Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku w formule zaprojektuj i wybuduj

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku w formule zaprojektuj i wybuduj

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie
Jana Matejki 22
70-530 Szczecin
powiat: Szczecin
91 459 65 78
czp_szczecin@zus.pl
https://portal.smartpzp.pl/zus
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 91 459 65 78
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy Ul. Jana Matejki 22 w Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy Ul. Jana Matejki 22 w Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj.
2. W ramach zamówienia należy zaprojektować i zmodernizować instalacje oświetlenia awaryjnego w ilości 920 opraw LED, przystosowanych do automatycznego testu, z własnym źródłem zasilania oraz posiadające świadectwo CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej).
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany:
1) Sporządzić dokumentację techniczną (projekt wykonawczy, dokumentację kosztową),
2) Uzgodnić projekt wykonawczy z rzeczoznawcą ppoż.,
3) Wykonać demontaż obecnie zamontowanych urządzeń oświetlenia ewakuacyjnego a także wywieść i zutylizować,
4) Wykonać niezbędne roboty budowlane,
5) Wykonać dostawę i montaż urządzeń oświetlenia,
6) Wykonać oznakowanie informacyjne,
7) Wykonać niezbędne pomiary potwierdzające właściwe wykonanie przedmiotu umowy ,
8) Przeszkolić pracowników wskazanych przez Zamawiającego dotyczące sposobu użytkowania urządzeń,
9) Sporządzić dokumentację powykonawczą zawierającą m.in dokumentację projektową powykonawczą, w tym: wymagane certyfikaty, aprobaty świadectwa dotyczące zastosowanych wyrobów budowalnych, protokoły pomiarów,
10) Wykonywać czynności serwisowe w trakcie trwania gwarancji - w zakresie napraw gwarancyjnych.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera załącznik do umowy - Program Funkcjonalno- użytkowy dla zadania ,,Modernizacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w TJO O/Szczecin".

CPV: 45000000-7, 31518200-2, 45310000-3, 45316000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00131098, 271/TPBN/RB/6/ZAP/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://portal.smartpzp.pl/zus
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://portal.smartpzp.pl/zus
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową,
umożliwiającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Platforma zakupowa jest dostępna pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie zakupowej, ani logowania do Platformy zakupowej.
4. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie zakupowej konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu tj.: składanie dokumentów i oświadczeń oraz ofert, korespondencja oraz wnioski o wyjaśnienie treści SWZ
(zakładka ,,Pytania do postępowania).
5. Korzystanie z Platformy zakupowej możliwe przy spełnieniu minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia tj. posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
1) w zakresie podstawowych funkcjonalności - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punkcie 1) lit. a, b i c powyżej znajduje się na Platformie zakupowej w zakładce E-learning.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla
Wykonawców, pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus
7. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na Platformie zakupowej jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Platformy zakupowej na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu
Wykonawcy.
8. Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13
RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
o wykonawcy będącego osobą fizyczną,
o wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
o pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
o członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
o osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
Zamawiający informuje, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa;
o Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
? listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
? przez e-mail: ODO@zus.pl
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym - bez negocjacji na Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy Ul. Jana Matejki 22 w Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj.
Znak 271/TPBN/RB/4/ZAP/2021 oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): o nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zus
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 11:00
Miejsce składania ofert: http://portal.smartpzp.pl/zus

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-27

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 271/TPBN/RB/6/ZAP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Jana Matejki 22 w Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj.
2. W ramach zamówienia należy zaprojektować i zmodernizować instalacje oświetlenia awaryjnego w ilości 920 opraw LED, przystosowanych do automatycznego testu, z własnym źródłem zasilania oraz posiadające świadectwo CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej).
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany:
1) Sporządzić dokumentację techniczną (projekt wykonawczy, dokumentację kosztową),
2) Uzgodnić projekt wykonawczy z rzeczoznawcą ppoż.,
3) Wykonać demontaż obecnie zamontowanych urządzeń oświetlenia ewakuacyjnego a także wywieść i zutylizować,
4) Wykonać niezbędne roboty budowlane,
5) Wykonać dostawę i montaż urządzeń oświetlenia,
6) Wykonać oznakowanie informacyjne,
7) Wykonać niezbędne pomiary potwierdzające właściwe wykonanie przedmiotu umowy ,
8) Przeszkolić pracowników wskazanych przez Zamawiającego dotyczące sposobu użytkowania urządzeń,
9) Sporządzić dokumentację powykonawczą zawierającą m.in dokumentację projektową powykonawczą, w tym: wymagane certyfikaty, aprobaty świadectwa dotyczące zastosowanych wyrobów budowalnych, protokoły pomiarów,
10) Wykonywać czynności serwisowe w trakcie trwania gwarancji - w zakresie napraw gwarancyjnych.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera załącznik do umowy - Program Funkcjonalno- użytkowy dla zadania ,,Modernizacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w TJO O/Szczecin".
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31518200-2 - Oświetlenie awaryjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-27
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryterium cena - 100%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden nie może podlegać wykluczeniu,
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, załączając do oferty jego pełnomocnictwo,
3) oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie (odrębnie każdy ze wspólników spółki cywilnej). Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa - przez osoby uprawnione. Może to zrobić kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 8 do SWZ - wzorze umowy w § 17.

Ogólny opis zmian (szczegółowy i pełny zakres znajduje się w ww. paragrafie wzoru umowy i jest on obowiązujący) - Określono możliwe okoliczności zmiany umowy, co do przedłużenia terminu wykonania (siła wyższa, okoliczności po stronie Zamawiającego w tym nieterminowe przekazanie terenu budowy, koniecznością zmian w projekcie i zastosowania projektu zamiennego, robót dodatkowych, robót zamiennych, opóźniania w dostawie lamp, przerwaniem prac przez organy Administracji Publicznej) i zmiany wynagrodzenia (gdy będzie konieczne
zamontowanie opraw w większej liczbie niż 920, ale nie więcej niż 960 opraw, gdy
zamontowane będzie mniej niż 920 opraw, robót dodatkowych) -rozliczenie zmiany nastąpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego (ceny opraw) i kalkulacji.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryterium cena - 100%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.