Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy żelbetowej wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy żelbetowej wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO RUDZINIEC
ul. Leśna 7
44-160 Rudziniec
powiat: gliwicki
323008150, faks 323008160
rudziniec@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rudziniec
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 323008150, faks 3230
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy żelbetowej wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej w Leśnictwie Łącza Nadleśnictwa Rudziniec
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
,,Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy żelbetowej wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej w Leśnictwie Łącza Nadleśnictwa Rudziniec" .
Zamówienie współfinansowane jest w ramach:
,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczenie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".
Projekt realizowany we współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Infrastruktury i Środowisko.
4.2. Przedmiotem zamówienia są usługi i roboty budowlane realizowane w dwóch etapach obejmujące zaprojektowanie i przebudowę istniejącej wieży p.poż. w województwie śląskim powiecie gliwickim w gminie Sośnicowice na działce o numerze ewidencyjnym nr 227/4 obręb ew. Sierakowice oddz. 727 h będącej w zarządzie Zamawiającego, na które Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane, produkty, materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie projektu budowlanego do wniosku o pozwolenie budowlane
- wykonanie projektu wykonawczego
-wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu wykonawczego.

Dodatkowo zakres obowiązków Wykonawcy związany z robotami budowlanymi określony został w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach.
4.3. Pierwszy etap /zaprojektuj/ obejmuje:
a). opracowanie projektu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018.1202 tj.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.
b). opracowany projekt musi spełniać wymagania narzucone przepisami Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem zakazu wynikającego z art. 99 ust. 4 ustawy PZP dotyczącego zakazu opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". Przy czym w takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy będzie określenie parametrów równoważności.
c). weryfikację kompletności wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy, poprzez wykonanie opisowej i graficznej wersji roboczych projektów budowlanych wraz z opisem technicznym i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającemu.
d). po akceptacji wersji roboczych wykonanie:
- dla zadań inwestycyjnych realizowanych w granicach form ochrony przyrody -park krajobrazowy, obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu itp. koniecznie przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zgłosić do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody zamiar prowadzenia działań;
- deklaracji Natura 2000 z mapą i zaznaczoną na tej mapie lokalizacją inwestycji z RDOŚ oraz pieczęciami RDOŚ na części tekstowej i mapowej przedmiotowej deklaracji;
- deklaracji wodnej z Wód Polskich RZGW, wydanej na podstawie porozumienia, zawartego pomiędzy ministerstwami
- 4 egzemplarzy projektu budowlanego zawierające elementy niezbędne dla złożenia wraz z wnioskiem o pozwolenia budowlane/zgłoszenie robót
e). W przypadku gdy będzie wymagane pozwolenie budowlane lub zgłoszenie robót budowlanych dla przebudowy wieży p.poż. w Leśnictwie Łącza Nadleśnictwa Rudziniec wówczas Wykonawca powinien uzyskać:
- ustalenia czy planowane zadanie inwestycyjne będzie realizowane na działce posiadającej obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub czy będzie potrzebna decyzja lokalizacyjna - decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- jeżeli zadanie będzie realizowane na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to należy uzyskać z Gminy stanowisko tego organu, że zadanie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji;
- jeżeli zadanie inwestycyjne będzie realizowane na podstawie decyzji lokalizacyjnej (dowz lub dulicp) to należy uzyskać stanowisko Gminy o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, wyrażone w decyzji lokalizacyjnej;
Terminy przedstawienia Zamawiającemu w/w dokumentów powinny nastąpić niezwłocznie po ich uzyskaniu.
f). projektów wykonawczych wraz z rysunkami szczegółowymi w 5 egz. + wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD
g). wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Kosztorysu Inwestorskiego zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy PZP,
h). zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w całym okresie realizacji umowy,
i). opracowanie Planu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia,
j). projekt budowlano- wykonawczy winien uwzględniać wymagania zawarte w Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu z 2020 roku pkt. 4 ppkt. 4.2 dotyczący sieci stałej obserwacji naziemnej zatwierdzona do użytku służbowego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 23 grudnia 2019r.
