Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa kominów wentylacyjnych na dachach

Przedmiot:

Naprawa kominów wentylacyjnych na dachach

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
ul. Sosnkowskiego 40 - 42
45-273 Opole
powiat: Opole
tel.: +48 77 46 24 700 fax.: +48 77 46 24 701, 77 4624724, 77 4624702
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: 1.000,00 zł
Nr telefonu: tel.: +48 77 46 24 7
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na naprawie 171 szt. kominów wentylacyjnych na dachach budynków mieszkalnych położonych w Opolu przy Ul. Jankowskiego 3,5, 8 -28, 38-42, u!. Jana Bytnara ,,Rudego" 4, 5, 6 na terenie Osiedla nr I
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Naprawa 171 szt. kominów wentylacyjnych na dachach budynków mieszkalnych położonych w Opolu przy Ul. Jankowskiego 3,5, 8 -28, 38-42, Ul. Jana Bytnara ,,Rudego" 4, 5, 6, w tym:
Zakres 1: Ul. Jana Bytnara Rudego 4,5.6 - 52 szt. kominów wentylacyjnych, w zakresie :
1) miejscowa naprawa ścianek kominowych z cegły, w tym wymiana uszkodzonych cegieł,
2) naprawa tynków ścian kominów poprzez skucie luźnych tynków i ich uzupełnienie,
3) naprawa pokrycia dachowego oraz obróbek w obrębie kominów w zakresie podklejenia i likwidacji pęcherzy i pęknięć papy wraz z oczyszczeniem powierzchni,
4) uszczelnienie obwodowo na styku ściany i papy uszczelniaczem dekarskim (np. Wet-R-Dri) po wcześniejszym podklejeniu obróbek,
5) malowanie czap betonowych i ścian kominów wentylacyjnych farbą do betonu ( w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym) po uprzednim oczyszczeniu, naprawie powierzchni betonowych czap i zagruntowaniu impregnatem właściwym do zastosowanej wierzchniej farby. Farba musi być odporna na wymywanie wodą oraz odznaczać się zdolnością do mostkowania rys do 500 mikronów (klasa A3),
6) dostawa i montaż kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej (osłony skośne) na bocznych ścianach komina oraz wykonanie zadaszenia komina z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy 1 szt. komina budynku przy Ul. Bytnara Rudego 5b.
Zakres 2: Ul. Jankowskiego 8-28 - 79 szt. kominów wentylacyjnych, w zakresie :
1) miejscowa naprawa ścianek kominowych z cegły, w tym wymiana uszkodzonych cegieł,
2) naprawa tynków ścian kominów poprzez skucie luźnych tynków i ich uzupełnienie,
3) naprawa pokrycia dachowego oraz obróbek w obrębie kominów w zakresie podklejenia i likwidacji pęcherzy i pęknięć papy wraz z oczyszczeniem powierzchni,
4) gruntowanie powierzchni czap kominów obłożonych papą termozgrzewalną preparatem asfaltowym,
5) uszczelnienie obwodowo na styku ściany i papy uszczelniaczem dekarskim (np. Wet-R-Dri) po wcześniejszym podklejeniu obróbek,
6) malowanie czap betonowych i ścian kominów wentylacyjnych farbą do betonu ( w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym) po uprzednim oczyszczeniu, naprawie powierzchni betonowych czap i zagruntowaniu impregnatem właściwym do zastosowanej wierzchniej farby. Farba musi być odporna na wymywanie wodą oraz odznaczać się zdolnością do mostkowania rys do 500 mikronów ( klasa A3). *
Zakres 3: Ul. Jankowskiego 3,5 i 38-42 - razem 40 szt. kominów wentylacyjnych, w zakresie :
1) miejscowa naprawa ścianek kominowych z cegły, w tym wymiana uszkodzonych cegieł na dachu budynku przy u!. Jankowskiego 3 i 5,
2) naprawa spoinowa ścian kominów,
3) gruntowanie powierzchni ścian kominów środkiem do hydrofobizacji cegfy,
4) naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej przy kominach w zakresie podklejenia oraz likwidacji pęcherzy i pęknięć papy wraz z oczyszczeniem powierzchni,
5) dwukrotne zabezpieczenie powierzchni dachu budynku z papy termozgrzewalnej przy Ul. Jankowskiego 3 i 5 - masą renowacyjną,
