Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
744z dziś
5187z ostatnich 7 dni
20262z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont tarasu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont tarasu

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Malczewskiego 29
26-600 Radom
powiat: Radom
szp@uthrad.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont tarasu w budynku Rektoratu i w Budynku Wydziału Transportu Elektrotechniki i Informatyki UTH Radom
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: ,,Remont tarasów przy Budynku Rektoratu oraz Budynku Wydziału Transportu Elektrotechniki i Informatyki przy Ul. Malczewskiego 29 w Radomiu" w tym wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje w szczególności:
a) prace rozbiórkowe tj.:
? demontaż istniejących posadzek tarasów
? demontaż okien balkonowych (jeśli jest to konieczne ze względu na uzyskanie właściwego poziomu gotowej posadzki)
? demontaż balustrad
? demontaż obróbek
b) prace remontowe tj.:
? wymurowanie progów (jeśli jest to konieczne ze względu na uzyskanie właściwego poziomu gotowej posadzki)
? wyczyszczenie stropów istniejących
? montaż warstw posadzkowych
? montaż obróbek i listew okapnikowych oraz rynien
? montaż balustrad
? montaż okien (jeśli jest to konieczne ze względu na uzyskanie właściwego poziomu gotowej posadzki)
? montaż daszka systemowego (dotyczy tylko Budynku Rektoratu)
? odtworzenie uszkodzonych podczas montażu tynków i ocieplenia
? malowanie elewacji budynków pod tarasami
3) Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w niżej wymienionej dokumentacji tj.:
-Projekcie wykonawczym dla zamierzenia polegającego na remoncie tarasów przy Budynku Rektoratu stanowiącym Załącznik nr 7 Dokumentacja do SWZ oraz Budynku Wydziału Transportu Elektrotechniki i Informatyki stanowiącym Załącznik 7 Dokumentacja do SWZ
-Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących odpowiednio Załącznik nr 7 Dokumentacja do SWZ
- Przedmiarach Robót stanowiących odpowiednio Załącznik nr 7 Dokumentacja do SWZ

Uwaga:
- W załączniku nr 7 Dokumentacja Rektorat PRZ B-2382 należy przyjąć balustrady balkonowe systemowe, słupki ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, montowane od czoła wypełnione szkłem bezpiecznym 2x6mm z folią transparentną w kolorze brązowym. Wysokość balustrad względem wykończonej posadzki - 110cm.

- W załączniku nr 7 Dokumentacja WTEiI PRZ B-2383 należy przyjąć balustrady balkonowe systemowe, słupki ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, montowane od czoła wypełnione szkłem bezpiecznym 2x6mm z folią transparentną w kolorze brązowym. Wysokość balustrad względem wykończonej posadzki - 110cm
Szczegółowo opisano w Rozdziale III SWZ oraz w Załączniku nr 7 Dokumentacja

CPV: 45111300-1, 45421100-5

Dokument nr: 2021/BZP 00130395, ZP-8b/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.uniwersytetradom.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami zostały zawarte w Rozdziale IV SWZ, https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały zawarte w Rozdziale IV, X i XII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
o Administratorem danych osobowych jest: Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom;
o Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu jest Pan Michał Czyżewicz, kontakt: iodo@uthrad.pl, telefon 48 361-70-24;
o Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji;
o Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej ,,ustawa Pzp";
o Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Wykonawcy:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, dalej za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-26

Wymagania:
1. Ustala się wadium w wysokości 2900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100 zł).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Radom nr: 29 1750 1253 0000 0000 2074 0779
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-8b/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: ,,Remont tarasów przy Budynku Rektoratu oraz Budynku Wydziału Transportu Elektrotechniki i Informatyki przy ul. Malczewskiego 29 w Radomiu" w tym wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje w szczególności:
a) prace rozbiórkowe tj.:
? demontaż istniejących posadzek tarasów
? demontaż okien balkonowych (jeśli jest to konieczne ze względu na uzyskanie właściwego poziomu gotowej posadzki)
? demontaż balustrad
? demontaż obróbek
b) prace remontowe tj.:
? wymurowanie progów (jeśli jest to konieczne ze względu na uzyskanie właściwego poziomu gotowej posadzki)
? wyczyszczenie stropów istniejących
? montaż warstw posadzkowych
? montaż obróbek i listew okapnikowych oraz rynien
? montaż balustrad
? montaż okien (jeśli jest to konieczne ze względu na uzyskanie właściwego poziomu gotowej posadzki)
? montaż daszka systemowego (dotyczy tylko Budynku Rektoratu)
? odtworzenie uszkodzonych podczas montażu tynków i ocieplenia
? malowanie elewacji budynków pod tarasami
3) Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w niżej wymienionej dokumentacji tj.:
-Projekcie wykonawczym dla zamierzenia polegającego na remoncie tarasów przy Budynku Rektoratu stanowiącym Załącznik nr 7 Dokumentacja do SWZ oraz Budynku Wydziału Transportu Elektrotechniki i Informatyki stanowiącym Załącznik 7 Dokumentacja do SWZ
-Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących odpowiednio Załącznik nr 7 Dokumentacja do SWZ
- Przedmiarach Robót stanowiących odpowiednio Załącznik nr 7 Dokumentacja do SWZ

