Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa pokrycia dachu warsztatu mechanicznego

Przedmiot:

Naprawa pokrycia dachu warsztatu mechanicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Oddział KWK ROW
ul. Jastrzębska 10
44-253 Rybnik
powiat: Rybnik
32/ 7160688, 32/7160680, 32/ 7292428
przetargi@pgg.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: 4 000,00 zł
Nr telefonu: 32/ 7160688, 32/7160
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa pokrycia dachu warsztatu mechanicznego w KWK ROW Ruch Marcel.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr Ido SIWZ.
b) oświadczeń i dokumentów,
c) pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych
d) oświadczenia o spełnieniu obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO złożone na druku Formularza ofertowego
10) Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy w wersji elektronicznej dołączyć jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawierać w nazwie zwrot ,,tajemnica przedsiębiorstwa". Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
12. Przystąpienie przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. i treści SIWZ, w tym w szczególności wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

Dokument nr: 492100293/01

Otwarcie ofert: XVIII. Otwarcie ofert i termin aukcji elektronicznej.
1. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu 12.08.2021 . o godz 900

Składanie ofert:
1 ) Ofertę należy złożyć za pomocą narzędzi umieszczonych na platfarpiJe Elektronicznego Formularza Ofertowego w terminie do dnia 12.08.2021 do godz 900

Wymagania:
1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
2) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej zwanym w dalszej części SrWZ Regulaminem.
3) Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ustępie 2, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Profilu Nabywcy.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
6) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SrWZ.
X. Wadium.
1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium {zgodnie z zapisami § 33 Regulaminu (...) ust. 2.) w wysokości 4 000,00 zł.
2) Jeżeli w okresie 3 lat licząc od terminu składania ofert wykonawca w innym postępowaniu prowadzonym przez Polską Grupę Górniczą S.A. odmówił zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego stronie lub wycofał ofertę (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego), zobowiązany jest wnieść wadium w powiększonej wysokości, tj. 8 000,00 zł.
3) Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
4) Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.
5) Wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia.
6) Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy konto Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 96 1090 1186 0000 0001 4694 7197 do dnia składania ofert do
godz...... z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: ,,Wadium na przetarg nr 492100293
pn.: "Naprawapokrycia dachu warsztatu mechanicznego w KWKROWRuch MarceF'.
Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
7) Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania ofert. Dokument potwierdzający złożenie wadium należy dołączyć do oferty.
8) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9) Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione. W przypadku złożenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, złożonego w postaci:
XVI. Termin związania ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 90 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2) Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
3) System Elektronicznego Formularza Ofertowego nie dopuszcza możliwości złożenia oferty po upływie terminu składania ofert.
4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5) Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert skutkuje odrzuceniem oferty.
6) Przez zmianę oferty nie należy rozumieć:
a) zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji z zastrzeżeniem że nie mogą one być mniej korzystne niż w złożonej ofercie,
b) zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych prowadzonych po negocjacjach / aukcji elektronicznej
c) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert.
2. Aukcja elektroniczna rozpocznie się niezwłocznie po niejawnym otwarciu ofert. Przewidywane rozpoczęcie aukcji japońskiej nastąpi po otwarciu ofert.
3. Informacje o rozpoczęciu aukcji oferenci otrzymują drogą mailową na adresy wskazane w ofercie a aukcja przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.
4. Informacja z niejawnego otwarcia ofert zostanie opublikowana w Profilu nabywcy po przeprowadzeniu aukcji i zawierać będzie informacje dotyczące nazw oraz adresów Wykonawców, a także informacje dotyczące cen, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5,. Po zakończeniu aukcji Zamawiający opublikuje w Profilu nabywcy nazwę Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w toku aukcji bez podawania uzyskanej ceny.
XIX. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.
1) Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami: Wykonawcy z Zamawiającym:
zapytania do SIWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści ofert, dokumentów, pozostałe oświadczenia i wnioski:
- drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego
Zamawiającego z Wykonawcami:
zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:
- drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego lub adres mailowy wskazany w ofercie; - poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy www.korporacja.pgg.pl
2) Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji przesłanej drogą elektroniczną.

Kontakt:
Osobami udzielającymi informacji ze strony Zamawiającego są:
a) w sprawach formalnych Aleksandra Kuligowska - tel. +48/32/ 7160688
Marek Sobik - tel.+48/32/7160680
b) w sprawach merytorycznych Arkadiusz Zimnol - tel. +48/32/ 7292428 godziny pracy: od 600 do 1400

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.