Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
5023z ostatnich 7 dni
18118z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
Słowackiego 2
37-500 Jarosław
powiat: jarosławski
167341111, faks 166212188
pup@jaroslaw.praca.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489615
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jarosław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 167341111, faks 1662
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku PUP w Jarosławiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Postępowanie dotyczy ,,Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku PUP w Jarosławiu".
2) Oznaczenie wg CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
3) Zgodnie z udzieleniem pozwolenia na budowę wg DECYZJI NR 467/2021 Starosty Jarosławskiego AB-AAB.6740.473.2021 z dnia 7.07.2021 r. dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu obejmującego Wymianę pokrycia dachowego na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu wraz z montażem instalacji odgromowej oraz przeciwoblodzeniowej w ramach zadania Projekt wymiany pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu.
4) Przedmiotem postępowania są roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333) [dalej ustawy Pb], obejmujące rozbiórkę istniejącego pokrycia papowego, obróbek blacharskich i rynien, wykonanie nowego pokrycia dwuwarstwowego z pap termozgrzewalnych, wykonanie renowacji tynków kominów z obsadzeniem kratek wentylacyjnych otwieranych, wykonanie nowych obróbek blacharskich i założenie nowych rynien. Wykonanie systemu podgrzewania gzymsu z rynną od strony frontowej oraz wymianę instalacji odgromowej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu przy Ul. Słowackiego 2.
Budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-58 w związku z czym wszystkie prowadzone w nim prace podlegają ścisłym regulacjom i kontrolom konserwatora zabytków.
Wykonawca zobowiązany będzie:
I. Własnym staraniem i na własny koszt zapewnić zaakceptowanego przez Zamawiającego kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą Pb, a jeśli będzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa również kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane. Uwzględnić należy przede wszystkim uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (dalej RB) i udział w RB przez co najmniej 18 miesięcy prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z zapisami art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020.282) [dalej OZiOnZ],
II. Zagospodarować we własnym zakresie materiały z demontażu i odpady powstałe w toku realizacji RB oraz ponieść koszt ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji,
III. Właściwie postępować z materiałami z demontażu i odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020.797) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020.1439),
IV. Udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie, liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
UWAGA! Wykonawca będzie mógł zadeklarować dłuższy niż 36 miesięcy okres rękojmi i gwarancji jakości i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w kryterium oceny ofert.
V. Wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych tj. dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy Pb oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020.215),
VI. Zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami SWZ, zapisami złożonej oferty, dokumentacją techniczną, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa.
VII. Zamawiający posiada ,,Projekt czasowej organizacji ruchu" (dalej PCOR), który udostępnia Wykonawcom z uwagi na konieczność zajęcia pasa drogowego w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia/umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
VIII. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić opłaty związanie z zajęciem pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu zamówienia/umowy.
IX. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowną zgodę zarządcy drogi, na podstawie opracowanego ,,projektu czasowej organizacji ruchu" na czas budowy oraz ponieść wszystkie koszty z tym związane.
X. W przypadku gdy będzie to niezbędne Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli przyległego terenu lub innych nieruchomości lub obiektów osób trzecich wraz z uzgodnieniem terminu korzystania z nich oraz ponieść koszty z tym związane.
5) Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w ,,Projekcie budowlanym" stanowiącym załączniku nr 1 do SWZ oraz Szczegółowej ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych" stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ - proszę o dokładne zapoznanie się z dokumentacją - oraz informacji zawartych w ,,Przedmiarze robót" stanowiący załącznik nr 3 do SWZ i ,,Projektu czasowej organizacji ruchu" stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
6) W celu ułatwienia sporządzenia oferty Zamawiający udostępnia Wykonawcom kosztorys ofertowy oraz Przedmiar robót, jednak zakres kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót jak i zawarte w nich obmiary należy traktować poglądowo, nie mogą one stanowić jedynej podstawy do sporządzania dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia oraz nie będą wiążące dla Zamawiającego na etapie wykonawstwa.
7) Kosztorys ofertowy i przedmiar robót, o których mowa powyżej w ust. 5 należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze mające ułatwić prawidłowe obliczenie ryczałtowej ceny oferty w sposób opisany w SWZ. W przypadku różnic pomiędzy dokumentacją projektowo-techniczną a kosztorysem ofertowym i/lub przedmiarem robót do wyceny należy przyjąć że przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowo-techniczna tj. projekt budowlany oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe, roboty (prace) objęte dokumentacją projektowo-techniczną, a nie uwzględnione w kosztorysie ofertowym i/lub przedmiarze robót. Należy wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
8) W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych dostaw, usług czy robót budowlanych albo produktów lub wyrobów, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot (produkt lub wyrób) o takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych, technicznych czy jakościowych, spełniający minimalne parametry określone lub opisane przez Zamawiającego w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia za pomocą nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.
W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji i systemów referencji technicznej o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego obowiązany będzie do wykazanie iż przedmiot przez niego oferowany spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca składa odpowiednie dokumenty opisujące parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe, certyfikaty i dokumenty dopuszczające dany przedmiot (produkt lub wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że jest on równoważny.

