Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
543z dziś
5066z ostatnich 7 dni
18161z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Strefa Rekreacji " - etap IV

Przedmiot:

,,Strefa Rekreacji " - etap IV

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
powiat: Wrocław
sekretariat@zzm.wroc.pl
https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Strefa Rekreacji Tymiankowa" - etap IV, zadanie realizowane w ramach WBO 2019, projekt nr 11.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 1:
W ramach zadania przewiduje się wykonanie oświetlenia boisk sportowych oraz alejek kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Ul. Tymiankowej i Cynamonowej zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 3/4, 3/6, 3/7, AM-5, obręb Lipa Piotrowska wraz z odtworzeniem trawników po wykonaniu robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
CZĘŚĆ I: wykonanie robót budowlanych:
1) ogrodzenie terenu budowy, wygrodzenie stref niebezpiecznych, umieszczenie tablic ostrzegawczych oraz kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia,
2) zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów na czas trwania robót budowlanych,
Zabezpieczenie drzew należy wykonać zgodnie z Planem ochrony drzew przygotowanym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Plan ochrony drzew opracować mając na względzie Standardy ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia, dostępne na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu (http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html),
3) tyczenie geodezyjne i roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,
Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartymi w piśmie (załącznik do PB) nr WZA.5183.7943.2020.EOZ z dnia 23.12.2020 r.
4) wykonanie elektrycznych robót sieciowych oraz dostawa wraz z montażem oświetlenia alejek oraz boisk zlokalizowanych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym.
Prace wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W ramach zamówienia należy wyposażyć szafkę zasilającą (szafka zostanie zamontowana w ramach odrębnego zamówienia do zasilania toalety samoobsługowej), wykonać roboty ziemne wraz z ułożeniem kabla, wykonać fundamenty pod latarnie i zamontować słupy z oprawami do oświetlenia alejek oraz boisk. Ze względu na potrzebę ochrony istniejących drzew oraz nowej alejki, będącej na gwarancji, część robót związanych z układaniem kabla zasilającego oświetlenie zaplanowano metodą bezwykopową. Po stronie Wykonawcy leży dokonywanie w trakcie realizacji wszelkich niezbędnych uzgodnień, planowanie wyłączeń zasilania i odbiory zzakładem sieciowym. Po wykonaniu oświetlenia należy przeprowadzić niezbędne pomiary instalacji elektrycznej oraz natężenia oświetlenia i porównać zzałożonymi parametrami z dokumentacji projektowej.
Obowiązkiem Wykonawcy jest koordynacja prac z Wykonawcą systemowej toalety kontenerowej wraz z zasilaniem, który może prowadzić prace równolegle na tym terenie. W przypadku opóźnień w montażu szafki rozdzielczej przez Wykonawcę toalety, obowiązkiem Wykonawcy przedmiotowego oświetlenia będzie wykonanie podpięcia oświetlenia w terminie późniejszym.
Słupy oświetleniowe zabezpieczone fabrycznie warstwą antygraffiti do wysokości 2,5 m. Oprawy oświetleniowe z możliwością sterowania zgodnie z dokumentacją projektową.
5) odtworzenie trawników w miejscach po prowadzonych robotach ziemnych,
6) odtworzenie ewentualnych zniszczeń nawierzchni wynikających z prowadzonych przez Wykonawcę prac budowlanych.

CZĘŚĆ II: wykonanie prac ogrodniczych:

1) wykonanie niezbędnych wycinek wskazanych przez Zamawiającego drzew (drzewo o nr inw. 136),
2) wykopanie na czas robót ziemnych 30 szt. młodych krzewów iglastych i ponowne posadzenie,
3) odtworzenie trawników o szerokości minimum 2 m w miejscu wykopu oraz w miejscach, w których trawnik ulegnie zniszczeniu podczas prowadzenia robót budowlanych.
UWAGA: Wszystkie prace prowadzone na terenie inwestycji muszą być wykonywane sprzętem nie cięższym niż 5,5 tony.
W razie konieczności wjazdu sprzętem cięższym niż 5,5 t każdorazowo należy taki zamiar zgłosić i uzgodnić z Zamawiającym. W miejscach zagrożenia zniszczenia nawierzchni bądź zagęszczenia gruntu konieczne jest wykonanie tymczasowej drogi technologicznej.

UWAGA: Wszystkie prace prowadzone na terenie inwestycji muszą być wykonywane sprzętem nie cięższym niż 5,5 tony.
W razie konieczności wjazdu sprzętem cięższym niż 5,5 t każdorazowo należy taki zamiar zgłosić i uzgodnić z Zamawiającym. W miejscach zagrożenia zniszczenia nawierzchni bądź zagęszczenia gruntu konieczne jest wykonanie tymczasowej drogi technologicznej.

