Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wygłuszenie sal dydaktycznych oraz wymiana stolarki drzwiowej

Przedmiot:

Wygłuszenie sal dydaktycznych oraz wymiana stolarki drzwiowej

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy
Kościuszki 8
39-200 Dębica
powiat: dębicki
sekretariat@zpsmdebica.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dębica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nowocześnie w XXI wiek
(Wygłuszenie sal dydaktycznych oraz wymiana stolarki drzwiowej
w ZPSM w Dębicy)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest postępowanie prowadzone w trybie zaprojektuj i wybuduj.
1) - Zaprojektowanie - tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego oraz wybudowanie
Podstawą do przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlach jest załączony do niniejszego SWZ - PFU wraz z niezbędnymi załącznikami.
Przedmiot zamówienia składa się min. z :
- inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
- ekspertyzy technicznej (oceny stanu technicznego budynku) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
- mapa (podkładów) do celów projektowych,
- badań akustycznych określających istniejące wskaźnik izolacyjności akustycznej ścian dzielących pomieszczenia i ścian w których będą wymieniana stolarka drzwiowa,
- uzgodnień z Zamawiającym lub Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie sugerowanych rozwiązań innych niż wskazane przez Zamawiającego w tym w zakresie ochrony ppoż.
- wykonania projektów wykonawczych z zakresu akustyki budowlanej w zakresie deklarowanej izolacyjności akustycznej przegród pionowych od dźwięków powietrznych R' A1 i Ra1R
- wykonania specyfikacji technicznych wykonania oraz odbioru robót,
- wykonania kosztorysów inwestorskich i przedmiarami robót we wszystkich branżach oraz zbiorczego zestawienia kosztów
- zaprojektowaniu i wygłuszeniu istniejących lub wykonanie nowych, przegród - pionowych dzielących salę nr 18 z salą nr 19, salę nr 20 z salą nr 21 i wykonanie w sali nr 21 przedścianki akustycznej izolującej hałas docierający z instalacji toalet przyległych wspólną ścianą do sali nr 21 ( rzuty sal, w których należy wygłuszyć ściany - załącznik nr 1) oraz - w salach 48, 49, 50, 51, 52,53 ( rzuty sal w których należy wygłuszyć ściany- załącznik nr 2) zakres obejmuje zaprojektowanie i wygłuszenie istniejących lub wykonanie nowych przegród izolującej hałas w taki sposób i przy użyciu takich materiałów, aby izolacyjność akustyczna ścian nie była na poziomie niższym niż R' A160 dB.
W tym celu wykonawca najpierw dokona pomiarów akustycznych istniejących ścian i zaprojektuje rozwiązania za pomocą, których zostanie osiągnięty zamierzony efekt, a następnie wykona prace poprawiające izolacyjność akustyczną scian. Wykonany projekt musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
o Sporządzony projekt wygłuszenia ścian, przed rozpoczęciem prac remontowych musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
o Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary akustyczne potwierdzające zamierzony cel. Zamawiający nie odbierze wykonanych prac w sytuacji osiągnięcia wyników niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

2) Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na parterze w salach nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17,18,19,20,21 w 2 salach perkusji, w sali klarnetu, w sali saksofonu, sali puzonu, sali kontrabasu, magazynu muzycznego (poszerzenie i wymianę otworów drzwiowych należy dokonać na przykładzie projektu dołączonego do PFU (Projekt ten zakłada wyłącznie wymianę drzwi w ścianach nośnych, nie wszystkich drzwi) wraz z demontażem istniejących meblościanek, oraz wymianę drzwi
w salach nr 48, 49, 50, 51, 52, 53.
Dodatkowo na I piętrze należy wymienić drzwi w pomieszczeniach: księgowość, pokój nauczycielski, pomieszczenie gospodarcze, gabinet dyrektora, sekretariat wraz poszerzeniem otworów drzwiowych (nie dotyczy pokoju nauczycielskiego, pomieszczenia gospodarczego)- załącznik nr 3, wstawieniem wzmocnienia nadproży, ich obrobieniem w celu podniesienia izolacyjności akustycznej drzwi do określonych jako nie niższe niż określone przez Zamawiającego wraz z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich ( nie dotyczy pomieszczeń na I piętrze). Na I piętrze należy wymienić drzwi w gabinecie dyrektora o wymiarach 90cm x 200 cm - stan istniejący 80 cm x 200 cm, w księgowości i sekretariacie o wymiarach 90 cm x 200 cm - stan istniejący 80cm x 200 cm oraz w pokoju nauczycielskim i pomieszczeniu gospodarczym o wymiarach 80 cm x 200 cm - bez zmian.
Zestawienie drzwi do wymiany - załącznik nr 4
Wymiany należy dokonać zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją projektową