CPV: 45000000-7, 45261000-4, 45311000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00130430, PO.242.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 09:20

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw_praca
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Wszystkie dokumenty związane z postępowaniem są dostępne na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl oraz https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw_praca Korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami tj. pytania, wyjaśnienia itp. odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej: https://platformazakupowa.pl za pośrednictwem formularza: ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw_praca.
2) Postępowanie prowadzone jest na platformie OpenNexus: https://platformazakupowa.pl za pośrednictwem portalu należy składać:
I. Ofertę,
II. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
III. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
IV. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP
W/w dokumenty składane są w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym, zaufanym, osobistym lub ePUAP, pod rygorem nieważności.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Podpis osobisty - to nie podpis: ,,osobisty" w potocznym rozumieniu, tylko zaawansowany podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą certyfikatu osobistego (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych DZ. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131 ze zm.).
Każda z powyższych form będzie prawidłowa i skuteczna. Wykonawca decyduje w jakiej formie złoży w/w dokumenty. Wykonawca może przekazać dokumenty w ramach jednego postępowania w różnych formach, przykładowo ofertę można złożyć w formie elektronicznej, a oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP z podpisem osobistym.
Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z platformy zakupowej opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
Pełną obsługę platformy zakupowej świadczy firma Open Nexus Sp. z o.o. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z działaniem platformy/systemu prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem telefonu 221010202, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
3) Korzystanie z platformy jest bezpłatne, przekazywanie wniosków, zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych i innych odbywa się za pomocą: https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw_praca formularza: ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".
4) Za datę przekazania (wpływu) wniosków, zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych i innych, przyjmuje się datę i godzinę kliknięcia przycisku WYŚLIJ, po którym pojawi się komunikat, że: ,,wiadomość została wysłana do zamawiającego".
5) Komunikacja poprzez formularz: ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" umożliwia dodanie do treści wysyłanej plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików (na raz) lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości: 500 MB.
6) W przypadkach awaryjnych np. awaria platformy/serwera https://platformazakupowa.pl Zamawiający i Wykonawca mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego pod adresem: pup@jaroslaw.praca.gov.pl.
7) W celu skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczących treści SWZ, dopuszcza się przesłanie treści zapytań pod adres poczty elektronicznej Zamawiającego: pup@jaroslaw.praca.gov.pl.
8) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania czy otwarcia ofert Zamawiający będzie umieszczał na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
9) Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020.2452) zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesłanych danych oraz szyfrowania i oznaczenia czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" informuje że:
I. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu, Ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Pracy w Jarosławiu;
II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu możliwy jest pod adresem email: iod@jaroslaw.praca.gov.pl;
III. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, dalej PZP.
IV. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ust. ustawy PZP;
V. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 78 ustawy PZP;
VI. Obowiązek podania danych osobowych dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym ustawą PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania danych określa ustawa PZP;
VII. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
VIII. Wykonawca posiada:
a) Prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) Prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO;
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
IX. Wykonawcy nie przysługuje:
a) Prawo do usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) Prawo do przenoszenia swoich danych, zgodnie z art. 20 RODO;
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, ze względu na zapisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489615
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 09:15
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw_praca