6) demontaż istniejących obwodowych listew dociskowych z blachy,
7) wykonanie nowych obróbek kominów i wyłazów powyżej krawędzi obróbek blacharskich jako obróbki jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr 5,2 mm (np. EXTRADACH TP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS) wierzchniego krycia wraz z aluminiową listwą dociskową (np. profil mocujący Icopai Standard AL. 40/1,0/2000) montowaną na dyblach z wkrętem ze stali nierdzewnej i uszczelnieniem na styku ściany i listwy,
8) malowanie czap betonowych kominów wentylacyjnych farbą do betonu ( w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym) po uprzednim oczyszczeniu, naprawie powierzchni betonowych i zagruntowaniu impregnatem właściwym do zastosowanej wierzchniej farby. Farba musi być odporna na wymywanie wodą oraz odznaczać się zdolnością do mostkowania rys do 500 mikronów (klasa A3).
Wymagania techniczne dla papy termozgrzewalnej nawierzchniowej z włókniny poliestrowej modyfikowanej SBS z posypką mineralną gruboziarnistą powierzchni górnej z folią z tworzywa sztucznego powierzchni dolnej o parametrach nie gorszych niż:
grubość w pasie z posypką 5,2mm (-0/+0,2t/j 5,2 do 5,4 mm)
wydłużenie wzdłuż i w poprzek 50(?10)%
wytrzymałość złącza na oddzieranie:
zakład podłużny 800(-100/+200) N/50mm
zakład poprzeczny 1000(-100/+200) N/50mm
odporność na obciążenie statyczne 20 kg
odporność na uderzenie 2000mm
max. siła rozciągająca wzdłuż 900(-0/+200)N/50mm, poprzek 800(-0/+200)N/50mm
Blacha, drut i pozostałe elementy z rozbiórki zostanie przekazana do punktu skupu złomu wskazanego przez Zamawiającego, natomiast wszystkie pozostałe powstałe odpady podlegają wywiezieniu i utylizacji.
Prace należy wykonać z zastosowaniem technologii oraz materiałów zgodnych z opisem w przedmiarze robót, zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wymogami technologicznymi oraz przepisami BHP i ppoż. Zastosowane materiały muszą odpowiadać, co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz posiadać wymagane atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych niż określone w niniejszej specyfikacji, zamiennych o właściwościach i parametrach nie gorszych niż podane jako przykładowe w SWZ. Zastosowanie materiałów zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
Prace należy wykonać na podstawie, przedmiarów robót stanowiących załączniki nr 5.1-5.2 z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego określonych w niniejszej Specyfikacji, w sposób zgodny z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wymogami technologicznymi oraz przepisami BHP i p.poż.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji lub ograniczenia zakresu robót określonych w przedmiarach robót i specyfikacji istotnych warunków zamówienia po rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem Umowy o wykonawstwo.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 211

Specyfikacja:
Specyfikacja warunków została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj. http://sm.opole.pl/44/63/przetargi-remontowo-budowlane.html oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
X. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem: Nazwa wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu Ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42 45-273 Opole
Oferta
PRZETARG - naprawa 171 szt. kominów wentylacyjnych na dachach budynków mieszkalnych
położonych na terenie Osiedla nr I TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 10.08.2021r do godz. 10:00
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta.
3. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, pok. 114, w terminie do 10 sierpnia 2021 r., do godz.10.00.

Miejsce i termin realizacji:
VII. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 15.10.2021 r.