ZADANIE 2:
W ramach zadania przewiduje się wykonanie na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Ul. Tymiankowej i Cynamonowej, robót budowlanych polegających na zmianie typu nawierzchni wokół stołu do tenisa stołowego (na działce 3/16, AM-5, Lipa Piotrowska), reprofilacji (naprawie) skarp rowu melioracyjnego oraz wykonanie nasadzenia bylin w celu wzmocnienia skarp rowu, a także nasadzenia drzew (na działce nr 3/7, AM-5, Lipa Piotrowska).

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:
CZĘŚĆ I: wykonanie robót budowlanych:
1) ogrodzenie terenu budowy, wygrodzenie stref niebezpiecznych, umieszczenie tablic ostrzegawczych oraz kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia,
2) zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów na czas trwania robót budowlanych.
Zabezpieczenie drzew należy wykonać zgodnie z Planem ochrony drzew przygotowanym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Plan ochrony drzew opracować mając na względzie Standardy ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia, dostępne na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu (http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html),
3) tyczenie geodezyjne i roboty pomiarowe,
4) wymiana istniejącej nawierzchni z miału kamiennego wokół, zlokalizowanego na działce nr 3/16, stołu do gry w tenisa stołowego (wymiary stołu 1,52 m x 2,74 m) na nawierzchnię typu Terraway lub równoważną wodoprzepuszczalną nawierzchnię mineralno-żywiczną, o trapezowym kształcie o powierzchni (wymiary bez obrzeży) ok. 14,6 m2, szerokości 2,52 m i długości od 5,45 do 6,14 m (ścieżka do której należy dowiązać wykonywany plac, przebiega skośnie do stołu i w lekkim łuku) wraz z wykonaniem wokół nawierzchni obrzeża chodnikowego betonowego, jednostronnie fazowanego.
Planowana konstrukcja:
a) warstwa Terraway o uziarnieniu 2-4 mm - gr. 2,5 cm,
b) kruszywo łamane 4 - 31,5 mm, gr. 15 cm,
c) piasek kopany (warstwa odsączająca) - 20 cm,
d) grunt rodzimy
5) wykonanie napraw skarp rowu o długości ok. 50 m, poprzez uzupełnienie ubytków, przywrócenie właściwego spadku skarp, zlokalizowanego na działce 3/7.
6) odtworzenie ewentualnych zniszczeń nawierzchni wynikających z prowadzonych przez Wykonawcę prac budowlanych.

CZĘŚĆ II: wykonanie prac ogrodniczych:
1) nasadzenia drzew,
W ramach przedmiotowego zadania planowane jest nasadzenie części drzew wskazanych w dokumentacji projektowej: Klon polny (Acer campestre) - 7 szt.; Olcha czarna (Alnus glutinosa) - 1 szt.; Dąb szypułkowy (Quercus robur) - 7 szt.; Jarząb brekinia (Sorbus torminalis) - 1 szt.
Zamówienie nie obejmuje wykonania nasadzeń Brzozy brodawkowatej (Betula pendula) - 7szt.
2) założenie rabat bylinowych oznaczonych w projekcie zieleni jako ,,rabata 1" i ,,rabata 2", obsadzonych roślinami w ilości 2902 szt. w tym: 2 414 szt. bylin, 413 szt. turzyc, 75 szt. paproci; skład gatunkowy oraz układ na rabacie zgodnie z projektem zieleni.
Nasadzenia wykonać na skarpach istniejącego rowu, po wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia reprofilacji skarp.
Zamówienie nie obejmuje wykonania rabaty bylinowej złożonej z 590 szt. barwinka pospolitego (Vinca minor) nad planowanym kablem energetycznym, pomiędzy ścieżką a ogrodzeniem placu zabaw.
3) wzbogacenie runa o rośliny cebulowe w ilości 18 300 szt. - skład gatunkowy i lokalizacja zgodnie z projektem zieleni,
4) założenie łąki kwietnej metodą podsiewu - skład gatunkowy i lokalizacja zgodnie z projektem zieleni,

CZĘŚĆ III: pielęgnacja gwarancyjna zieleni:
Wykonanie pielęgnacji gwarancyjnej zieleni (tj. wykonanych prac ogrodniczych) w okresie 3 lat (36 kolejnych miesięcy) liczonych od dnia protokolarnego odbioru całości prac wykonanych w ramach realizacji Części I i II przedmiotu umowy:

