Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa chodnika przy drodze powiatowej

Przedmiot:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu
Szczebrzeska 69
22-400 Zamość
powiat: Zamość
84 639 63 32, faks 84 639 63 32
biuro@zdp.zamosc.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 84 639 63 32, faks 8
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3212L Brody Małe - Zawada w m. Zawada w km. 10+140-10+807,92
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3212L Brody Małe - Zawada w m. Zawada w km. 10+140-10+807,92.
Podstawowy zakres robót:
- Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm;
- Podbudowa betonowa z betonu C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;
- ustawienie krawężników;
- ustawienie obrzeży;
- nawierzchnia z kostki betoniowej.

CPV: 45233120-6, 45233220-7, 45233222-1

Dokument nr: 2021/BZP 00130945, TT.III.3430/20/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.zdp.zamosc.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .odti opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z załącznikiem nr 1 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 08:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TT.III.3430/20/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3212L Brody Małe - Zawada w m. Zawada w km. 10+140-10+807,92.
Podstawowy zakres robót:
- Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm;
- Podbudowa betonowa z betonu C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;
- ustawienie krawężników;
- ustawienie obrzeży;
- nawierzchnia z kostki betoniowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości zlecenia zakresu prac na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 Ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Podany w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt VI SWZ, 2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; w załączonych dokumentach poświadczających należy potwierdzić wykonanie co najmniej jednego zadania o charakterze i zakresie porównywalnym do zamówienia na ,,budowę lub przebudowę chodnika" o wartości min. 200,00 tys. zł brutto załącznik Nr 5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w/w poświadczenia (referencje). b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia w danej specjalizacji do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w celu obsadzania niżej podanych stanowisk. Wykonawca poda informacje dotyczące kandydata na każde stanowisko. Pod względem doświadczenia każdy z kandydatów powinien spełniać niżej podane wymagania - załącznik Nr 6 do niniejszej SWZ. Kierownik budowy - Całkowite doświadczenie 5 lat, jako kierownik podobnych robót 3 lata, 1 osoba. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w/w załącznika. c) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o sposobie dysponowania tymi zasobami; Wykonawca ma dysponować niżej podanymi w pełni sprawnymi jednostkami podstawowego sprzętu - załącznik Nr 7 do niniejszej SWZ. Koparka podsiębierna - 2 szt.; Walec wibracyjny samojezdny - 2 szt.; Ubijak spalinowy - 2 szt.; Samochód samowyładowczy 5 t - 2 szt.; Samochód samowyładowczy 10-15t - 2 szt.; Równiarka - 1 szt.; Wykonawca może także wymienić alternatywny, porównywalny technicznie sprzęt proponowany przez siebie dla danych robót, dołączając uzasadnienie swoich propozycji. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w/w załącznika. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018.2272) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019.1117 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Do oferty (formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ . 2) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a) wykazu wykonanych robót (załącznik nr 5 do SWZ). b) wykazu osób (załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - minimum jedna osoba z uprawnieniami zatrudniona na umowę o pracę. c) wykaz sprzętu (załącznik nr 7 do SWZ) d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed terminem składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, e) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty (formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ . 2) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a) wykazu wykonanych robót (załącznik nr 5 do SWZ). b) wykazu osób (załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - minimum jedna osoba z uprawnieniami zatrudniona na umowę o pracę. c) wykaz sprzętu (załącznik nr 7 do SWZ) d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed terminem składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, e) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w punkcie VII SWZ, składa każdy z wykonawców. 3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4) W przypadku, o którym mowa w pkt VIII.1 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (117 ust. 4 pzp)
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w następujących przypadkach: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, b) w przypadku wystąpienia siły wyższej (klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany i inne, a także inne udokumentowane niekorzystne warunki pogodowe) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym, c) gdy potrzeba zmiany terminu realizacji umowy wynika z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a Wykonawca udowodni, że dołożył wszelkich niezbędnych starań w celu dotrzymania przyjętego terminu realizacji umowy (jednocześnie rozpoczęcie roboty jak i jej zakończenia), d) działań osób trzecich utrudniających lub uniemożliwiających realizację umowy, terminu realizacji zamówienia, e) wykonania robót zamiennych. 2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie pod rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie Strony. 3. Zmianę w umowie może zainicjować Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca inicjuje zmianę umowy poprzez złożenie wniosku zawierającego uzasadnienie zmiany na realizację zamówienia, termin wprowadzenia zmiany, opis zmiany. Wniosek składany jest przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i jest podstawą do przygotowania przez Zamawiającego aneksu do umowy. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ust. 1 i 2 jest nieważna.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Podany w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.