2. Zamawiający wymaga aby roboty były prowadzone w sposób ciągły bez zbędnych przerw, dopuszcza się jedynie przerwy, które wynikają z technologii prowadzonych robót.
3. Oferta winna zawierać czas realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania placu budowy oraz harmonogram robót.
4. Za dzień zakończenia robót uważa się dzień, w którym Wykonawca zakończył wszystkie roboty objęte umową, uporządkował teren robót, usunął poza teren budowy wszystkie wytworzone odpady i pozostałości oraz przedstawił wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty.
5. Oferent wyraża zgodę na następujące warunki płatności: 2 faktury częściowe i 1 faktura końcowa, z terminem płatności 21 dni.
Faktura częściowa będzie płatna za wykonane etapu robót, faktura końcowa będzie płatna po wykonaniu całego zadania robót. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego wykonanego etapu robót, a dla faktury końcowej protokół odbioru końcowego bez wad.

Wymagania:
1. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego zasady określa Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, remontowe, dostawy i usługi przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu. Regulamin dostępny na stronie http://sm.opole.pl/24/53/przepisv-spoldzielcze.html
2. W procedurze przetargowej nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
IV. USTALENIE CENY ZAMÓWIENIA
1. Cena zamówienia winna być ustalona na podstawie przedmiarów robót dostarczonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem Wytycznych Zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji. Zaproponowana cena powinna obowiązywać w całym okresie realizacji.
2. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe (art.632 kodeksu cywilnego).
3. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę brutto zgodnie z formularzem.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
5. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę wykonania zamówienia.
6. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na wykonawcy, stąd musi on należycie ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac. Cena ryczałtowa wskazana przez wykonawcę w okresie ważności umowy nie może uiec zmianie.
7. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ należy traktować jako opis zakresu i ilości robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od zaplanowanej przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót wynikających z przedmiaru, a tym samym ceny zamówienia. Cena oferty skorygowana zostanie do określonych zakresów.
11. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych, po potwierdzeniu powyższego zakresu przez Zamawiającego.
12. Cena w/w robót ustalona będzie na podstawie kosztorysów dodatkowych, przy czym w przypadku robót zamiennych kosztorys ofertowy będzie skorygowany o roboty, z których się zrezygnuje.
13. Podstawą do opracowania kosztorysów dodatkowych będą składniki cenotwórcze (R, Kp, Kz i Z) i ceny materiałów przyjęte w kosztorysie ofertowym.
14. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, pod warunkiem, że wykonawca wskaże podwykonawców oraz zakres i wartość robót powierzonych podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ Wykaz podwykonawców.
V. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia z tytułu:
a) gwarancji jakości oraz rękojmi wykonanych robót, po zakończeniu robót, w wysokości 2,5% wynagrodzenia umownego brutto, w zaokrągleniu w górę do pełnych setek, w formie kaucji na okres udzielonej gwarancji; Zamawiający dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia w formie bezwarunkowej gwarancji bankowej lub bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, udzielonej na okres o 30 dni dłuższy od okresu gwarancji jakości liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, będzie zwracane w wartości nominalnej.
3. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.
4. Oferent zobowiąże się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 200.000,00 zł w całym okresie wykonania umowy, polisa będzie stanowiła załącznik do umowy z Wykonawcą.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH SPEŁNIENIE
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
2. Oferent ubiegający się o zamówienie powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane podobne lub tożsame z przedmiotem zamówienia {np. remont pokrycia dachu) o wartości brutto minimum 10.000,00 zł każda W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dostarczyć:
o Zestawienie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wskazanego w punkcie VI. 2 a) niniejszej SWZ oraz wartości wykonanych robót. Zestawienie to należy przedstawić na załączniku nr 2
o Referencje potwierdzające spełnienie warunku wskazanego w punkcie VI.2 a) niniejszej SWZ.