a) dla łąki kwietnej:
o w pierwszym roku koszenie po przekwitnięciu roślin jednorocznych, drugie koszenie jesienią lub wiosną kolejnego roku,
o w drugim sezonie dosiew uzupełniający,
o w kolejnych latach koszenie raz w roku jesienią z pozostawieniem skoszonych roślin na czas wysypania nasion, następnie uprzątnięcie suchych roślin,
o podlewanie (przed wzejściem roślin podlewanie prowadzić w sposób uniemożliwiający wypłukiwanie nasion),
o w razie potrzeby prowadzenie uzupełniania i renowacji
b) dla drzew i bylin:
o cięcie kształtujące pokrój drzew,
o cięcie pielęgnacyjne drzew,
o wykonywanie cięć porządkowych polegających na usuwaniu obumarłych części roślin,
o zabezpieczenie na zimę (dotyczy roślin wrażliwych na mróz),
o uzupełnienie kory na rabatach i w misach min. 2 razy w roku,
o dosadzenia uzupełniające materiału roślinnego, w miejsce uschniętego, zniszczonego oraz skradzionego (po wcześniejszym zgłoszeniu kradzieży odpowiednim służbom tj. Policja),
c) w trakcie prowadzonej pielęgnacji dla wszystkich form zieleni należy wykonywać:
o podlewanie w zależności od warunków atmosferycznych, koszty zużycia wody ponosi Wykonawca,
o regularne i obfite podlewanie szczególnie w okresach suszy letniej,
o ochronę przed szkodnikami i chorobami,
o bieżące odchwaszczanie,
o nawożenie (w zależności od przyjętego okresu pielęgnacji),
o utrzymanie terenu zieleni w czystości (grabienie wiosenne i jesienne: liści, gałęzi, suchej trawy - dotyczy całej powierzchni objętej opracowaniem),
o koszenie i bieżące wywożenie urobku (biomasy).
UWAGA: Wszystkie prace prowadzone na terenie inwestycji muszą być wykonywane sprzętem nie cięższym niż 5,5 tony.
W razie konieczności wjazdu sprzętem cięższym niż 5,5 t każdorazowo należy taki zamiar zgłosić i uzgodnić z Zamawiającym. W miejscach zagrożenia zniszczenia nawierzchni bądź zagęszczenia gruntu konieczne jest wykonanie tymczasowej drogi technologicznej.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111291-4, 45112710-5, 45112711-2, 45316100-6, 77300000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00131150, ZP/TP/220/47/2021/DP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszelkie informacje o ,,Platformie 2021" znajdują się w SWZ oraz w instrukcjach w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego-o ile SWZ nie stanowi inaczej.
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa i podać nazwę Zamawiającego: tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl
Adres Platformy zakupowej, na której opublikowano postępowanie i poprzez którą będzie istniała wyłączna możliwość komunikowania się z Zamawiającym, składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów, zwanej na BIP Zamawiającego ,,Platformą 2021" to
https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji - W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOSBISTYM za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl - w zakładce ,,Korespondencja".
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy zakupowej/"Platformy 2021", opisuje SWZ oraz instrukcje na "Platformie 2021"
3. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego: https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
4. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
Jeśli Wykonawca posiada podpis kwalifikowany może taką weryfikację wykonać samemu przez podpisanie wniosku rejestracyjnego. Tak podpisany wniosek jest akceptowany automatycznie.
W związku z powyższym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
5. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOSBISTYM za pośrednictwem Platformy 2021
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa i podać nazwę Zamawiającego: tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl
6. Dopuszczalna FORMA ELEKTRONICZNA LUB POSTAĆ ELEKTRONICZNA OPATRZONA PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOSBISTYM, ma być złożona jako:
6.1 dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
6.2 będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
7. Wymagania sprzętowo - aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
7.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
7.2 Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
7.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
7. 4 Włączona obsługa JavaScript;
7.5 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
8. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
9. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
10. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
11. Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacje SWZ odbywają się na Platformie 2021.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Ul. Trzebnicka 33 (50-231) Wrocław, adres email: sekretariat@zzm.wroc.pl;
Wyznaczono IOD;
Dane osobowe (DO) Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;
Odbiorcami DO Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
DO Wykonawcy będą przechowywane, przez okres sporządzania i przechowywania protokołu postępowania;
obowiązek podania przez Wykonawcę DO jest wymogiem ustawowym;
w odniesieniu do DO Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
Wykonawca posiada: prawo dostępu do DO; prawo do sprostowania DO z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Pzp; prawo żądania ograniczenia przetwarzania DO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Wykonawcy nie przysługuje: prawo do usunięcia DO; prawo do przenoszenia DO; prawo do sprzeciwu.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawca posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych go dotyczących (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego i nieograniczające przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uznana, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawcy nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 11:00
Miejsce składania ofert: Oferty składa się za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej na BIP Zamawiającego ,,Platformą 2021", na której opublikowano przedmiotowe postępowanie u Zamawiającego pod adresem: https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl i poprzez którą będzie istniała wyłączna możliwość składania ofert oraz innych żądanych z nią oświadczeń i dokumentów - w zakładce ,,OFERTY"

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.