Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
392z dziś
4928z ostatnich 7 dni
19122z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zasilacza awaryjnego UPS

Przedmiot:

Dostawa zasilacza awaryjnego UPS

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
powiat: Wrocław
bartlomiej.piskor@wsb.wroclaw.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61770
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie Ofertowe nr 185/01/07/2021/43/BP - dostawa zasilacza awaryjnego UPS.
Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.04.00-00-P005/17 - ,,Wspieranie procesów konsolidacji uczelni"

Część 1
DOSTAWA zasilacza awaryjnego UPS

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę zasilacza awaryjnego UPS (1 sztuka) dla Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

CPV: 30236000-2

Dokument nr: 2021-7179-61770, 185/01/07/2021/43/BP

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Fabryczna
Miejscowość
Wrocław

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
a. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 185/01/07/2021/43/BP - Formularz oferty - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
b. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 185/01/07/2021/43/BP - Oświadczenie
o braku wzajemnych powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy i Zamawiającego - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
c. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do podpisania oferty, jeżeli nie wynika to
z dokumentów rejestrowych.
d. Certyfikaty i potwierdzenia zgodności opisane w specyfikacji przedmiotu zamówienia w postaci skanów dokumentów lub link do strony internetowej potwierdzającej, że oferowany sprzęt posiada wymagane w specyfikacji certyfikaty.
8.2 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego w punkcie 8.1 w podpunktach b), c), d) oświadczeń i dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta będzie podlegała odrzuceniu lub postępowanie będzie podlegało unieważnieniu.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania zostaną wykluczone oferty złożone przez Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym tj. Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego tj. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego tj. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie przez Wykonawcę podpisanego oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-29
Data ostatniej zmiany
2021-07-29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:
A - cena brutto za całość przedmiotu zamówienia wskazana w formularzu oferty - 100 pkt (100%)
Najwyższą liczbę punktów w kryterium najniższa cena tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych
w ofertach na wykonanie zamówienia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Bartłomiej Piskor
tel.:
e-mail: bartlomiej.piskor@wsb.wroclaw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.