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PO.242.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Postępowanie dotyczy ,,Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku PUP w Jarosławiu".
2) Oznaczenie wg CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
3) Zgodnie z udzieleniem pozwolenia na budowę wg DECYZJI NR 467/2021 Starosty Jarosławskiego AB-AAB.6740.473.2021 z dnia 7.07.2021 r. dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu obejmującego Wymianę pokrycia dachowego na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu wraz z montażem instalacji odgromowej oraz przeciwoblodzeniowej w ramach zadania Projekt wymiany pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu.
4) Przedmiotem postępowania są roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333) [dalej ustawy Pb], obejmujące rozbiórkę istniejącego pokrycia papowego, obróbek blacharskich i rynien, wykonanie nowego pokrycia dwuwarstwowego z pap termozgrzewalnych, wykonanie renowacji tynków kominów z obsadzeniem kratek wentylacyjnych otwieranych, wykonanie nowych obróbek blacharskich i założenie nowych rynien. Wykonanie systemu podgrzewania gzymsu z rynną od strony frontowej oraz wymianę instalacji odgromowej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 2.
Budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-58 w związku z czym wszystkie prowadzone w nim prace podlegają ścisłym regulacjom i kontrolom konserwatora zabytków.
Wykonawca zobowiązany będzie:
I. Własnym staraniem i na własny koszt zapewnić zaakceptowanego przez Zamawiającego kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą Pb, a jeśli będzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa również kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane. Uwzględnić należy przede wszystkim uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (dalej RB) i udział w RB przez co najmniej 18 miesięcy prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z zapisami art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020.282) [dalej OZiOnZ],
II. Zagospodarować we własnym zakresie materiały z demontażu i odpady powstałe w toku realizacji RB oraz ponieść koszt ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji,
III. Właściwie postępować z materiałami z demontażu i odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020.797) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020.1439),
IV. Udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie, liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
UWAGA! Wykonawca będzie mógł zadeklarować dłuższy niż 36 miesięcy okres rękojmi i gwarancji jakości i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w kryterium oceny ofert.
V. Wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych tj. dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy Pb oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020.215),
VI. Zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami SWZ, zapisami złożonej oferty, dokumentacją techniczną, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa.
VII. Zamawiający posiada ,,Projekt czasowej organizacji ruchu" (dalej PCOR), który udostępnia Wykonawcom z uwagi na konieczność zajęcia pasa drogowego w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia/umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
VIII. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić opłaty związanie z zajęciem pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu zamówienia/umowy.
IX. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowną zgodę zarządcy drogi, na podstawie opracowanego ,,projektu czasowej organizacji ruchu" na czas budowy oraz ponieść wszystkie koszty z tym związane.
X. W przypadku gdy będzie to niezbędne Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli przyległego terenu lub innych nieruchomości lub obiektów osób trzecich wraz z uzgodnieniem terminu korzystania z nich oraz ponieść koszty z tym związane.
5) Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w ,,Projekcie budowlanym" stanowiącym załączniku nr 1 do SWZ oraz Szczegółowej ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych" stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ - proszę o dokładne zapoznanie się z dokumentacją - oraz informacji zawartych w ,,Przedmiarze robót" stanowiący załącznik nr 3 do SWZ i ,,Projektu czasowej organizacji ruchu" stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
6) W celu ułatwienia sporządzenia oferty Zamawiający udostępnia Wykonawcom kosztorys ofertowy oraz Przedmiar robót, jednak zakres kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót jak i zawarte w nich obmiary należy traktować poglądowo, nie mogą one stanowić jedynej podstawy do sporządzania dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia oraz nie będą wiążące dla Zamawiającego na etapie wykonawstwa.
7) Kosztorys ofertowy i przedmiar robót, o których mowa powyżej w ust. 5 należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze mające ułatwić prawidłowe obliczenie ryczałtowej ceny oferty w sposób opisany w SWZ. W przypadku różnic pomiędzy dokumentacją projektowo-techniczną a kosztorysem ofertowym i/lub przedmiarem robót do wyceny należy przyjąć że przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowo-techniczna tj. projekt budowlany oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe, roboty (prace) objęte dokumentacją projektowo-techniczną, a nie uwzględnione w kosztorysie ofertowym i/lub przedmiarze robót. Należy wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
8) W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych dostaw, usług czy robót budowlanych albo produktów lub wyrobów, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot (produkt lub wyrób) o takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych, technicznych czy jakościowych, spełniający minimalne parametry określone lub opisane przez Zamawiającego w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia za pomocą nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.
W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji i systemów referencji technicznej o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego obowiązany będzie do wykazanie iż przedmiot przez niego oferowany spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca składa odpowiednie dokumenty opisujące parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe, certyfikaty i dokumenty dopuszczające dany przedmiot (produkt lub wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że jest on równoważny.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena - kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 60 punktów
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

