Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn
powiat: kielecki
tel.(41) 303 80 02 fax 41 303 81 57
https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/35264/details
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Strawczyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(41) 303 80 02 f
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego
2. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) oraz art. 30 ust. 4
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Chełmce Ul. Górna wraz z uzyskaniem warunków technicznych na budowę i dobudowę z Rejonu Energetycznego a także z potwierdzeniem wystąpienia z kompletnym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego.
Chełmce Ul. Górna
-Projekt budowlany na budowę stanowisk słupowych i budowę linii nn, polegający na podwieszeniu przewodu i dowieszeniu opraw na odcinku ok. 950 m.
CPV: 71.32.00.00 - 7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV: 71.32.00.00 - 7

Dokument nr: ZP.271.2.21.2021

Otwarcie ofert: 10. OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.08.2021 r. o godz. 11:15 .
Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w dniu otwarcia ofert, opublikuje zestawienie z otwarcia ofert na platformie: https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/
14. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Strawczyn, Ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (5 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/35264/details
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

9.1 Ofertę należy złożyć do dnia 05.08.2021 r. do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2021r. wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Wymagania:
Zakres opracowania winien zawierać również :
a) Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia.
b) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu - o ile wymagane.
c) Wykonanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania.
d) Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwe Starostwo Powiatowe pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy ,,Prawo Budowlane", oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu. Ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót.

W ramach całości przedmiotu zamówienia należy wykonać:
- projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże związane z rozbudową oświetlenia ulicznego w miejscowości Chełmce ul. Górna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018r. poz.1935 ze zm.) w ilości 4 egz.
- projekt wykonawczy w każdej branży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.).
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach w ilości 2 egz.
- kosztorysy inwestorskie dla każdej branży w ilości po 2 egz.
- przedmiary robót dla każdej branży po 2 egz.
- informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 2 egz.
- wersja elektroniczna dokumentacji zapisana do odczytu, która powinna zawierać: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych, opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, plan BIOZ.
Wykonawca na etapie projektowania winien przewidzieć dobór opraw ze źródłami światła typu LED.
Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.
2. W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:
o opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
o wykonywania projektów zamiennych,
o wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano - wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,
o niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

Nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonawca uwzględni koszty nadzoru autorskiego w cenie brutto oferty.

3. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do chwili realizacji inwestycji.
4. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym SWZ, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
8. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71.32.00.00 - 7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
10. Zabrania się stosowania w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia nazw katalogowych, nazw producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub innych określeń ograniczających wolną konkurencję. Wszelkie urządzenia i materiały muszą być opisane wyłącznie przy pomocy parametrów techniczno - użytkowych.

4. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
Należność za wykonanie usługi płatna będzie przelewem, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku na konto Wykonawcy wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1.1 Nie podlegają wykluczeniu
6.1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Potencjał zawodowy: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi kandydatów na stanowisko wymienione poniżej
- min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca min. roczne doświadczenie w zakresie prac projektowych związanych z budową lub przebudową lub rozbudową oświetlenia ulicznego

b) Zdolności techniczne: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 usługę, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w ramach której wykonano prace projektowe związane z budową lub przebudową lub rozbudową oświetlenia ulicznego o wartości:
- minimum 5 000,00 PLN brutto

wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy zostały wykonane należycie.
7. WYMAGANE DOKUMENTY:

7.1 Formularz oferty
7.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na Załączniku nr 1 do formularza oferty
7.3 Wykaz osób - na Załączniku nr 3 do formularza oferty
7.4 Wykaz usług - na Załączniku nr 4 do formularza oferty
6.2. Dodatkowe informacje dla biorących udział w postępowaniu:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi/dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2)sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
8.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
8.3 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
8.4 Oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty, dokumenty wymienione w pkt. 7 oraz:
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
2) Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo w postępowaniu i zawarciu umowy Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
3) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze (lub np. w ewidencji działalności gospodarczej). Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty.
4) Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami-załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje oraz dane.
5) Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być pisane w języku polskim oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
6) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść, oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7) Osobami upoważnionymi w imieniu Gminy Strawczyn do kontaktowania się z wykonawcą i udzielania wyjaśnień jest: Pani Aleksandra Nawara, tel. 41 3038002 w. 55
8) Termin związania ofertą - 30 dni.
Wykonawca winien złożyć ofertę w wersji elektronicznej na platformie: https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/
Przesłane w ten sposób dokumenty powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Wykonawcy, a następnie zeskanowane w sposób zapewniający ich pełną czytelność.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie/postaci elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oferty złożone w formie innej niż wymienione nie będą rozpatrywane.
9.2 Ogólne zasady korzystania z Platformy
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gmina Strawczyn; https://strawczyn.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci/wersji elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".

9.3 W ofercie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie dokumenty określone w pkt. 7 i 8 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
9.4 W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt. 7 i 8.4 Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wymaganych dokumentów.
9.5 Nieuzupełnienie dokumentów przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego spowoduje, że oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę (oferta zostanie odrzucona a wykonawca wykluczony).
9.6 W ofercie należy podać cenę netto i brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
11.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:
Cena - 100% [C]
C=Cn/Cb x 100
Cn - oferta z najniższą ceną
Cb - oferta badana
11.2 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
11.3 Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
11.4 Jeżeli cena oferty złożonej przez Wykonawcę będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Jeżeli udzielone wyjaśnienia oraz złożone dowody nie potwierdzą, ze oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
11.5 Unieważnia się postępowanie w następujących przypadkach:
1) nie wpłynęła żadna oferta,
2) cena oferty najkorzystniejszej (najtańszej) przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) bez podania przyczyny.
12. POWIADOMIENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

13. ZAWARCIE UMOWY
13.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
13.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w punkcie 11.5.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.