Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bydgoszcz - Administracja Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o
ul. Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
513-000-912, 513-000-899, 513-000-996
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: 513-000-912, 513-000
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej progu 130.000 zł, prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych ,
pod nazwą:
Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia pralni na pomieszczenie węzła cieplnego, usytuowanego w budynku mieszkalnym przy Ul. Paderewskiego 15 w Bydgoszczy
Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na wykonanie robót obejmujących zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia pralni zlokalizowanej w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Paderewskiego 15 w Bydgoszczy (działka nr 72/1, obręb 169) z przeznaczenie na pomieszczenie węzła cieplnego wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii i stosownych zgód na realizację tych prac, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym decyzji pozwolenia na budowę.
UWAGA:
* budynek przy Ul. Paderewskiego 15 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, znajduje się w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Śródmieście - Filharmonia Pomorska" w Bydgoszczy, Uchwała nr LXVI/1386/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26.09.2018r.
* Zamawiający jest w posiadaniu nieaktualnego projektu budowlanego i decyzji pozwolenia na budowę, na bazie których należy sporządzić dokumentację projektową wraz z jej uzupełnieniem i aktualizacją, z uwzględnieniem aranżacji pomieszczenia węzła cieplnego zawartego w pozostałych zaprojektowanych branżach, które pozostają bez zmian.
2. W ramach realizacji określonego w ust.1 przedmiotu zamówienia, należy uwzględnić następujący zakres prac :
1) uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,
2) inwentaryzacja budowlano-instalacyjnej - do celów projektowych,
3) ocena stanu technicznego budynku - do celów projektowych,
4) geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanych robót ziemnych,
5) ekspertyza techniczna do celów projektowych, w tym ekspertyzy p.poż. i uzyskanie niezbędnych odstępstw pd wymagań obowiązujących w tym zakresie przepisów - o ile będzie wymagane,
6) uzyskanie opinii kominiarskiej od mistrza kominiarskiego obsługującego budynek do celów projektowych - z określeniem lokalizacji kominów dla wentylacji pomieszczenia węzła cieplnego,
7) pomieszczenie węzła zaprojektować przy uwzględnieniu wytycznych dla pomieszczeń węzłów cieplnych wydanych przez gestora sieci cieplnej KPEC Sp. z o.o. ,
8) w projekcie należy uwzględnić wyposażenie i osprzęt sanitarny, elektryczny, technologiczny węzła cieplnego, określony w posiadanym przez Zamawiającego projekcie wykonawczym, w tym wykonanie wentylacji pomieszczenia, montaż odwodnienia i studzienki schładzającej,
9) pozostałe opracowania wymagane do uzyskania stosownych zgód na realizację robót budowlanych objętych projektem, w tym decyzji pozwolenia na budowę.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego zawierającego szczegółowe rozwiązania
techniczne tj. rysunki szczegółowe, schematy, rozwinięcia, przekroje itp. wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień wymaganych prawem budowlanym (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elek-
tronicznym/ płyta CD-R: 1 egz. w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF; oraz pliki do edycji - w formacie dxf
lub dwg),
2) uzgodnienie dokumentacji projektowej z KPEC Sp. z o.o., uzgodnienie Miejskim Konserwatorem Zabytków - o ile będzie wymagane,
3) wymagane prawem opracowania i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskania przez wykonawcę stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, w tym decyzji pozwolenia na budowę,
4) opracowanie przedmiarów robót wszystkich branż, których obejmuje zakres przedmiotu zamówienia i kosztorysów inwestorski z uwzględnieniem podziału wskaźników cenowych na podstawie stosowanych aktualnych publikacji , w następujących ilościach: wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: płyta CD/DVD: 1 egz. pliki kosztorysu w rozszerzeniu do odczytu w pdf i do edycji w rozszerzeniu ath i kst.
5) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - dla wszystkich branż (wersja papierowa - 2 egz., na nośniku elektronicznym - płyta CD/DVD: 1 egz.).
6) wykonanie wszystkich niezbędnych opinii, opracowań i uzgodnień w celu uzyskania stosownej zgody na realizację robót budowlanych, w tym w przypadku potrzeby wykonanie aktualizacji i uzupełnień przekazanych przez Zamawiającego warunków i uzgodnień.
7) uzyskanie stosownej ostatecznej zgody na realizację robót budowlanych wydanej przez organ administracji architektoniczno - budowlanej (decyzja pozwolenia na budowę) - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego.
8) Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej wszelkie zmiany i poprawki
wprowadzone na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę,
9) wersja elektroniczna przedmiotu zamówienia obejmująca skany wszystkich oryginalnych dokumentów uzyskanych i opracowanych w trakcie realizacji zamówienia w wersji po zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno - budowlanej (skany opracowanych dokumentów powinny posiadać oryginalne podpisy osób wykonujących): płyta CD-R/DVD: 2 egz.
4. Zamawiający załącza dokumentację pomocniczą, którą wykonawca winien uwzględnić przy realizacji zamówienia tj.:
* wymagania techniczne KPEC do projektowania węzłów cieplnych
* Uchwała Nr LXVI/1386/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26.09.2018r. W sprawie zatwierdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
* projekt budowlano-wykonawczy ENEPROJEKT z 2017/2018 roku
5. Ogólne warunki realizacji zamówienia:
1) Zamawiający przekaże Wykonawcy, wybranemu do realizacji zamówienia stosowne pełnomocnictwo (na wniosek wykonawcy), w celu uzyskania przez niego niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków itp. koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej oraz dodatkowo uzyskania przez Wykonawcę stosownej ostatecznej zgody (pozwolenia) na wykonanie robót budowlanych objętych projektem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym
prawa budowlanego;
2) Cała dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu również w formie elektronicznej, zapisanej na nośniku płyta CD/DVD (2 szt.) z tym, że do odczytu - z rozszerzeniem PDF; do edycji - pliki rysunków w formacie dxf lub dwg. Zamawia -jący zaleca Wykonawcy aby kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót były sporządzone w programie Norma Pro wersja 4.43. (pliki w rozszerzeniu pdf i ath)
3) Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo zamieścić na płycie CD/DVD skan całej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Wydział Administracji Budowlanej UM (z pieczątkami urzędu), na podstawie której wydana została ostateczna decyzja pozwolenia na wykonanie robót budowlanych - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego) oraz skan dokumentacji kosztorysowej, zgodnej z zatwierdzonym przez Urząd projektem.
UWAGA:
* cała dokumentacja na płycie CD/DVD winna być naniesiona przez wykonawcę dopiero po wydaniu decyzji pozwolenia na budowę przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy i opieczętowaniu dokumentacji przez Wydział Administracji Budowlanej UM Bydgoszcz - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
* wersja elektroniczna dokumentacji winna obejmować skany wszystkich oryginalnych dokumentów uzyskanych i opracowanych w trakcie realizacji zamówienia tzn. skany opracowanych dokumentów powinny posiadać oryginalne podpisy osób wykonujących i być ostateczną wersją projektu z pieczątkami urzędu.
4) Każdy egzemplarz dokumentacji winien być trwale oprawiony, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dodatkowe egzemplarze dokumentacji, ponad liczbę określoną w niniejszym zaproszeniu, jeżeli zażąda tego Zamawiający, przy czym Wykonawca ma wówczas prawo żądać zwrotu uzasadnionych kosztów powielenia.
5) Dokumentacja projektowa winna być sporządzona przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
a) projekty wykonawcze muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
c) przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów
rzeczowych - muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
d) kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
6) Do szczególnych obowiązków Wykonawcy należy:
a) konsultacje z zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów
mających wpływ na koszty
b) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów
c) projektowane rozwiązania techniczne powinny uwzględniać wykorzystanie istniejących kanałów kominowych i przewodów wentylacyjnych w budynku,
d) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisanej na nośniku elektronicznym w sposób zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
e) opisywanie proponowanych materiałów, urządzeń, technologii z zachowaniem przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. tj. za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania
ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy
materiału lub urządzenia to wykonawca (projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności.
f) Zamawiający zakazuje wprowadzania do dokumentacji klauzul wskazujących znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz wzajemne prawa i obowiązki stron - zawiera ,,Wzór Umowy" stanowiący załącznik Nr 3 do zaproszenia.
8) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób zupełny, skutkujący uzyskaniem wszystkich odpowiednich decyzji władz budowlanych i innych, umożliwiających zrealizowanie prac budowlanych zgodnie z wykonanym projektem. Zakres i sposób opracowania dokumentacji projektowej musi pozwalać na ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykonanie robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
9) Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub warunkami zabudowy oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r. Poz. 1333 ze zm.)
b) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019, ze zm.),
c) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1609),
d) rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1129),
e) rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz.1389)
- a także z innymi obowiązującymi przepisami i wytycznymi oraz uzgodnieniami podejmowanymi na każdym etapie prac, w zakresie rozwiązań projektowych, rozważanych na wstępnym etapie projektu (w formie konsultacji z Zamawiającym odnośnie proponowanych rozwiązań projektowych, w tym dotyczących materiałów, urządzeń i sprzętu).
10) Forma wynagrodzenia i warunki płatności :
a) obowiązującą formą wynagrodzenia jest ryczałt.
b) zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury/rachunku, na rachunek bankowy wskazany
na fakturze/ rachunku.
c) podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury/rachunku jest podpisany przez obie strony (bez uwag) końcowy protokół odbioru dokumentacji tj. kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z ostateczną decyzją (pozwoleniem) na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokument nr: 51/NM/2021

Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2021r. o godz. 13:10 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych ADM przy Ul. Gdańskiej 30/5 .

Składanie ofert:
1. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych ADM przy Ul. Gdańskiej 30 (II piętro lub skrzynka pocztowa nr 5 usytuowana na parterze budynku) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2021r. (piątek) do godz. 13:00.
2. Oferty elektroniczne należy przesłać na adres e-mal Zamawiającego: zamowieniapubliczne@adm.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2021r. (piątek) do godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej (jeden egzemplarz do akceptacji):
* wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
2. Zamawiający w terminie 10 dni od daty otrzymania dokumentacji zobowiązany jest do wniesienia ewentualnych uwag bądź akceptacji dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego zobowiązany jest przekazać dokumentację zweryfikowaną w zakresie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Zamawiający dokonuje przeglądu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu pkt.2)
4. Wykonawca niezwłocznie - lecz nie dłużej niż w terminie 7 dni od daty akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone spisanym przez strony stosownym protokołem, zobowiązany jest złożyć do WAB-u wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Termin uzyskania przez Wykonawcę i dostarczenia Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem (stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa) wraz z kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową (w wersji papierowej i elektronicznej zapisanej na płycie CD/DVD) :
* wynosi 80 dni od daty zatwierdzenia (akceptacji) dokumentacji projektowej przez zamawiającego
6. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia do niezwłocznego - w ciągu 7 dni od dnia powzięcia informacji - przedkładania Zamawiającemu (osobie wskazanej w umowie) następujących dokumentów (pisemnie lub drogą elektroniczną):
1) kopii złożonego do WAB-u wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót z pieczątką jego wpływu do tego
organu,
2) kopii zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez WAB UM niezwłocznie po jego otrzymaniu,
3) kopii otrzymanego postanowienia dotyczącego postępowania administracyjnego prowadzonego przez WAB niezwłocznie po jego otrzymaniu,
4) kopii potwierdzającej usunięcie nieprawidłowości lub braków wyszczególnionych w postanowieniu, z data ich usunięcia,
5) kopii wystąpienia do WAB-u o zawieszenie postępowania (z datą wpływu do tego organu) wraz z wyjaśnieniem dla Zamawiającego o powodach zawieszenia,
Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale V oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą doświadczenia zawodowego wykonawcy oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunki zostaną spełnione jeżeli:
1) wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wykonał co najmniej jedną -
* dokumentację projektową dotyczącą budowy/przebudowy/adaptacji lub zmiany sposobu użytkowania
budynku lub jego części oraz załączy dowody np. referencje potwierdzające, że wykazana dokumentacja została
wykonana należycie, terminowo, zgodnie z umową.
2) wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w następujących specjalnościach :
* architektonicznej * konstrukcyjno-budowlanej
3. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych usług - dokumentacji projektowych (wg wzoru załącznika) wraz z dokumentami np. referencje
potwierdzające, że projekty zostały wykonane prawidłowo, terminowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
2) wykaz osób - projektantów (wg wzoru załącznika) wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń we wskazanych specjalnościach.
4. Powyższe dokumenty (wykaz usług + wykaz osób + referencje + kopie uprawnień budowlanych) należy obowiązkowo załączyć do składanej oferty. W przypadku braku tych dokumentów w ofercie wykonawcy lub w sytuacji, gdy złożone dokumenty nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu - Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert) do złożenia/uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym jednak niż 3 dni od daty wezwania.