3. W przypadku gdy o zamówienie ubiega się konsorcjum (Oferenci wspólnie składający ofertę):
a) Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia udzielone przez pozostałych
członków konsorcjum a określające skład konsorcjum, wskazanie lidera konsorcjum (podmiotu upoważnianego), zakresu pełnomocnictwa (do złożenia wspólnej oferty i zawarcia wspólnej umowy), oznaczenie czasu trwania konsorcjum oraz czasu na jaki pełnomocnictwo zostało udzielone (oba te okresy nie mogą być krótsze niż czas realizacji przedmiotu zamówienia i okres udzielonej gwarancji),
b) za spełnienie warunków, o których mowa w punktach VI.2 uznaje się łączne wypełnienie niniejszych wymogów przez członków konsorcjum,
c) Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenia każdego członka konsorcjum o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy i udzieloną gwarancję.
4. W przypadku gdy Oferent zamierza powierzyć część robót podwykonawcy, zobowiązany jest przedstawić:
a) nazwę podwykonawcy,
b) zakres prac powierzanych podwykonawcy,
c) wartość prac powierzanych podwykonawcy,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
6. Oferta może zostać odrzucona wówczas, gdy cechować ją będą znamiona nieuczciwej konkurencji, przejawiającej się w szczególności podaniem nieprawdziwych danych oraz przy zaoferowaniu ceny znacząco odbiegającej od średniej ceny złożonych ofert.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w formie przelewu na konto Zamawiającego: PKO BP S.A. Opole 10 1020 3668 0000 5702 0010 2558 w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
2. Wadium powinno wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 09.08.2021 r. (data uznania rachunku Zamawiającego). Zamawiający uzna warunkowo zabezpieczenie oferty wadium, również w sytuacji, kiedy Oferent wykona przelew środków na rachunek Zamawiającego i przedłoży wydruk z systemu bankowego potwierdzający wykonany przelew, a środki zostaną uznane na rachunku zamawiającego nie później niż w dniu otarcia ofert lub dokona wpłaty wadium w kasie i przedłoży wraz z ofertą potwierdzenie wpłaty wadium.
3. Oferta, która nie będzie zabezpieczona w/w kwotą wadium zostanie odrzucona. Oferent wybrany traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy. Wadium zostanie zwrócone Oferentom w wartości nominalnej.
4. Dyspozycja w zakresie zwrotu wadium dla Oferenta:
którego oferta została wybrana do realizacji - zostanie przekazana do banku w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy przez obie strony i wniesieniu przez Oferenta zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy,
którego oferta nie została wybrana - zostanie przekazana do banku w ciągu 7 dni roboczych od daty wyboru wykonawcy.
5. Wadium zostanie zwrócone na rachunek, z którego dokonano przelewu lub na inny, jeżeli taki wskaże Oferent (w formie pisemnej).
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA
1. Formularz ofertowy według wzoru - załącznik nr 1 do SWZ, z propozycją ceny brutto przedmiotu zamówienia opracowaną zgodnie z niniejszą SWZ.
2. Proponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania placu budowy, przedstawiony zgodnie z punktem VII niniejszej SWZ (zawarte w formularzu ofertowym).
3. Oświadczenia (zawarte w formularzu ofertowym):
o przyjęciu warunków specyfikacji i projektu umowy,
o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,
o niezaleganiu w płatnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
o ubezpieczeniu się od odpowiedzialności cywilnej jeżeli oferta zostanie wybrana lub posiadaniu ubezpieczenia i przedłożenia poiisy OC przed podpisaniem umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł,
o wizji lokalnej oraz uzyskaniu informacji koniecznych do przygotowania oferty, o nie podleganiu wykluczeniu z przyczyn wskazanych w punkcie VI. SWZ, o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianym w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w toku postępowania w trybie zapytania o cenę . (jeśli dotyczy)
4. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Powyższe informacje powinny być potwierdzone aktualnym wydrukiem z systemu komputerowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Kosztorys ofertowy - kosztorys szczegółowy z wykazami składników cenotwórczych (R, Kp, Kz, i Z) oraz cenami materiałów zastosowanymi w kosztorysie ofertowym.