C = Cm/Cb X 60

C - wartość punktów oferty badanej
Cm - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb - cena badanej oferty
60 - waga kryterium

2) Gwarancja i rękojmia - kryterium podlega ocenie w skali 0-20 punktów
Oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi, wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

G = zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie okres gwarancji i rękojmi powyżej 36 miesięcy/60 X 20

Jeśli wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
o Zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż określony przez Zamawiającego minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że taka oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP;
o Zaoferuje minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości albo nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji jakości wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium ,,gwarancja i rękojmia" zostanie przyjęty 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
o Zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy wówczas do oceny oferty w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium ,,gwarancja i rękojmia" zostanie przyjęty 60 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w umowie z wykonawcą zostanie uwzględniony okres rękojmi i gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

3) Skrócenie terminu wykonania - kryterium podlega ocenie w skali 0-20 punktów
Oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zadeklarowanego przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia, wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

T = Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie skrócenie terminu wykonania zamówienia/20 X 20

Jeśli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
o Nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie deklarowanego skrócenia terminu wykonania zamówienia wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium ,,skrócenie terminu wykonania" zostanie przyjęty maksymalny termin wykonania zamówienia - 60 dni - oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą;
o Zadeklaruje skrócenie terminu wykonania zamówienia powyżej 20 dni wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium ,,skrócenie terminu wykonania" zostanie przyjęte skrócenie terminu wykonania zamówienia o 20 dni, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględnione skrócenie terminu wykonania zamówienia zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
4) Za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów ogółem, rozumianą jako sumę punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C+G+T).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Warunki zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
I. Zamawiający nie wprowadza wymagań w tym zakresie.
2) Warunki uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
I. Zamawiający nie wprowadza wymagań w tym zakresie.
3) Warunki sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
I. Zamawiający nie wprowadza wymagań w tym zakresie.
4) Warunki zdolności technicznej lub zawodowej;
Za spełniającego warunki udziału w postępowaniu zostaną uznani Wykonawcy którzy:
I. Wykażą dysponowaniem co najmniej jednej osoby(kierownika budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania RB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia do kierowania RB przy zabytkach nieruchomych i brał udział przez co najmniej 18 miesięcy w RB prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury wg zapisów art. 37c ustawy OZiOnZ,
II. Wykażą iż przynajmniej jedna osoba skierowana do realizacji zamówienia - pracami objętymi przedmiarem robót (załącznik nr 3 do SWZ) zgodnie z zapisami art. 95 ust. 1 ustawy PZP, jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2020.1320) z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Pb.
5) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 32. SWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
6) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolujących wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 4 pkt II. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia w/w wymogów i dokonanie ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów, przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania czynności.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Dowodami są: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, kopia umowy o pracę zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.
7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (złożyć ofertę wspólną).
8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 4 mogą spełniać łącznie z zastrzeżeniem iż warunek określony w ust. 1-3 musi posiadać Wykonawca samodzielnie (np. lider konsorcjum), pozostałe może posiadać podwykonawca lub inny członek konsorcjum.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: III. Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania z zakresu wskazanego w art. 108 ustawy PZP (wzór załącznik nr 6 do SWZ)
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy PZP, w szczególności oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP)[wzór załącznik nr 6 do SWZ],
II. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy PZP, w szczególności oświadczenia Wykonawcy o braku wydania orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP)[wzór załącznik nr 6 do SWZ],
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
II. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie RB, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami, z których co najmniej jedna (kierownik budowy) musi posiadać przewidziane przez przepisy uprawnienia do kierowania RB przy zabytkach, o których mowa w rozdziale 7 ust. 4 pkt I SWZ (wzór załącznik nr 7 do SWZ),
III. Oświadczenie o dysponowaniu osobami które zostaną skierowane do realizacji zamówienia - pracę objęte Przedmiarem robót: załącznik nr 3 do SWZ - zgodnie z zapisami art. 95 ust. 1 ustawy PZP oraz wskazaniami w rozdziale 7 ust. 4 pkt II, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Cywilny, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Pb wraz z oświadczeniem, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia (wzór załącznik nr 6 do SWZ) - wykaz osób będzie wymagany tylko od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
IV. Powyższy wykaz wskazany w pkt II powinien zawierać oświadczenie zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) tzw. RODO, które dodatkowo składane jest wraz z ofertą Wykonawcy (wzór załącznik nr 6 do SWZ),
V. Pisemne zobowiązanie, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt III Wykonawca wskazał osobę, którą nie dysponuje na chwilę obecną lecz będzie dysponował w przypadku udzielenia zamówienia tj.:
a) Pisemne zobowiązanie tej osoby do przyjęcia obowiązków i wykonania czynności wskazanych w w/w wykazie w przypadku uzyskania przez Wykonawcę zamówienia LUB
b) Pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego tę osobę zawierające wyraźne zobowiązanie do udostępnienia tej osoby na cały okres wykonywania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków.
VI. Oświadczenie o powierzeniu wskazanej części zamówienia podwykonawcom wraz z zobowiązaniem tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy),
VII. Każdy z podwykonawców (jeśli występują) składa z osobna oświadczenie o którym mowa w rozdziale 35 ust. 1 pkt I.
VIII. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, oświadczenia o których mowa w pkt II składają wspólnie wszyscy uczestnicy konsorcjum/spółki cywilnej jako jeden wspólny dokument podpisany przez wszystkich uczestników konsorcjum/spółki cywilnej, z wyłączeniem oświadczenia o którym mowa w rozdziale 35 ust. 1 pkt III, które składają wszyscy uczestnicy konsorcjum/spółki cywilnej osobno.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Na podstawie art. 128 ust. 1 PZP
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
I. Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 5 do SWZ)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
VIII. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, oświadczenia o których mowa w pkt II składają wspólnie wszyscy uczestnicy konsorcjum/spółki cywilnej jako jeden wspólny dokument podpisany przez wszystkich uczestników konsorcjum/spółki cywilnej, z wyłączeniem oświadczenia o którym mowa w rozdziale 35 ust. 1 pkt III, które składają wszyscy uczestnicy konsorcjum/spółki cywilnej osobno.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień umowy lub wprowadzenie do niej dodatkowych postanowień może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wprowadzenie zmian postanowień umowy lub dodatkowych postanowień jest możliwe jedynie w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takich zmian lub dodatkowych postanowień wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności:
1) W związku z czynnikami atmosferycznymi (np. intensywne opady) uniemożliwiające wykonywanie prac na wysokościach (czyt. dachu budynku)
2) W związku z opieszałością instytucji zewnętrznych, gdy termin oczekiwania na decyzję przekracza ustalone terminy ustawowe (np. dot. wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego)
3. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzenie istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem wystąpienia nie leżących po stronie Wykonawcy okoliczności uniemożliwiające terminową realizację umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, a w szczególności ze względów technologicznych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena - kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 60 punktów
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

