Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wyszków
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
powiat: wyszkowski
tel. 29 742-42-01/08, fax: 29 742-42-09, tel. 29 743 77 34
gmina@wyszkow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyszków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 29 742-42-01/08
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Wyszkowa zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej ,,Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rybnie o sale gimnastyczną" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rybnie".
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych (art. 2 ust.l pkt 1 - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł).
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej ,,Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rybnie o salę gimnastyczna" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rybnie" w sposób umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie na jej podstawie decyzji pozwolenia na budowę
1.1 Lokalizacja sali gimnastycznej w Rybnie :
a) sala gimnastyczna zlokalizowana zostanie przed budynkiem istniejącej szkoły;
b) konieczna będzie częściowa rozbiórka pomieszczeń, w którym prowadzone jest wydawanie posiłków;
c) budynek sali gimnastycznej powinien być oddalony od granicy z działką nr ew. 807 - 4m lub 3m jeżeli w trakcie prac projektowych okaże się to możliwe;
d) od strony ulicy budynek sali będzie ograniczony obowiązującą linią zabudowy;
e) wymiary zewnętrzne sali gimnastycznej około 14,0m x 23,5m, wysokość sali wewnątrz min. 6,0m.
1.2 Założenia projektowe
a) preferowana długość - 23,5m;
b) preferowana szerokość- 14,0m;
c) preferowana wysokość min. - 6,0m.
1.2 Program użytkowy
Wejście do sali gimnastycznej będzie prze szkołę, sala będzie miała tylko wyjście ewakuacyjne. Pomieszczenie wydawania posiłków jest na końcu korytarza i po rozbudowie stanowić będzie przedłużenie korytarza, z którego będzie wyjście do sali gimnastycznej.
Pomieszczenia towarzyszące tzn., szatnie dziewcząt i chłopców wraz z natryskami i toaletami, pokój instruktora i magazynek sprzętu sportowego, zostaną zlokalizowane w budynku istniejącym poprzez przebudowę jednej z sal dydaktycznych w bezpośrednim sąsiedztwie sali gimnastycznej.
Wymagać to będzie wykonania nowych instalacji sanitarnych, wentylacji oraz wszystkich prac budowlanych i wykończeniowych. Jeżeli w toku prac projektowych okaże się, że powierzchnia pod pomieszczenia towarzyszące jest zbyt mała, jeśli możliwość jej powiększenia poprzez dobudowanie.
W związku z likwidacją pomieszczenia do wydania posiłków i świetlicy, projekt będzie musiał obejmować adaptację pomieszczeń w piwnicy na świetlicę i wydawanie posiłków (doświetlenie światłem naturalnym, wentylację mechaniczną dodatkowe wyjście jeżeli będzie ono konieczne).
1.3 Konstrukcja
o Główna konstrukcja budynku sali gimnastycznej będzie zaprojektowana jako szkieletowa z okładziną z płyty
warstwowej. Dopuszcza się warianty konstrukcji szkieletowej:
a) słupy i dźwigary stalowe,
b) słupy żelbetowe i dźwigary stalowe.
o Konstrukcja szkieletowa posadowiona na żelbetonowych stopach fundamentowych i ścianach podwalinowych żelbetowych.
o Wszelkie wyjścia do budynku takie jak schody i pochylnie wykonane z kostki brukowej ze ścianami oporowymi z betonu architektonicznego lub z oporników betonowych jako palisada.
1.4 Wykończenie
o Sala gimnastyczna powinna być wyposażona w sufit akustyczny (klasa sufitu do ustalenia w trakcie prac projektowych).
o Sala gimnastyczna powinna być wyposażona w wentylację mechaniczną lub jeśli nie jest wymagana w wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorami mechanicznymi.
o Wykończenie ścian - płyta warstwowa.
o Podłoga sportowa z wykładziny sportowej na podbudowie z płyt osb na legarach.
o Sala wyposażona w urządzenia sportowe takie jak kosze do gry w koszykówkę, bramki do piłki ręcznej, słupki do piłki siatkowej oraz w drabinki sportowe.
o Okna i drzwi z profili aluminiowych, okna na większych wysokościach wyposażone w siłowniki elektryczne do uchylenia.
1.5 Instalacje
o Rozbudowa będzie wymagać nowej instalacji elektrycznej, zasilanej z rozdzielni zlokalizowanej w pomieszczeniu instruktora, instalacja nagłośnienia sali wyposażona w wzmacniacz, mikser oraz głośniki wraz z obudową przeciwuderzeniową i mikrofonami, której komunikacja odbywać się będzie za pośrednictwem przewodu z gniazdem wejściowym i bezprzewodowo.
o Pomieszczenia towarzyszące wymagać będą przebudowy instalacji co., wykonania nowych instalacji wod -kan. i instalacji wentylacji mechanicznej z szatni, natrysków i toalet.
o Z uwagi na rozbudowę szkoły i znaczne zwiększenie jej kubatury, konieczne jest przeanalizowanie pod kątem zapotrzebowania na ciepło, mocy grzewczej istniejącej kotłowni i ewentualna wymiana kotła lub doposażenie kotłowni o kolejny piec co.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:
a) wykonanie mapy do celów projektowych;
b) wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami geotechnicznymi w 2egz. +legz w formie elektronicznej (pdf i dxf).;
c) wykonanie koncepcji sali gimnastycznej do uzgodnień z inwestorem i koordynatorem - 2 egz.;
d) wykonanie projektu budowlano-architektonicznego, zawierającego wszystkie szczegóły i detale niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych opracowany z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn. zm. oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
w 5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pdf i dxf) w tym:
e) wykonanie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych - 5 egz.;
f) wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych, nagłośnienia - 5 egz.;
g) projekt konstrukcyjny wykonawczy;
h) sporządzenie informacji BIOZ - 2 egz.;
i) wykonanie przedmiarów robót w poszczególnych branżach (z widocznym ciągiem liczbowym) - po 2 egz.;
j) wykonanie kosztorysów inwestorskich w poszczególnych branżach (wg chronologii wykonywania prac, lista działów uzgodniona z Inwestorem)- po 2 egz.; k) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w poszczególnych branżach - po 2 egz.; I) przekazanie wersji elektronicznej całości opracowania na nośniku cyfrowym (projekty budowlane w formacie PDF
i DXF, kosztorysy w formacie PDF i ATH);
Za zgodą Zamawiającego w/w założenia, wytyczne i wymagania mogą ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 3.2. Dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków producenckich,
towarowych, patentów lub pochodzenia a materiały i urządzenia powinny być opisane za pomocą cech
technicznych i jakościowych.
3.3 Dokumentacja projektowa musi być zaopiniowana przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń p.poż i ds. sanitarno-
higienicznych;
3.4 Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia.
3.5 Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) udziału w naradach zwoływanych w miarę potrzeb przez Zamawiającego;
b) udziału w konsultacjach społecznych i spotkaniach z mieszkańcami, w tym do przyjmowania uwag, udzielania wyjaśnień i publicznej prezentacji opracowywanej przez siebie dokumentacji na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy;
3.6 W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacja techniczną,
b) uzupełniania szczegółów dokumentacji technicznej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w trakcie realizacji robót,
c) udziału w naradach technicznych w miarę potrzeby, na wezwanie Zamawiającego,