Uwaga:
- W załączniku nr 7 Dokumentacja Rektorat PRZ B-2382 należy przyjąć balustrady balkonowe systemowe, słupki ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, montowane od czoła wypełnione szkłem bezpiecznym 2x6mm z folią transparentną w kolorze brązowym. Wysokość balustrad względem wykończonej posadzki - 110cm.

- W załączniku nr 7 Dokumentacja WTEiI PRZ B-2383 należy przyjąć balustrady balkonowe systemowe, słupki ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, montowane od czoła wypełnione szkłem bezpiecznym 2x6mm z folią transparentną w kolorze brązowym. Wysokość balustrad względem wykończonej posadzki - 110cm
Szczegółowo opisano w Rozdziale III SWZ oraz w Załączniku nr 7 Dokumentacja
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-26
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji (G)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia (T)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.
a. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
d. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca:
a) wykaże:
? że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie 3 roboty budowlane polegającą na:
- budowie, przebudowie lub remoncie tarasu w zakresie co najmniej położenia izolacji, warstwy wykończeniowej posadzki i montażu balustrady
lub
- budowy, przebudowy, lub remontu stropodachu,
o wartości minimum 70 000,00 zł brutto każda, przy czym chociaż jedna z tych robót powinna być wykonana w technologii ,,kamiennego dywanu"
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.
b) dysponuje:
? kierownikiem budowy tj. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej.
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy musi wynosić minimum 24 miesiące. Doświadczenie kierownika budowy liczone będzie w pełnych miesiącach. Za pierwszy miesiąc doświadczenia uznaje się miesiąc uzyskania uprawnień, do miesiąca ogłoszenia niniejszego postępowania włącznie.
UWAGA: Zamawiający wymaga codziennej obecności kierownika budowy na terenie wykonywanych robót minimum 2 godziny dziennie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia do oferty Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - Załącznik nr 3 /jeżeli dotyczy/

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców.

3. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust.1 ustawy Pzp:
W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. wykaz robót budowlanych sporządzony według Załącznika nr 5 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał należycie 3 roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie tarasu w zakresie co najmniej położenia izolacji, warstwy wykończeniowej posadzki i montażu balustrady lub budowy, przebudowy, lub remontu stropodachu, o wartości minimum 70 000,00 zł brutto każda, przy czym chociaż jedna z tych robót powinna być wykonana w technologii ,,kamiennego dywanu"
2. wykaz osób sporządzony według Załącznika nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje co najmniej następującymi osobami: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Szczegółowo określono w Rozdziale V i VIII SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia do oferty Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - Załącznik nr 3 /jeżeli dotyczy/

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców.

3. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust.1 ustawy Pzp:
W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. wykaz robót budowlanych sporządzony według Załącznika nr 5 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał należycie 3 roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie tarasu w zakresie co najmniej położenia izolacji, warstwy wykończeniowej posadzki i montażu balustrady lub budowy, przebudowy, lub remontu stropodachu, o wartości minimum 70 000,00 zł brutto każda, przy czym chociaż jedna z tych robót powinna być wykonana w technologii ,,kamiennego dywanu"
2. wykaz osób sporządzony według Załącznika nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje co najmniej następującymi osobami: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Szczegółowo określono w Rozdziale V i VIII SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga, by Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Ustala się wadium w wysokości 2900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100 zł).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Radom nr: 29 1750 1253 0000 0000 2074 0779
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji (G)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia (T)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.