Uwaga!
- Pełny Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje w załącznikach do niniejszego SWZ.
- Prace prowadzone będą na obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Muzyczna. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac remontowych w sposób umożliwiający ciągłą i niezakłóconą pracę Szkoły oraz
w godz.ch wcześniej ustalonych z Dyrekcją ZPSM.
- Przeniesienie włączników i gniazd elektrycznych należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
i obowiązującymi normami. W przypadku ingerencji w instalację elektryczną, wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych pomiarów i sprawdzenia instalacji.

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45310000-3, 45421000-4, 45421100-5, 45432113-9, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00130667, 26/261/1/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych złożenie oferty),zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
www.miniportal.uzp.gov.pl
(Formularz do komunikacji).
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email sekretariat@zpsmdebica.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w
pkt 3 adres e-mail.
6.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7. Za datę przekazania wymienionych oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się datę i godzinę zarejestrowania ich na skrzynce ePUAP po stronie zamawiającego lub datę i godzinę wpływu
wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej.
8. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.
10. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls rtf ze szczególnym wskazaniem na .pdf
11. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający wymaga wykorzystanie jednego z formatów: .zip 7Z.
12. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES, XAdES (podpis wewnętrzny).
13. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
14. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP. zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze
skompresowanych plików.
15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
16. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym/osobistym lub zaufanym. Może to skutkować naruszeniem integralności
plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Twoich danych osobowych jest Twoich danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy 39-200 Dębica ; Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Ul. Kościuszki 8, 39-200 Dębica, przez e-mail: sekretariat@zpsmdebica.pl, telefonicznie :600 279968
Inspektorem Ochrony Danych jest Jakub Brotoń . Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób : listownie na adres: uul. Kościuszki 8, 39-200 Dębica, przez e-mail: jakub@broton.pl, telefonicznie 600 279968
Inspektor będzie przetwarzać Twoje dane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), dalej ,,ustawa Pzp", związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikających z ustawy Pzp; dane osobowe Wykonawcy i innych osób podanych w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.,, Opracowanie projektu pn. ,,Nowocześnie w XXI wiek - Wygłuszenie sal dydaktycznych oraz wymiana stolarki drzwiowej w ZPSM w Dębicy" znak 26/261/1/2021 prowadzonym zgodnie z art. 275 pkt. 1 UPzp, zamówienie klasyczne udzielane
w trybie podstawowym.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz ustawy Pzp.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ZPSM w Dębicy przez minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ZPSM w Dębicy przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Krakowie, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom lub osobom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Twoje dane Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
o na podstawie art. 15 RODO
o na podstawie art. 16 RODO
o na podstawie art. 18 RODO
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że przetwarzanie jej dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO; W odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
Wykonawcy i innym osobom podanych w ofercie nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 12:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 26/261/1/2021.
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest postępowanie prowadzone w trybie zaprojektuj i wybuduj.
1) - Zaprojektowanie - tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego oraz wybudowanie
Podstawą do przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlach jest załączony do niniejszego SWZ - PFU wraz z niezbędnymi załącznikami.
Przedmiot zamówienia składa się min. z :
- inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
- ekspertyzy technicznej (oceny stanu technicznego budynku) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
- mapa (podkładów) do celów projektowych,
- badań akustycznych określających istniejące wskaźnik izolacyjności akustycznej ścian dzielących pomieszczenia i ścian w których będą wymieniana stolarka drzwiowa,
- uzgodnień z Zamawiającym lub Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie sugerowanych rozwiązań innych niż wskazane przez Zamawiającego w tym w zakresie ochrony ppoż.
- wykonania projektów wykonawczych z zakresu akustyki budowlanej w zakresie deklarowanej izolacyjności akustycznej przegród pionowych od dźwięków powietrznych R' A1 i Ra1R
- wykonania specyfikacji technicznych wykonania oraz odbioru robót,
- wykonania kosztorysów inwestorskich i przedmiarami robót we wszystkich branżach oraz zbiorczego zestawienia kosztów
- zaprojektowaniu i wygłuszeniu istniejących lub wykonanie nowych, przegród - pionowych dzielących salę nr 18 z salą nr 19, salę nr 20 z salą nr 21 i wykonanie w sali nr 21 przedścianki akustycznej izolującej hałas docierający z instalacji toalet przyległych wspólną ścianą do sali nr 21 ( rzuty sal, w których należy wygłuszyć ściany - załącznik nr 1) oraz - w salach 48, 49, 50, 51, 52,53 ( rzuty sal w których należy wygłuszyć ściany- załącznik nr 2) zakres obejmuje zaprojektowanie i wygłuszenie istniejących lub wykonanie nowych przegród izolującej hałas w taki sposób i przy użyciu takich materiałów, aby izolacyjność akustyczna ścian nie była na poziomie niższym niż R' A160 dB.
W tym celu wykonawca najpierw dokona pomiarów akustycznych istniejących ścian i zaprojektuje rozwiązania za pomocą, których zostanie osiągnięty zamierzony efekt, a następnie wykona prace poprawiające izolacyjność akustyczną scian. Wykonany projekt musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
o Sporządzony projekt wygłuszenia ścian, przed rozpoczęciem prac remontowych musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
o Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary akustyczne potwierdzające zamierzony cel. Zamawiający nie odbierze wykonanych prac w sytuacji osiągnięcia wyników niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

2) Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na parterze w salach nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17,18,19,20,21 w 2 salach perkusji, w sali klarnetu, w sali saksofonu, sali puzonu, sali kontrabasu, magazynu muzycznego (poszerzenie i wymianę otworów drzwiowych należy dokonać na przykładzie projektu dołączonego do PFU (Projekt ten zakłada wyłącznie wymianę drzwi w ścianach nośnych, nie wszystkich drzwi) wraz z demontażem istniejących meblościanek, oraz wymianę drzwi
w salach nr 48, 49, 50, 51, 52, 53.
Dodatkowo na I piętrze należy wymienić drzwi w pomieszczeniach: księgowość, pokój nauczycielski, pomieszczenie gospodarcze, gabinet dyrektora, sekretariat wraz poszerzeniem otworów drzwiowych (nie dotyczy pokoju nauczycielskiego, pomieszczenia gospodarczego)- załącznik nr 3, wstawieniem wzmocnienia nadproży, ich obrobieniem w celu podniesienia izolacyjności akustycznej drzwi do określonych jako nie niższe niż określone przez Zamawiającego wraz z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich ( nie dotyczy pomieszczeń na I piętrze). Na I piętrze należy wymienić drzwi w gabinecie dyrektora o wymiarach 90cm x 200 cm - stan istniejący 80 cm x 200 cm, w księgowości i sekretariacie o wymiarach 90 cm x 200 cm - stan istniejący 80cm x 200 cm oraz w pokoju nauczycielskim i pomieszczeniu gospodarczym o wymiarach 80 cm x 200 cm - bez zmian.
Zestawienie drzwi do wymiany - załącznik nr 4
Wymiany należy dokonać zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją projektową

Uwaga!
- Pełny Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje w załącznikach do niniejszego SWZ.
- Prace prowadzone będą na obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Muzyczna. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac remontowych w sposób umożliwiający ciągłą i niezakłóconą pracę Szkoły oraz
w godzinach wcześniej ustalonych z Dyrekcją ZPSM.
- Przeniesienie włączników i gniazd elektrycznych należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
i obowiązującymi normami. W przypadku ingerencji w instalację elektryczną, wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych pomiarów i sprawdzenia instalacji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432113-9 - Kładzenie parkietu