Dokument nr: INW.7013.102.1.2021

Otwarcie ofert: c) Otwarcie ofert/ odczytanie nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie w dniu 05.08.2021 r. o godz. 14.00 w pokoju nr 137.

Składanie ofert:
8. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
a) Ofertę wg załączonego wzoru, należy złożyć do dnia 05.08.2021 r. (czwartek) do godz. 10.00 w formie
pisemnej, z dopiskiem: ,,Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej ,,Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rybnie o sale gimnastyczna" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rybnie" na adres: Urząd Miejski w Wyszkowie, Kancelaria Urzędu pok. 145 Aleja Róż 2, 07 - 200 Wyszków .
b) W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: - projekt koncepcyjny do dnia 15.09.2021r.
- cała dokumentacja projektowa do 30.11.2021r.

Wymagania:
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
c) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie przedmiotu zamówienia.
. KRYTERIA OCENY OFERT - 100% - najniższa cena ofertowa brutto.
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
Ofertę należy sporządzić wyłącznie na załączonym druku ,,OFERTA" (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
9. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych
(art. 2 ust.l pkt 1 - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł).
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Kontakt:
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Adam Mróz - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Bezpieczeństwa, tel. 29 743 77 34
Barbara Prus - Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Bezpieczeństwa, tel. 29 743 77

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.