Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie izolacji pionowej i poziomej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH w Olsztynie
ul. Cicha 5
10-313 Olsztyn
powiat: Olsztyn
895262832
zlibk@zlibk.olsztyn.eu
https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 895262832
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Partyzantów 15 w Olsztynie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji pionowej i poziomej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Partyzantów 15 w Olsztynie.

CPV: 45320000-6, 45261320-3, 45262100-2, 45443000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00130644, ZLiBK/ZP-5/07/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu zostały opisane w Instrukcjach korzystania z Platformy przetargowej Gminy Olsztyn
dostępnych pod adresem: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO, Prokuratura Krajowa informuje, że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn tel: 89 533-36-26 e mail: zlibk@zlibk.olsztyn.eu
2. Inspektorem ochrony danych w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie jest Zdzisław Ciołkowski e mail: ciolkowski.zdzislaw@zlibk.olsztyn.eu
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto, dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia - art. 75 Pzp; 2) żądania sprostowania swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może:
a) skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp - art. 19 ust. 2 ustawy Pzp, b) naruszać integralności protokołu oraz jego załączników - art. 76 ustawy Pzp; 3) ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 18 ust. 2 RODO, z tym że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania - art. 19 ust. 3 ustawy Pzp;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo:
1) usunięcia danych osobowych - art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 - 3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
11. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Ochrona danych osobowych w zakresie przetwarzania danych przez Administratora Systemu i Operatora Platformy zakupowej:
1) w zakresie dotyczącym zarządzania Platformą zakupową, wobec danych Wykonawców
zarejestrowanych na Platformie zakupowej administratorem jest: Logintrade S.A. z siedzibą we
Wrocławiu (Administrator Systemu), adres e-mail: kontakt@logintrade.pl, który powierzył przetwarzanie
danych firmie: LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Operator Platformy zakupowej),
2) w sprawach związanych z ochroną danych w zakresie przetwarzania ich przez Logintrade S.A. oraz
LT Serwis sp. z o.o. należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail:
ochronadanych@logintrade.com.pl
3) dane użytkowników są przetwarzane przez Logintrade S.A. oraz LT Serwis sp. z o.o. na podstawie zgody wyrażonej przez nich przy okazji rejestracji wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności Platformy zakupowej Zamawiającego.
4) Administrator nie przewiduje udostępniania przetwarzanych danych podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
5) dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
6) dane osobowe podawane są przez użytkownika dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem do korzystania z Platformy zakupowej.
7) wobec danych przetwarzanych przez Logintrade S.A. użytkownikowi przysługują następujące prawa:
- użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania i poprawiania,
- użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia
danych,
- użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- użytkownik ma prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
8) Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu sprawuje funkcję Administratora Systemu Platformy zakupowej i realizuje zadania związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Platformy zakupowej.
9) LT Serwis z siedzibą w Warszawie sprawuje funkcję Operatora Platformy i realizuje zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Platformy zakupowej.
2. Szczegółowe klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem jest Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Administrator Systemu), który powierzył przetwarzanie danych firmie: LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Operator Platformy zakupowej) zawarte są na stronie internetowej pod adresem: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
3. Analogiczny obowiązek informacyjny, jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób skierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. W związku z powyższym Zamawiający przypomina, że obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-20 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy przetargowej Gminy Olsztyn dostępnej pod adresem: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 2 700,00 zł
2. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w SWZ.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego: (w tytule przelewu należy wpisać nazwę postępowania i NIP),
Bank PKO BP SA, numer konta: 19 1020 3541 0000 5102 0290 8820
W przypadku wniesienia wadium przelewem w pieniądzu, decyduje data uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 310 ze zm.).
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej treść gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela) do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty i zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności wymienione w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp bez obowiązku potwierdzania tych okoliczności;
2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
3) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
4) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7) oryginał wadium, sporządzony w postaci elektronicznej nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej.
7. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZLiBK/ZP-5/07/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji pionowej i poziomej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Partyzantów 15 w Olsztynie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska w sumie
największą
liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria, obliczoną wg wzoru:
P = C + G + T
P - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę
C - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Cena oferty brutto
G - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Okres gwarancji
T - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Termin Wykonania
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Wykonania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 Posiadania wiedzy i doświadczenia
W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązują się udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (izolacja ścian fundamentowych) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie / minimum 2 referencje lub opinie o wartości łącznej co najmniej 150 000,00 zł netto.

1.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał:
1.2.1 Potencjał kadrowy
Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowaniem zdolności zawodowej Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót/ wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonania zamówienia wynikającego z obowiązujących przepisów w tym prawa budowlanego - wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

1.3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca na każde zadanie, na które składa ofertę musi wykazać posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200000,00zł.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.
1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej Druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.
1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej Druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Dot. zdolności technicznej i zawodowej (wykaz wykonanych robót i wykazanie dysponowania
potencjałem kadrowym (kierownik robót) wraz z informacją o podstawie do dysponowania osobą
- załącznik nr 3,4,5 do SWZ.
2) Dot. zdolności ekonomicznej (wykazanie posiadania aktualnej, opłaconej polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Dot. zdolności technicznej i zawodowej (wykaz wykonanych robót i wykazanie dysponowania potencjałem kadrowym (kierownik robót) wraz z informacją o podstawie do dysponowania osobą - załącznik nr 3,4,5 do SWZ.
2) Dot. zdolności ekonomicznej (wykazanie posiadania aktualnej, opłaconej polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 2 700,00 zł
2. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w SWZ.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego: (w tytule przelewu należy wpisać nazwę postępowania i NIP),
Bank PKO BP SA, numer konta: 19 1020 3541 0000 5102 0290 8820
W przypadku wniesienia wadium przelewem w pieniądzu, decyduje data uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 310 ze zm.).
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej treść gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela) do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty i zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności wymienione w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp bez obowiązku potwierdzania tych okoliczności;
2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
3) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
4) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7) oryginał wadium, sporządzony w postaci elektronicznej nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej.
7. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie ze wzorem umowy załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska w sumie
największą
liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria, obliczoną wg wzoru:
P = C + G + T
P - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę
C - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Cena oferty brutto
G - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Okres gwarancji
T - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Termin Wykonania
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Wykonania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.