Rozdział V. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z poniższych tj. Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
2) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
3) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie,
4) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
5) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
6) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
7) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art.286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
8) o którym mowa w art.9 ust.1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
7) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
8) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
Rozdział VI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający porówna i oceni oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z następującymi kryteriami
* kryterium ,,CENA" (C) - waga kryterium 100 % (max. do uzyskania 100 pkt.)
3. punktacja w tym kryterium będzie przyznawana wg poniższego wzoru:
C = ( C min. : Cob ) x 100 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie
C min. - najniższa zaoferowana cena brutto oferty spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
C ob - cena brutto oferty badanej
Rozdział VII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę oraz pozostałe dokumenty składane są w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Dokumenty elektroniczne
muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym (profil zaufany Epuap) lub podpisem osobistym (elektroniczny dowód osobisty e-dowód).
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty elektronicznej w wariancie uproszczonym poprzez złożenie skanu dokumentu wytworzonego pierwotnie w formie papierowej tj. formy papierowej dokumentu podpisanego przez wykonawcę, a następnie zeskanowanie tego dokumentu i przesłanie go na adres poczty elektronicznej zamawiającego.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.
3. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
4. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1.
6. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
7. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć :
1) wykaz wykonanych projektów - wg wzoru załącznika
2) referencje potwierdzające należyte wykonanie dokumentacji ujętych w wykazie
3) wykaz osób (projektantów) - wg wzoru załącznika
4) kserokopia uprawnień budowlanych wskazanych projektantów
5) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
8. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2) zgodnie z art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
W świetle powołanego przepisu, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 03.10.2000 r.(sygn. Akt I CKN 304/00), określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania jej poufności;
3) jeżeli przedstawiony przez Wykonawcę dowód (wyjaśnienia), po przeprowadzonej przez Zamawiającego analizie - nie będzie uznany za wystarczający, wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieskuteczne i informacje te zostaną ujawnione, o czym wykonawca zostanie powiadomiony.
4) w sytuacji kiedy Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ale nie załączył jednocześnie dowodów to potwierdzających, wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie w tym zakresie jest
,,nieskuteczne" i nie będzie wzywał Wykonawcy do składania dodatkowych wyjaśnień, a informacje te jako ,,błędnie zastrzeżone" zostaną ujawnione.
9. Pełnomocnictwo:
1) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego
właściwego rejestru), wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia
oferty i podpisania umowy (oryginał lub skan pełnomocnictwa)
2) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
o postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
o wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
o ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Rozdział VIII. Sposób obliczania ceny oferty
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej dokumentacji. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi: VAT 23 %.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
7. Cena oferty - stanowiąca ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy - musi obejmować wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia, w tym koszt wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii, decyzji, zezwoleń, w tym decyzji pozwolenia na budowę (wykonanie robót budowlanych objętych projektem). Należy uwzględnić wszelkie towarzyszące temu procesowi czynności i koszty z tym związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania prac wcześniej nie przewidzianych.
8. Cenę oferty należy obliczyć w sposób uwzględniający w szczególności:
1) wszystkie nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie;
2) okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia;
3) wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z treści dokumentacji i załączników
4) wszelkie czynności prawne i faktyczne związane z dopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa regulującego przedmiotową problematykę;
5) formę wynagrodzenia ryczałtowego zdefiniowanego w art.632 Kodeksu cywilnego
9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
10. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje:
o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
o cenach lub kosztach zawartych w ofertach;
o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
4. Z uwagi na obecny stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 otwarcie ofert nie jest jawne i odbywa się bez udziału wykonawców.
