Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
307z dziś
4868z ostatnich 7 dni
18224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie prac w zakresie napraw, konserwacji i usuwania awarii oświetlenia i instalacji...

Przedmiot:

Wykonywanie prac w zakresie napraw, konserwacji i usuwania awarii oświetlenia i instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem terenu

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
powiat: Warszawa
22 363 71 00
agnieszka.ciszak@pgnig.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 22 363 71 00
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania
Wykonywanie prac w zakresie napraw, konserwacji i usuwania awarii oświetlenia i instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem terenu na obiektach wynajmowanych i będących własnością PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Dolnośląski.
Przedmiot zamówienia
Wykonywanie prac w zakresie napraw, konserwacji i usuwania awarii oświetlenia i instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem terenu na obiektach wynajmowanych i będących własnością PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Dolnośląski. zadanie nr 1: Wałbrzych, Dzierżoniów, Kłodzko, Jelenia Góra; zadanie nr 2: Wrocław Gazowa 3 bud G i M, Wrocław Plac Strzelecki 25, zadanie nr 3: Zielona Góra, Żary, Gubin, Wolsztyn; zadanie nr 4: Bolesławiec, Legnica, Głogów Al. Wolności 52G. Głogów Ul. Obrońców Pokoju 34, Lubin, Zgorzelec.

Dokument nr: NP/OD/21/5868/OD/WAOD

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
12.08.2021 11:01
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., 61-859 Poznań, Ul. Grobla 15

Specyfikacja:
Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
https://przetargi.pgnig.pl/adverts/NonAdvertActs.xhtml

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
12.08.2021 11:00
Składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Modułu EKZD.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
pożądany
Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z potrzebami Zamawiającego przez 24 miesiące od daty zawarcia Umów albo do wyczerpania umownego wynagrodzenia przewidzianego w Umowach w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
Miejsce realizacji zamówienia
Obszar działalności RD

Wymagania:
Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert
Część 1: zadanie 1:
Cena brutto, Waga(%): 100

Część 2: zadanie 2:
Cena brutto, Waga(%): 100

Część 3: zadanie 3:
Cena brutto, Waga(%): 100

Część 4: zadanie 4 :
Cena brutto, Waga(%): 100

Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Warunki udziału w postępowaniu
1. Ofertę w Postępowaniu (dla każdej części) złożyć może Wykonawca, który:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zakupu;
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca:
a) wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (przynajmniej jedną osobą) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828), która posiada Świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji SEP G1.
Informację o osobie/ach, posiadających w/w uprawnienia należy przedstawić wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 7 do Regulaminu postępowania, a kserokopie uprawnień dołączyć do oferty.
Wykonawca może wykazać, że dysponuje jedną osobą posiadającą powyższe uprawnienia (D+E) lub, że dysponuje dwoma osobami, które łącznie legitymują się uprawnieniami opisanymi w lit. a) powyżej.
b) przedłoży wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 2 usług polegających na wykonywaniu prac w zakresie napraw, konserwacji i usuwania awarii oświetlenia i instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem terenu z podaniem zakresu, okresu w którym były / są wykonywane oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie / wykonywanie tych usług.
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zakupu,
4) nie podlega wykluczeniu z Postępowania.
2. Z Postępowania o dokonanie zakupu wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed Wszczęciem Postępowania wyrządzili szkodę PGNiG OD lub innym podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie realizując zakupu lub realizując go nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia Wszczęcia Postępowania, chyba że niezrealizowanie lub nienależyte zrealizowanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed Wszczęciem Postępowania uchylili się od zawarcia z PGNiG OD lub innym podmiotem z Grupy Kapitałowej PGNiG Umowy w sprawie zakupu, w sytuacji gdy jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w sytuacji, gdy uchylił się od zawarcia Umowy, której postanowienia zostały uzgodnione w drodze negocjacji z tym Wykonawcą,
3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
4) Wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5) Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Postępowaniu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 17,
7) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane
3. Z Postępowania można wykluczyć Wykonawców, którzy:
1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
2) zawarli z innymi Wykonawcami porozumienie zakłócające konkurencję w Postępowaniu;
3) dopuścili się tzw. poważnego wykroczenia zawodowego;
4) są podmiotem przeprowadzającym audyt sprawozdań finansowych GK PGNiG bądź należą do sieci tego podmiotu.
4. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wykluczeniu z Postępowania.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
1) nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Postępowaniu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 17,
2) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem § 4 ust. 18,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zakupu, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej,
4) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności treści oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, o której mowa w § 4 ust. 18,
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
6) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu,
7) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, a także gdy Wykonawca nie wniósł wadium, na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą - jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium.
8) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. W przypadku otrzymania oferty, co do której istnieje podejrzenie zaoferowania rażąco niskiej ceny, Wykonawca może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia przesłanek dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
8. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona.
9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SWZ
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Regulaminu postępowania. Zmiana treści Regulaminu postępowania może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę treści Regulaminu Postępowania Zamawiający udostępni za pośrednictwem Modułu EKZD, poprzez zamieszczenie stosownej informacji w zakładce Modułu EKZD pn.: ,,SIWZ/Dokumenty". Każda zmiana staje się wiążąca od chwili jej upublicznienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia Postępowania.
Termin związania ofertą
11.10.2021

Kontakt:
agnieszka.ciszak@pgnig.pl
22 363 71 00
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Agnieszka Ciszak

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.