4.4. Drugi etap /wybuduj/ obejmuje:
a). wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projekcie,
b). montaż paneli fotowoltaicznych oraz urządzeń znajdujących się w kabinie obserwatora, w tym służących do łączności radiowej z punktem alarmowo dyspozycyjnym,
c). wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),
d). pokrycie wszelkich kosztów i opłat z tytułu uzgodnień, opłat administracyjnych, nadzoru autorskiego, itp. ,
e). wykonanie dokumentacji powykonawczej,
f). wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g). zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów,
h). uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy,
i). zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego,
j). odpady inne niż niebezpieczne, powstałe w trakcie realizacji inwestycji - gromadzić w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska i odprowadzić na składowisko komunalne,
k). odpady niebezpieczne powstałe w trakcie realizacji inwestycji - gromadzić w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów.

CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45213332-9, 45223000-6, 45223500-1, 45260000-7, 45310000-3, 45400000-1, 45421100-5, 45442000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00130649, SA.270.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 13:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://josephine.proebiz.com/pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiający, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
15.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/, stanowiącym załącznik nr 6-11 do SWZ.
15.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy JOSPEHINE wynosi w przypadku komunikacji niezaszyfrowanej całkowita maksymalna objętość danych wynosi 500 MB, dla komunikacji szyfrowanej 300MB. Maksymalna wielkość oznacza całkowitą objętość danych Wykonawcy w ramach prowadzonej operacji.
15.4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ . Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt. 15.8. lub złożenia na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ .
15.5. Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ tj.:
- połączenie z internetem umożliwiające prawidłowe korzystanie z sieci www.;
- przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 11.0 i wyżej, Mozilla Firefox w wersji 13.0 i wyżej;
- Google Chrome;
- w celu zapewnienia płynnego uczestnictwa w systemie Josephine, przeznaczonym do elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych z obowiązkowym zastosowaniem podpisu elektronicznego, należy zainstalować element ICA PKIService Host i odpowiednie akcesoria do przeglądarek internetowych Google Chrome i Mozilla Firefox. Szczegóły dotyczące instalacji i odsyłacze do pobrania komponentu i odpowiednich dodatków można znaleźć po kliknięciu przycisku ,,Test el. podpisu" lub na link https://josephine.proebiz.com/pl/test-podpis ;
- w zamówieniach publicznych, w których wymagany jest podpis elektroniczny, Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym wymagania rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów państwowych. Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych dostawców usług w poszczególnych państwach członkowskich UE.
- jeżeli do komunikacji w poczcie elektronicznej w systemie JOSEPHINE wymagany jest podpis elektroniczny, komputer musi mieć zainstalowane oprogramowanie Java;
- konieczne jest włączenie obsługi java script w przeglądarce internetowej i włączenie plików cookie.
15.6. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.1 SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.
W celu minimalizacji problemów związanych ze składaniem dokumentów w formie lub postaci elektronicznej Zamawiający zaleca elektroniczne sporządzenie oferty lub oświadczenia, o którym mowa w pkt. 11.1 SWZ, zapisanie ich w formacie PDF oraz podpisanie kwalifikowanym podpisem osobistym w formacie PAdES, bądź opatrzenie podpisem zaufanym lub osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej:
,,RODO", informuję, że
a). Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Rudziniec
adres: 44-160 Rudziniec, Ul. Leśna 7
Adres e-mail : rudziniec@katowice.lasy.gov.pl
nr telefonu: 32/ 300-81-50
b). Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa Rudziniec wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia zn. spr. SA.270.1.2021
c). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa Rudziniec, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
d). Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.
e). Posiada Pan/ Pani następujące prawa co do swoich danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
f). Podanie danych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 13:00
Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : 2 100 zł ( słownie : dwa tysiące sto zł 00/100)
12.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania z ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
12.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a). pieniądzu
b). gwarancjach bankowych
c). gwarancjach ubezpieczeniowych
d). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
12.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Gliwicach nr rachunku 23 8457 0008 2011 0056 9392 0003 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na ,,Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy żelbetowej wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej w Leśnictwie Łącza Nadleśnictwa Rudziniec". Wadium będzie skutecznie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego w oznaczonym terminie, tj. gdy znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 210000 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
,,Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy żelbetowej wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej w Leśnictwie Łącza Nadleśnictwa Rudziniec" .