2. W celu skrócenia czasu udzjelenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: zamowieniapubliczne@adm.com.pl
Rozdział XIII. Podwykonawstwo
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca (o ile są już znane) podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
5. Wykonawca wraz z fakturą rozliczeniową musi złożyć w stosunku do każdego zgłoszonego wcześniej Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, jeden z wymienionych poniżej dokumentów (UWAGA: brak złożenia takiego dokumentów w stosunku do wskazanego Podwykonawcy będzie równoznaczny z przyjęciem dopiero w chwili uzupełnienia braku tego dokumentu, jako początku biegu terminu zapłaty:
1) oświadczenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), że otrzymał zapłatę za wykonane przez siebie prace (usługi projektowe), których dotyczy (obejmuje) faktura wystawiona przez Wykonawcę
2) oświadczenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) o wysokości przysługującej mu należności wraz z: kopią faktury dokumentującej tę należność oraz oświadczeniem Wykonawcy upoważniającym Zamawiającego do zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ww. należności (w takim przypadku Zamawiający zapłaci należność przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na jego konto z zachowaniem terminu i zasad płatności jak dla Wykonawcy a należność pozostała zostanie przelana na konto Wykonawcy
3) potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że prace (usługi projektowe), które są sprzedawane daną fakturą zostały wykonane bez udziału tego podwykonawcy.
Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
1. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. W celu zawarcia umowy, wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą - przed podpisaniem umowy składa następujące dokumenty i oświadczenia :
1) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2) pełnomocnictwo jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty
3) oświadczenie wykonawcy wskazujące projektantów, którzy będą realizowali zamówienie, chyba, że projektantami będą osoby wskazane przez wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w załączonym do ofercie ,,wykazie projektantów"
UWAGA:
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Rozdział XV. Pozostałe informacje dotyczące postępowania
1. informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 ;
2. warunki realizacji zamówienia, wzajemne prawa i obowiązki stron - określa wzór umowy - stanowiący załącznik do niniejszego postępowania
3. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy ;
4. Oferta wykonawcy, który złożył najtańszą ofertę a który nie wykazał spełniania określonych w postępowaniu warunków udziału dotyczących minimalnego doświadczenia zawodowego wykonawcy - zostanie odrzucona.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na opracowaną dokumentację. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy (słownie: trzydzieści sześć miesięcy), jeżeli jednak w tym okresie rozpoczęte zostaną roboty na podstawie dokumentacji okres ten ulega przedłużeniu do dnia końcowego odbioru tychże robót. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia szczegółowej analizy cen ofertowych i w przypadku wystąpienia podejrzenia rażąco niskiej ceny lub znacznej rozbieżności cen ofertowych - wezwania wybranych wykonawców do złożenia stosownych wyjaśnień w zakresie oferowanej ceny, sposobu jej kalkulacji. Wezwany wykonawca, który nie złoży w terminie wymaganych wyjaśnień lub którego wyjaśnienia okażą się zbyt ogólnikowe, lakoniczne i nieuza-sadniające możliwości zaoferowania danej ceny ofertowej - zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona. Ocena wyjaśnień złożonych przez wykonawcę i ewentualna decyzja o odrzuceniu oferty wykonawcy jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

Uwagi:
Rozdział XII. Ochrona danych osobowych
Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych , Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
1. W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art.13 RODO będzie w szczególności:
Zamawiający, względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
1) wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Wykonawca, względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
5) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
2. Zamawiający informuje, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych -Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) współadministratorami Państwa danych osobowych są: Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz,
2) współadministratorzy zawarli Porozumienie w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, którego zasadnicza treść dostępna jest na stronach internetowych: www.um.bydgoszcz.pl i www.adm.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej współadministratorów oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta oraz ADM Sp. z o.o.
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest: w Urzędzie Miasta pod adresem e-mail iod@um.bydgoszcz.pl, w ADM Sp. z o.o. pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail iod@adm.com.pl - osoba, której dane dotyczą, może uzyskać informacje lub złożyć wniosek do dowolnego ze wskazanych powyżej inspektorów ochrony danych osobowych
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO
5) podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
6) Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom/podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w szczególności odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
7) do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące zamówienia (usługi, roboty budowlane) na rzecz Zamawiającego, w szczególności firmy świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy tj. 5 lat, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
9) W przypadku projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - okres przetwarzania będzie wynikał z zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
10) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
11) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
12) posiada Pan/Pani :
o na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
o na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13) nie przysługuje Pani/Panu :
o w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.
4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

Kontakt:
Rozdział XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 1) w sprawach proceduralnych /formalnych/ :
* kierownik działu zamówień publicznych ADM - p. Tomasz Skierecki tel. 513-000-899
* samodzielny specjalista działu zamówień publicznych ADM - p. Jolanta Koczorowska tel. 513-000-912
2) w sprawach merytorycznych /dotyczących przedmiotu zamówienia:
* inspektor nadzoru ADM p. Sławomir Jagałła tel. 513-000-996

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.