Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
336z dziś
4872z ostatnich 7 dni
19066z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana dachu i wykonanie elewacji

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wymiana dachu i wykonanie elewacji

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Przechlewo
Człuchowska 26
77-320 Przechlewo
powiat: człuchowski
59 858 87 33
zp@przechlewo.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo/proceedings
Województwo: pomorskie
Miasto: Przechlewo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 59 858 87 33
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ulicy
Młyńskiej 2 w Przechlewie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie dachu i wykonaniu elewacji budynku przy ulicy Młyńskiej 2 w Przechlewie.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalno - biurowym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym pełniącym funkcję mieszkalną, wielorodzinną z wyodrębnionym na parterze zespołem pomieszczeń biurowych.
Udział procentowy pomieszczeń biurowych wynosi 31,7% pozostałe 68,3% to pomieszczenia pełniące funkcję mieszkalną.
Posadowienie budynku bezpośrednio na ławach. Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Ściany budynku murowane. Dach wielospadowy o różnym nachyleniu połaci dachu. Pokrycie dachu wykonane z dachówki ceramicznej.
Zakres robót obejmuje:
o remont elewacji - 386,23 m2,
o wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę - 284,75 m2,
o przemurowanie kominów ponad dachem,
o wymiana podłogi na strychu budynku,
o wykonanie instalacji odgromowej budynku.
Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót.

CPV: 45453000-7, 45111000-8, 45260000-7, 45262120-8, 45262520-2, 45410000-4, 45421160-3, 45442100-8, 45443000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00131026, IRP.ZP.271.15.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-24 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują elektronicznie za pomocą platformazakupowa.pl (dalej jako ,,Platforma") dostępną pod adresemhttps://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo i formularza ,,Wyślij wiadomość dla zamawiającego"dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert).
Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przechlewo.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@przechlewo.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-24 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2,5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IRP.ZP.271.15.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie dachu i wykonaniu elewacji budynku przy ulicy Młyńskiej 2 w Przechlewie.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalno - biurowym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym pełniącym funkcję mieszkalną, wielorodzinną z wyodrębnionym na parterze zespołem pomieszczeń biurowych.
Udział procentowy pomieszczeń biurowych wynosi 31,7% pozostałe 68,3% to pomieszczenia pełniące funkcję mieszkalną.
Posadowienie budynku bezpośrednio na ławach. Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Ściany budynku murowane. Dach wielospadowy o różnym nachyleniu połaci dachu. Pokrycie dachu wykonane z dachówki ceramicznej.
Zakres robót obejmuje:
o remont elewacji - 386,23 m2,
o wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę - 284,75 m2,
o przemurowanie kominów ponad dachem,
o wymiana podłogi na strychu budynku,
o wykonanie instalacji odgromowej budynku.
Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262520-2 - Roboty murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2,5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
KRYTERIUM - CENA OFERTY (C1) - 60% - 60 pkt

Wykonawca przedstawia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT) za realizację całości przedmiotu zamówienia. W kryterium tym Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższym wzorem:

C min
C1 = ----------- x 60 % x 100
C bad

gdzie:
C1 - uzyskana ilość punktów dla badanej oferty
C min - najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert
C bad - cena badanej oferty brutto

KRYTERIUM - GWARANCJA JAKOŚCI (G)- 40% - 40 pkt
gdzie:
G - liczba punktów za okres gwarancji jakości, przyznawana w następujący sposób:
- 36 m-cy - 0 pkt.
G : - 48 m-cy - 5 pkt.
- 60 m-cy - 10 pkt.
- 72 m-ce - 20 pkt.
- 84 m-ce - 30 pkt.
- 96 m-cy - 40 pkt.
Minimalny okres gwarancji jakości z tytułu wykonania robót i usuwania wad, wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego robót, a maksymalny okres gwarancji jakości z tytułu wykonania robót i usuwania wad nie może być dłuższy niż 96 miesięcy licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego robót. Zaoferowany dłuższy okres gwarancji jakości z tytułu wykonania robót i usuwania wad niż 96 miesięcy liczony będzie jako 96 miesięcy.
W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres gwarancji jakości z tytułu wykonania robót i usuwania wad krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.
SUMA PUNKTÓW:
Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez stosowania zaokrągleń. Końcową ocenę oferty stanowić będzie suma punktów C uzyskanych za poszczególne kryteria oceny oferty wg wzoru:
C = C1 + G gdzie:
C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C1 - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena",
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,, Okres gwarancji jakości" z tytułu wykonania robót i usuwania wad na wykonany przedmiot umowy.
2. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (C) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych powyżej kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: C = C1 + G
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującej budowę i/lub przebudowę i/lub remont budynku o wartości min. 150 tyś. zł brutto
potwierdzający między innymi wykonanie prac dekarskich i docieplenia ścian budynku, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.oraz b) skieruje do realizacji zamówienia 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ; 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Do oferty stanowiącej Załącznik nr 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p.oraz
wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
KRYTERIUM - CENA OFERTY (C1) - 60% - 60 pkt

Wykonawca przedstawia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT) za realizację całości przedmiotu zamówienia. W kryterium tym Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższym wzorem:

C min
C1 = ----------- x 60 % x 100
C bad

gdzie:
C1 - uzyskana ilość punktów dla badanej oferty
C min - najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert
C bad - cena badanej oferty brutto

KRYTERIUM - GWARANCJA JAKOŚCI (G)- 40% - 40 pkt
gdzie:
G - liczba punktów za okres gwarancji jakości, przyznawana w następujący sposób:
- 36 m-cy - 0 pkt.
G : - 48 m-cy - 5 pkt.
- 60 m-cy - 10 pkt.
- 72 m-ce - 20 pkt.
- 84 m-ce - 30 pkt.
- 96 m-cy - 40 pkt.
Minimalny okres gwarancji jakości z tytułu wykonania robót i usuwania wad, wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego robót, a maksymalny okres gwarancji jakości z tytułu wykonania robót i usuwania wad nie może być dłuższy niż 96 miesięcy licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego robót. Zaoferowany dłuższy okres gwarancji jakości z tytułu wykonania robót i usuwania wad niż 96 miesięcy liczony będzie jako 96 miesięcy.
W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres gwarancji jakości z tytułu wykonania robót i usuwania wad krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.
SUMA PUNKTÓW:
Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez stosowania zaokrągleń. Końcową ocenę oferty stanowić będzie suma punktów C uzyskanych za poszczególne kryteria oceny oferty wg wzoru:
C = C1 + G gdzie:
C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C1 - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena",
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,, Okres gwarancji jakości" z tytułu wykonania robót i usuwania wad na wykonany przedmiot umowy.
2. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (C) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych powyżej kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: C = C1 + G
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.