Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku - wybicie otworu drzwiowego do pomieszczenia

Przedmiot:

Przebudowa budynku - wybicie otworu drzwiowego do pomieszczenia

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
powiat: trzebnicki
71 310 35 19 wew. 444, 420, 71 310 22 95
oborniki@oborniki-slaskie.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oborniki Śląskie
Wadium: nie jest wymagany
Nr telefonu: 71 310 35 19 wew. 44
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Przebudowa budynku przy ul Dworcowej 42 w Obornikach Śląskich polegająca na wybiciu otworu drzwiowego do pomieszczenia gospodarczego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Przebudowa budynku przy ul dworcowej 42 w Obornikach Śląskich polegająca na wybiciu otworu drzwiowego do pomieszczenia gospodarczego.

CPV: 45262690-4

Specyfikacja:
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Składanie ofert:
XI. TERMIN SKŁADANIA ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

TERMIN SKŁADANIA ofert: Data: 04/08/2021 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 (hh:mm)
Oferty należy składać:

pisemnie na adres wskazany poniżej:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1 55-120 Oborniki Śląskie Punkt obsługi interesantów

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: uproszczone (pozaustawowe).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Wymaga się złożenia oferty wariantowej(jeżeli dotyczy):

Nie

lub

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

Nie
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.

Warunki

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
IX. Informacja na temat wadium

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr

Kryterium

Waga

1

Cena

100%
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:

Nie

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

Informacje dodatkowe:

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:

Nie

Adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona (jeżeli dotyczy):

XVI. Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Kontakt:
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

W zakresie merytorycznym:

Mieczysław Kucharski - podinspektor ds. budownictwa tel. (71) 310 35 19 wew. 444 e-mail kucharski@oborniki-slaskie.pl

W zakresie formalnym:

Marek Pendyk - inspektor ds zamówień publicznych tel. (71) 310 35 19 w. 420 e-mail pendyk@oborniki-slaskie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.