oferty w sposób opisany w
rozdziale IX pkt 2 lit. b) Ogłoszenia, wykonawca przed
podpisaniem umowy przedkłada zamawiającemu
oryginał oferty (wraz z załącznikami) w postaci
papierowej.
Sposób przygotowania oferty
1) Ofertę sporządzić należy w języku polskim na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
3) Oferta może być sporządzona w postaci elektronicznej, lub
papierowej.
4) W przypadku składania oferty w formie papierowej, w siedzibie
zamawiającego, na kopercie należy umieścić napis:
Oferta na realizację zamówienia publicznego pn.:
,,Projekt budowlany remontu kamienicy przy ul. Witosa 7 /
Kościuszki 38 w Trzebiatowie- etap I"
Nie otwierać do 06.08.2021 r., godz. 11:00
XI Termin związania ofertą 30 dni
XII Dodatkowe informacje
1) Przedmiotowe ogłoszenie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu
publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamówień publicznych.
2) Zamawiający ma możliwość unieważnienia postępowania, na
każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Uwagi:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym wraz ze wszystkimi
załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej
zamawiającego:
http://bip.trzebiatow.pl/BIP.aspx?Sel=4431979.

Kontakt:
Kontakt z osobą prowadzącą
zamówienie w imieniu
zamawiającego
Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie:
Aleksandra Sulimka
Kontakt w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
Marek Rabiega
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Trzebiatowie
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
e-mail: zamowienia@trzebiatow.pl
tel.: 91 38 72 984

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.