C = Cm/Cb X 60

C - wartość punktów oferty badanej
Cm - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb - cena badanej oferty
60 - waga kryterium

2) Gwarancja i rękojmia - kryterium podlega ocenie w skali 0-20 punktów
Oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi, wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

G = zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie okres gwarancji i rękojmi powyżej 36 miesięcy/60 X 20

Jeśli wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
o Zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż określony przez Zamawiającego minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że taka oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP;
o Zaoferuje minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości albo nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji jakości wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium ,,gwarancja i rękojmia" zostanie przyjęty 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
o Zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy wówczas do oceny oferty w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium ,,gwarancja i rękojmia" zostanie przyjęty 60 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w umowie z wykonawcą zostanie uwzględniony okres rękojmi i gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

3) Skrócenie terminu wykonania - kryterium podlega ocenie w skali 0-20 punktów
Oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zadeklarowanego przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia, wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

T = Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie skrócenie terminu wykonania zamówienia/20 X 20

Jeśli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
o Nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie deklarowanego skrócenia terminu wykonania zamówienia wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium ,,skrócenie terminu wykonania" zostanie przyjęty maksymalny termin wykonania zamówienia - 60 dni - oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą;
o Zadeklaruje skrócenie terminu wykonania zamówienia powyżej 20 dni wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium ,,skrócenie terminu wykonania" zostanie przyjęte skrócenie terminu wykonania zamówienia o 20 dni, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględnione skrócenie terminu wykonania zamówienia zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
4) Za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów ogółem, rozumianą jako sumę punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C+G+T).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.