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 UPzp
2. Przedmiot:Wykonanie robót budowlanych o podobnym charakterze tj. min. wymianie drzwi akustycznych oraz wygłuszenie sal dydaktycznych.
3. Wielkość lub zakres zamówienia: do 20 % wartości zamówienia podstawowego.
4. Warunki na jakich zostaną udzielone: W przypadku wystąpienia oszczędności, uzyskania dodatkowego dofinansowania lub przeznaczenia dodatkowych środków finansowych lub konieczności wykonania robót o podobnym przedmiocie zamówienia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej:
P = [Ilość pkt. w kryterium cena max. 60pkt] + [ilość pkt. w kryteriumgwarancjamax. 40 pkt].
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
o Wykonawcy:
- Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - min. 1roboty budowlanej, której przedmiotem była dostawa wraz z wymianą lub montażem drzwi akustycznych o wartości co najmniej 80 000 zł brutto,
oraz
- Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - min. 1roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub przebudowa lub remont pomieszczeń izolowanych akustycznie o wartości co najmniej 30 000 zł brutto,
o Osób:
Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymująca się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona: Wykonawca wykaże osoby zdolne do wykonania zamówienia:
- Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
- Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
- Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacyjnej - instalacje elektryczne

Uwaga!
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi inny opis uprawnień, który zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, natomiast musi on w swoim zakresie odpowiadać w/w warunkowi.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zatem dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania składają odpowiednio:
- Wykonawcy,
- Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
- podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
- podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach - jeżeli dotyczy,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1 ppkt. 2, o których mowa w Rozdziale XI , Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 UPzp oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni
Wykonawcy (załącznik 4). Złożenie oświadczenia wymagane jest tylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przesłanki wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII IDW oraz warunki udziału, o których mowa w rozdziale IX IDW zostają spełnione na ogólnych zasadach.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (jeżeli zostały przewidziane w SWZ), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 UPzp,
jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (jeżeli zostały przewidziane w SWZ)wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust. 2 UPzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania wszystkich podmiotów w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być
złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI pkt.1 ppkt.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Warunki udziału, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 1-3 spełnia co najmniej jeden z Partnerów składających ofertę wspólną, (jeżeli dotyczy)
8. Warunki udziału, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 4 Wykonawcy (Partnerzy) składający ofertę wspólną mogą spełniać łącznie, (jeżeli dotyczy)
9. Przez podmioty wspólnie ubiegające się udzielenie zamówienia, należy rozumieć (spółki cywilne/ konsorcja).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana Umowy

-wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,
- organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała decyzji lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu
- jeżeli wystąpią przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznieZamawiający,wszczególności:nieterminowegoprzekazaniaterenubudowy,wzakresie, w jakim miały one lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy,
-wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii realizacji robót określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosiodpowiedzialność,
-wystąpinie bezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
-wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, lub też konieczności wstrzymania robót wynikającej bezpośrednio z przepisów prawa,
Wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
-innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę i niewymienionych powyżej a wpływających na termin realizacji zamówienia
-Umowa może ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowień umowy w następującychsytuacjach:
konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przyzastosowaniuodmiennychrozwiązańtechnicznych,materiałowychlubtechnologicznych, niżwskazanewdokumentacjiprojektowej,awynikającychzezmianystanuprawnegolubtechnologii w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotuumowy,
wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność usunięcia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tychkolizji,
sytuacja, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie będzie konieczne(możliwość ograniczeniazakresurzeczowegoprzedmiotuumowy)wsytuacjigdywykonaniedanychrobótbędzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotuumowy.
Wprzypadkachwskazanychwustępie3pkt1-2Wykonawcabędziemiałprawodowystąpieniao zwiększenie wysokości wynagrodzenia.
W przypadkach konieczności wprowadzenia zmian do Umowy podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie protokół konieczności, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zależności od okoliczności protokół konieczności powinien określać przedewszystkim:
uzasadnienie konieczności dokonania zmian, w szczególności ze wskazaniem stosownych zapisów umowy i ustawy Prawo zamówień publicznych,
wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,
propozycję zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawcę, propozycję zmiany terminu realizacji umowy
Pełny opis zmian umowy znajduje się w par. 22 WU
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej:
P = [Ilość pkt. w kryterium cena max. 60pkt] + [ilość pkt. w kryteriumgwarancjamax. 40 pkt].
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.