Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa węzła cieplnego w budynku

Przedmiot:

Budowa węzła cieplnego w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dąbrowa Górnicza
Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
inwestycje@dg.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-29 12:00:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa węzła cieplnego w budynku Żłobka Miejskiego przy Ul. Mireckiego 28 w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, (...) pełna nazwa w sekcji VI
Krótki opis przedmiotu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakres robót ,w ramach zadania pn. : Budowa węzła cieplnego w budynku Żłobka Miejskiego przy Ul. Mireckiego 28 w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola Nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego) obejmuje:
o budowę węzła cieplnego w budynku Żłobka Miejskiego przy Ul. Mireckiego 28 z przystosowaniem pomieszczenia poprzez rozbiórki i wykonanie: robót budowlanych, instalacji wod.-kan., instalacji wentylacji, instalacji elektrycznej, instalacji AKPiA
o rozbiórkę i odtworzenie elementów zagospodarowania terenu i nawierzchni chodników i dróg po śladzie wymienianej przez Tauron Ciepło sieci ciepłowniczej i przyłącza (zgodnie z podpisaną Umową o przyłączenie do sieci ciepłowniczej z Tauron Ciepło).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
o dokumentacja techniczna, w tym projekty budowlane i wykonawcze oraz STWiOR. - załącznik nr 8 do zaproszenia ,
o projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 6 do zaproszenia.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:
1. Ustawą Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 z późn.zm.),
2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 tj. z późn. zm.).

CPV: 45331000-6, 45000000-7, 45111291-4, 45233200-1, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00130444, ZP.WIR.271.4.32.2021

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Uzasadnienie prawne:
Art. 305 pkt 2) Pzp.
Zamawiający może udzielić´ zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:
(...)
2) w postep. prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasad. faktyczne:
W postęp. o przed. jw. nr ZP.WIR.271.4.18.2021 prowadzonym uprzednio w trybie podst. do upływu terminu składania ofert tj. 02.07.2021 r. nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego zaistniała przesłanka unieważnienia, o której mowa w art. 255 pkt. 1) Pzp.

cd. w sekcji VI
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-63c98969-c5ca-11eb-911f-9ad5f74c2a25
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Tauron Serwis sp. z o.o
5.1.2.) Ulica: Promienna 7
5.1.3.) Miejscowość: Jaworzno
5.1.4.) Kod pocztowy: 43-603
5.1.5.) Województwo: śląskie
5.1.6.) Kraj: Polska
SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
I. Kontynuacja z sekcji IV pkt. 4.2.

Ponadto warunki udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ) ustawy Pzp, w rozumieniu definicji legalnej zawartej w art. 7 pkt 29 ustawy Pzp, nie tylko nie zostały w istotny sposób zmienione, ale są wręcz tożsame z warunkami unieważnionego postępowania (z zachowaniem niezbędnych różnic wynikających z proceduralnej odmienności trybów),
Jednocześnie do ww. postępowania załącznik stanowiła umowa nr RH/BP/000472/21 z dnia 13.05.2021 zawarta pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Spółką Tauron Ciepło sp. z o.o., która określa zakres i zasady wykonania robót objętych tym postępowaniem, polegających na zmianie sposobu zasilania w ciepło obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ul. Mireckiego 25 i 28 w Dąbrowie Górniczej (Przedszkole nr 39 i Żłobek Miejski Filia Nr 2). W umowie całość robót została rozdzielona na przebudowę sieci ciepłowniczej (zakres Tauron Ciepło Sp. z o.o.) i montaż węzła cieplnego (zakres Gminy). Obydwie roboty zazębiają się w terenie, wykonane muszą być jednocześnie i łącznie stanowią całość robót koniecznych do zrealizowania nowego układu zasilania ww. obiektów w ciepło.
W ramach realizacji zobowiązań zawartych w ww. umowie, w dniu 28.06.2021r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na rzecz Tauron Ciepło Sp. z o.o. , ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice. Prace budowlano - montażowe opisane w §2 ust. 2 umowy należące do zakresu Tauron Ciepło, zostały faktycznie zlecone na podstawie odrębnych regulacji funkcjonujących w spółce Wykonawcy - Tauron Serwis sp. z o.o., ul. Promienna 7, 43 - 603 Jaworzno. Z uwagi na brak ofert w postępowaniu nr ref. ZP.WIR.271.4.18.2021 Gmina Dąbrowa Górnicza nie może przestąpić do realizacji swojego zakresu. Mając powyższe na uwadze, a w szczególności terminy, które winny być dotrzymane przez Tauron Ciepło i Gminę Dąbrowa Górnicza, w tym bezkolizyjne wykonanie robót w terminie zapewniającym dostawę ciepła do budynku żłobka, uzasadnionym jest udzielenie zamówienia w trybie ,,z wolnej ręki" Wykonawcy, który aktualnie przystępuje do realizacji zakresu robót Tauron Ciepło Sp. z o.o. ściśle powiązanego z zakresem robót Gminy Dąbrowa Górnicza.
Powierzenie zamówienia wykonawcy stale współpracującemu ze spółką Tauron Ciepło Sp. z o.o. zapewni szybką i rzetelną realizację zadania przez wykwalifikowanego specjalistę. Ponadto powyższe wynika wprost z zasady oszczędnego wydatkowania środków publicznych, gdyż wpłynie na zmniejszenie wydatków na wykonanie zadania ze względu na brak konieczności koordynowania różnych wykonawców oraz utrzymywanie obowiązku gwarancyjnego przez jednego wykonawcę.

II. Pełna nazwa zamówienia:
Budowa węzła cieplnego w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Mireckiego 28 w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola Nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.