Zamówienie współfinansowane jest w ramach:
,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczenie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".
Projekt realizowany we współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Infrastruktury i Środowisko.
4.2. Przedmiotem zamówienia są usługi i roboty budowlane realizowane w dwóch etapach obejmujące zaprojektowanie i przebudowę istniejącej wieży p.poż. w województwie śląskim powiecie gliwickim w gminie Sośnicowice na działce o numerze ewidencyjnym nr 227/4 obręb ew. Sierakowice oddz. 727 h będącej w zarządzie Zamawiającego, na które Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane, produkty, materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie projektu budowlanego do wniosku o pozwolenie budowlane
- wykonanie projektu wykonawczego
-wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu wykonawczego.

Dodatkowo zakres obowiązków Wykonawcy związany z robotami budowlanymi określony został w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach.
4.3. Pierwszy etap /zaprojektuj/ obejmuje:
a). opracowanie projektu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018.1202 tj.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.
b). opracowany projekt musi spełniać wymagania narzucone przepisami Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem zakazu wynikającego z art. 99 ust. 4 ustawy PZP dotyczącego zakazu opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". Przy czym w takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy będzie określenie parametrów równoważności.
c). weryfikację kompletności wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy, poprzez wykonanie opisowej i graficznej wersji roboczych projektów budowlanych wraz z opisem technicznym i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającemu.
d). po akceptacji wersji roboczych wykonanie:
- dla zadań inwestycyjnych realizowanych w granicach form ochrony przyrody -park krajobrazowy, obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu itp. koniecznie przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zgłosić do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody zamiar prowadzenia działań;
- deklaracji Natura 2000 z mapą i zaznaczoną na tej mapie lokalizacją inwestycji z RDOŚ oraz pieczęciami RDOŚ na części tekstowej i mapowej przedmiotowej deklaracji;
- deklaracji wodnej z Wód Polskich RZGW, wydanej na podstawie porozumienia, zawartego pomiędzy ministerstwami
- 4 egzemplarzy projektu budowlanego zawierające elementy niezbędne dla złożenia wraz z wnioskiem o pozwolenia budowlane/zgłoszenie robót
e). W przypadku gdy będzie wymagane pozwolenie budowlane lub zgłoszenie robót budowlanych dla przebudowy wieży p.poż. w Leśnictwie Łącza Nadleśnictwa Rudziniec wówczas Wykonawca powinien uzyskać:
- ustalenia czy planowane zadanie inwestycyjne będzie realizowane na działce posiadającej obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub czy będzie potrzebna decyzja lokalizacyjna - decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- jeżeli zadanie będzie realizowane na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to należy uzyskać z Gminy stanowisko tego organu, że zadanie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji;
- jeżeli zadanie inwestycyjne będzie realizowane na podstawie decyzji lokalizacyjnej (dowz lub dulicp) to należy uzyskać stanowisko Gminy o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, wyrażone w decyzji lokalizacyjnej;
Terminy przedstawienia Zamawiającemu w/w dokumentów powinny nastąpić niezwłocznie po ich uzyskaniu.
f). projektów wykonawczych wraz z rysunkami szczegółowymi w 5 egz. + wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD
g). wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Kosztorysu Inwestorskiego zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy PZP,
h). zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w całym okresie realizacji umowy,
i). opracowanie Planu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia,
j). projekt budowlano- wykonawczy winien uwzględniać wymagania zawarte w Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu z 2020 roku pkt. 4 ppkt. 4.2 dotyczący sieci stałej obserwacji naziemnej zatwierdzona do użytku służbowego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 23 grudnia 2019r.