6. Harmonogram robót.
7. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wskazanego w punkcie Vl.2 a) SIWZ oraz wartości wykonanych robót. Zestawienie to należy przedstawić na załączniku nr 2 wraz referencjami potwierdzającymi spełnienie warunku.
8. Wykaz podwykonawców, wykonawca wskaże podwykonawców oraz zakres i wartość robót powierzonych podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3.
9. Opis oferowanego systemu z podaniem producenta i specyfikacji materiału.
3. W związku ze stanem epidemii wywołanej wirusem Sars-Cov-2, wykonawcy nie mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
4. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową, decyduje data doręczenia. Oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w formie elektronicznej na adres e-mail przetargi@sm.opole.pl. Przesłane dokumenty powinny być podpisane i zeskanowane do pliku \\\\pdf oraz spakowane do pliku w formacie *.zip zaszyfrowanego hasłem. Hasło do rozpakowania plików oferty należy wysłać na wyżej wskazany adres e-mail, w dniu otwarcia ofert, najpóźniej do godziny 10:00. I
Oferent, najpóźniej w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, zobowiązany będzie dostarczyć ofertę w oryginale na adres Zamawiającego.
6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma na piśmie powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian lub wycofania oferty. Ofertę można wycofać lub wprowadzić do niej zmiany przed ostatecznym terminem składania ofert.
7. Zaieca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, zaparafowane i ułożone w kolejności wynikającej z punktu IX niniejszej SWZ. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały bądź kserokopie) powinna być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta.
XII.TERMIN I WYBÓR OFERT
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym.
2. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 10.09.2021 r. O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: cena.
Cena oferty C - waga 100 pkt.
Cena oferty - będzie określona proporcjonalnie wg wzoru:
najniższa cena z badanych ofert
C =..........................--------------------------......x100 pkt
cena oferty badanej
3. Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg powyższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
XIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY
1. Przyjęcie oferty przez Zamawiającego nie stanowi zawarcia umowy.
2. Projekt umowy, zawierający wszystkie uwarunkowania oferty, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
3. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę.
4. Oferent zobowiąże się do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 pod rygorem utraty wadium.
5. Oferent będzie związany złożoną ofertą do dnia 30.09.2021 r.
6. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
7. Zamawiający na etapie zawierania umowy dopuszcza możliwość korekty zakresu robót.
8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu polisę OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane wyłącznie w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub faksem lub drogą elektroniczną na adresy/numery wskazane w niniejszym punkcie, a udzielane odpowiedzi będą przekazywane Oferentom na adresy/numery wskazane w zapytaniu.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień co do treści SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej nie później niż do 06.08.2021 r. pod warunkiem, że pisemny wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści SiWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 03.08.2021 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina doręczenia). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynie po terminie składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
4. Zapytania powinny być składane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub mailem na adres przetargi@sm.opole.pl;
XVI. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo nie wybrania żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.
XVII. ODWOŁANIA
Oferentom nie przysługują środki odwoławcze.

Uwagi:
XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", wszystkie osoby składające ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu ( zwana dalej Spółdzielnią) z siedzibą ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-273 Opole. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: spoldzielnia@sm.opole.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-273 Opole.
2. W Spółdzielni wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sm.opole.pl: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkl 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, łub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązujących i uregulowaniach wewnętrznych Spółdzielni.
6. Podanie danych jest w pełni dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym.
7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Spółdzielnia w ramach postępowania w trybie zapytania o cenę mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Spółdzielnia nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
0 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Sporządzono: Opole, dnia 28.07.2021r.

Kontakt:
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są w sprawach formalnych: Pani Anna Feruś, tel. 77 4624741, 77 4624702 i Pani Aleksandra Dulik tei. 77 4624724, 77 4624702.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.