4.4. Drugi etap /wybuduj/ obejmuje:
a). wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projekcie,
b). montaż paneli fotowoltaicznych oraz urządzeń znajdujących się w kabinie obserwatora, w tym służących do łączności radiowej z punktem alarmowo dyspozycyjnym,
c). wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),
d). pokrycie wszelkich kosztów i opłat z tytułu uzgodnień, opłat administracyjnych, nadzoru autorskiego, itp. ,
e). wykonanie dokumentacji powykonawczej,
f). wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g). zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów,
h). uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy,
i). zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego,
j). odpady inne niż niebezpieczne, powstałe w trakcie realizacji inwestycji - gromadzić w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska i odprowadzić na składowisko komunalne,
k). odpady niebezpieczne powstałe w trakcie realizacji inwestycji - gromadzić w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45213332-9 - Roboty budowlane w zakresie wież kontrolnych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z przepisami PZP.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy PZP Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a). zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (nie dotyczy)
b). uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (nie dotyczy)
c). sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
-dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 100 000zł.
d). zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował, co najmniej 2 podobne roboty budowlane związane z budową lub przebudową budowli wysokościowych o konstrukcji żelbetowej i wysokości nie mniejszej niż 30 metrów o wartości minimum 120 000 zł brutto dla każdej z robót.
Przez roboty podobne rozumie się w szczególności takie które były wykonane w technologii żelbetowej m.in. wieże widokowe, obserwacyjnej, dostrzegalnie, konstrukcje kominów żelbetowych, chłodni kominowych.
e) Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia w tym w szczególności:
I. 1 osobą - projektanta posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub przepisów nie będących prawem krajowym.
II. 1 osobą - kierownika budowy posiadającego: uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów, lub przepisów nie będących prawem krajowym
III. 1 osobą - kierownika robót posiadającą uprawniania budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów, lub przepisów nie będących prawem krajowym,
IV. 3 osobami wykonującymi czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. pracownicy fizyczni.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65), a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 1725). Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających w wykonywanego zamówienia.

Zamawiający dopuszczą łącznie funkcji wskazanych powyżej osób wyłącznie w zakresie o którym mowa w punktach II) i III).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W terminie składania ofert określonym w 19 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b) wstępne oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2-3 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
? Wykonawcę - sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik 2-3 do SWZ,
? Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 3 SWZ,
? podmioty trzecie udostępniające Wykonawcy zasoby na zasadzie art. 118 ust. 1 w zw. z art. 266 PZP sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2a, 3a do SWZ;
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatrzone się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatrzone się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
i) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
a). odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b). informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy min. 100 000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt b). powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

c). Wykazu robót budowlanych (załącznik nr 12 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,

d). wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 13 do SWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : 2 100 zł ( słownie : dwa tysiące sto zł 00/100)
12.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania z ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
12.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a). pieniądzu
b). gwarancjach bankowych
c). gwarancjach ubezpieczeniowych
d). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
12.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Gliwicach nr rachunku 23 8457 0008 2011 0056 9392 0003 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na ,,Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy żelbetowej wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej w Leśnictwie Łącza Nadleśnictwa Rudziniec". Wadium będzie skutecznie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego w oznaczonym terminie, tj. gdy znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W oparciu o art. 455 ustawy PZP, każda ze stron może inicjować wprowadzenie zmian w umowie. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian, jeżeli wystąpi jedna z poniższych okoliczności:
a) Wystąpi konieczność robót dodatkowych opisana w § 3 ust. 7 niniejszej umowy,
b) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
o konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;
o pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany.
c) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części zamówienia, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części zamówienia, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
d) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum.
e) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa lub wewnętrznych przepisów wpływających na pogorszenie kondycji finansowej Zamawiającego.
2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust.1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z przepisami PZP.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.